Bezpečná přeprava stavebních mechanismů
Galerie(5)

Bezpečná přeprava stavebních mechanismů

Partneři sekce:

Ve stavebnictví není možné přepravit široký sortiment stavebních strojů často bez vlečných vozidel. Tato vozidla se používají pro přesuny po veřejných komunikacích. Mezi vlečná vozidla patří přívěsy a návěsy. Samostatnou skupinu tvoří těžkotonážní modulové přepravní soupravy.

Přeprava stavebního stroje taženého po vlastní ose
Při vlečení stavebního stroje, jeho připojování k tažnému vozidlu a při jeho odpojování od tažného vozidla se musí dodržovat požadavky nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, jež je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
Pokud stavební stroj nepřekročí největší povolenou hmotností (dříve: celkovou hmotností nebo maximální přípustnou hmotností) 750 kg, může při připojování najíždět k tažnému vozidlu. To platí za předpokladu, že jsou splněna všechna opatření týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví. Největší povolená hmotnost konkrétního vozidla je uvedena v jeho technickém průkazu. Největší povolené (limitní) hmotnosti jsou uvedeny ve vyhlášce č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.

Stavební stroje s největší povolenou hmotností vyšší než 750 kg musí být při připojování k tažnému vozidlu bezpečně zabrzděny a mechanicky zajištěny proti nežádoucím pohybům. Řidič tažného vozidla nacouvá těsně k závěsu a osoba, která provádí připojení, realizuje po pokynu navádějícího pracovníka všechny nezbytné operace.

Při přepravě stroje jedoucího po vlastní ose musí být jeho pracovní zařízení vždy zajištěno v přepravní poloze tak, jak je popsáno v návodu k používání stroje.

Přeprava stavebního stroje na dopravním prostředku
Pro naložení, přepravu a vyložení stroje z ložné plochy dopravního prostředku platí požadavky nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, jež je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Naložení, upevnění, zajištění, přeprava a vyložení stavebního stroje se realizují vždy podle postupů, které jsou uvedeny v návodu k jeho používání. Pokud nejsou postupy pro uvedené činnosti popsány v návodu na používání, musí tak učinit zhotovitel stavby v místním provozním bezpečnostním předpisu.

Dopravní prostředky pro přepravu strojů
Pro přepravu stavebních strojů (např. rypadel, nakladačů, dozerů, válců, finišerů apod.) se používají zpravidla podvalníky s točnicí se třemi nebo čtyřmi nápravami.

Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav včetně naložených strojů jsou následující. Největší povolená šířka je 3,00 m. Největší povolená výška je 4,20 m. Největší povolená délka je 22,00 m.

Do nadrozměrné přepravy patří velké stavební stroje, které překračují největší povolené rozměry. Takto se přepravují například mobilní jeřáby apod.

Povolení ke zvláštnímu užívání pozemní komunikace je třeba zajistit k přepravě zvlášť těžkých a rozměrných strojů a k užívání vozidel, jejichž hmotnost a rozměry přesáhnou stanovenou míru. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad. K tomu tento úřad potřebuje předchozí souhlas vlastníka dotčené pozemní komunikace. Pokud může být ovlivněna bezpečnost nebo plynulost silničního provozu na dálnici nebo rychlostní komunikaci, je potřeba mít také předchozí souhlas ministerstva vnitra. V ostatních případech stačí souhlas příslušného orgánu Policie ČR.

Motorová vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž rozměry (nebo rozměry přepravovaného stroje) překračují stanovené míry, musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla.
Přeprava stavebních strojů speciálními vozidly se zpravidla zajišťuje dvěma řidiči.

Naložení stroje
K nakládání stavebního stroje na dopravní prostředek by nemělo docházet za snížené viditelnosti, v noci nebo za nedostatečného osvětlení.

Dopravní prostředek musí při nakládání stavebního stroje stát na pevném podkladu. Musí být bezpečně zabrzděn parkovací brzdou a navíc mechanicky zajištěn proti nečekanému pohybu založením klíny. Návěsy a jednonápravové přívěsy se podepírají, aby se nepřevážily. O vysoký komfort najíždění například u podvalníků s točnicí se třemi nebo čtyřmi nápravami může být postaráno ručně spouštěným agregátem zadní nápravy se vzduchovým odpružením. Další předností může být zkosení na zádi vozidla, které umožní nízkou nakládací výšku a plochý (pouze 10°) úhel najíždění.

Vstupovat na přepravní vozidlo je třeba vždy čelem k vozidlu za použití stupaček a madel. Někdy pracovník, který vystupuje na ložnou plochu dopravního prostředku, používá žebřík nebo jiné odpovídající vybavení. Některá současná vozidla jsou už přímo vybavena schůdky v konstrukci vozidla. Tím se odstraní riziko spojené s vyšplháváním na ložnou plochu vozidla.

Při najíždění mechanismu na ložnou plochu přepravního prostředku musí všechny osoby opustit prostor, ve kterém by mohly být ohroženy pádem stroje. Pracovník, který stroj navádí, musí být po dobu najíždění stroje viděn v zorném poli obsluhy stroje.


Obr. 2  Po skončení prací dojde k velkému přesunu stavebních mechanismů.


Obr. 3  Válec s finišerem budou přepravovány na další místo na podvalnících.


Obr. 4  Domluva před ukončením činnosti na staveništi

Přeprava stroje
Při přepravě stroje po staveništi mimo pozemní komunikaci musí být cesty vyznačeny výstražnými tabulkami a značkami. Za snížené viditelnosti musí být nebezpečná místa opatřena světly. Při přepravě stavebního stroje na ložné ploše dopravního prostředku po staveništi se na ploše dopravního prostředku a v kabině přepravovaného stroje nesmí zdržovat žádné osoby. Totéž platí samozřejmě i na pozemních komunikacích.
Výjimkou jsou pouze případy uvedené v návodu k používání dopravního prostředku, kdy tomu může být jinak.
Pro přepravu stavebních strojů (např. kolových nakladačů) jsou vhodné podvalníky se zalomenou konstrukcí, které svým zalomením získávají přídavné zajištění naloženého stroje proti možnému posunu ve směru jízdy.

Pokud je k připevnění stroje použita poutací a upínací souprava, musí být v odpovídajícím technickém stavu. Vázací síla uvedená na štítku musí odpovídat hmotnosti přepravovaného stroje.

Při přepravě stroje jsou jeho pracovní zařízení nebo jiná pohyblivá zařízení zajištěna v přepravní poloze. Pokud by tomu tak nebylo, hrozil by náraz stroje do překážky nacházející se mimo obrys vozidla. Rovněž by mohlo dojít k uvolnění pohyblivých pracovních nástrojů. To by mohlo způsobit i převrácení vozidla vlivem dynamických sil pohybujícího se uvolněného nástroje.

Pracovní nástroje stavebního mechanismu (např. nakládací lopaty) musí být během přepravy vyprázdněny. To znamená, že pracovní nástroje budou bez obsahu jakékoliv náplně, nákladu nebo zavěšeného břemene. Pokud bychom to nedodrželi, mohli by být tímto naším konáním ohroženi ostatní účastníci silničního provozu.

V některých případech se zařízení stroje ukládá na ložné ploše samostatně a následně se upevňuje. Pracovní zařízení naložená spolu s přepravovaným strojem musí být mechanicky zajištěna proti podélnému posunutí, bočnímu posunutí a proti případnému převržení.

Motorová vozidla nebo jízdní soupravy, jejichž rozměry (nebo rozměry přepravovaného stroje) překračují stanovené míry, musí mít za jízdy rozsvícena obrysová a potkávací světla.

Přeprava stavebních strojů speciálními vozidly se zpravidla zajišťuje dvěma řidiči.

Při odstraňování závad na dopravním prostředku během přepravy na pozemní komunikaci samozřejmě musí mít pracovník reflexní vestu.
 
Vyložení stavebního stroje
Vyžadují-li to okolnosti (např. nedostatečný výhled, náročný terén mimo pozemní komunikaci apod.), zaměstnavatel zajistí, aby měl pracovník zajišťující bezpečné couvání a otáčení přepravního vozidla při vykládce k dispozici ještě jednoho pracovníka.

Dopravní prostředek musí při vykládání stroje vždy stát na pevném podkladu. Musí být bezpečně zabrzděn a navíc mechanicky zajištěn proti nečekanému pohybu.

Při sjíždění mechanismu z ložné plochy přepravního prostředku se musí všechny osoby vzdálit z prostoru, ve kterém by mohly být ohroženy náhlým pohybem stroje. Osoba, která stroj navádí, musí stát po dobu sjíždění stroje vždy v zorném poli obsluhy stroje.
 
Povinnosti řidiče přepravujícího stavební stroj
Při přepravě stroje je řidič povinen se řídit organizačními pokyny zaměstnavatele pro nakládku, způsob dorozumívání pracovníků zúčastněných na přepravě a vykládku.

Řidič odpovídá za to, že jeho vozidlo včetně naloženého stroje splňuje předepsané rozměry a hmotnosti. Tyto údaje musí znát. Řidič je při nakládání zkontroluje a dbá na jejich dodržování. Při jejich nedodržení by došlo k výraznému ovlivnění jízdních vlastností vozidla.

Současně je třeba dodržet zásadu, která určuje největší povolenou hmotnost na jednotlivou nápravu vozidla, kdy nesmí být překročeno 10 t. Hmotnost na jednu nápravu dvounápravy nebo trojnápravy přípojných vozidel nesmí překročit rovněž 10 t. Při překročení největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu by mohlo případně dojít i k poškození vozovky. Hmotnost připadající na jednu řízenou nápravu, případně více řízených náprav nákladního automobilu nesmí poklesnout pod 20 % okamžité hmotnosti.

U nákladních automobilů a přípojných vozidel se připouští nerovnoměrnost rozložení okamžité hmotnosti vozidla na kola jednotlivých náprav mezi pravou a levou polovinou, pokud to dovolí únosnost pneu­matik, nejvíce však 15 % hmotnosti, která připadá na nápravu. Tato hodnota může být překročena, pokud výrobce v návodu k vozidlu stanoví jinou hodnotu.

Povinnosti zhotovitele stavby
Zhotovitel stavby vydává místní provozní bezpečnostní předpis, ve kterém určí zaměstnance pro řízení a koordinaci činností spojených s nakládáním a vykládáním stavebních mechanismů.

Zhotovitel vydává potřebné organizační pokyny a stanovuje vhodný pracovní postup.

Pro připojování a odpojování dopravních prostředků musí zhotovitel poskytnout dostatečný počet pracovníků. Před zahájením těchto činností musí být určen způsob vzájemného dorozumívání.

Zhotovitel je povinen zajistit takové podmínky, aby pracovník prováděl bezpečným způsobem kontrolu spojení a kontrolu zajištění závěsného zařízení dopravního prostředku při připojování přepravního prostředku.

Zhotovitel je povinen zajistit to, aby pracovník po odpojení dopravního prostředku mohl bezpečně provést kontrolu odpojení.

Zhotovitel je povinen umožnit pracovníkovi, aby rozpojené přepravní prostředky bezpečně zajistil proti samovolnému pohybu.

TEXT: Ing. Kamil Barták, CSc.
Foto: autor

Autor se zabývá kontrolou technické úrovně významných staveb a jejich realizací.

Literatura:
[1]    Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
[2]    Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
[3]    Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
[4]    Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce, Sobotáles, Praha, 1999
[5]    archiv autora

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.