Bezpečná práce na lešení

Bezpečná práce na lešení

Partneři sekce:

V médiích se stále ještě objevují nepříjemná sdělení – například pád dělníka z lešení, který v důsledku pádu utrpěl fraktury dolních končetin a navíc je u něj podezření na poranění páteře. Aby k tomu nedocházelo, je třeba při stavbě lešení splnit řadu bezpečnostních požadavků. Ty nejdůležitější zásady si popíšeme v následujícím textu.

Při stavbě, používání i demontáži lešení se musíme řídit průvodní dokumentací a montážním návodem. Podle složitosti zvoleného typu lešení navrhuje postup montáže, jeho používání, přestavbu i jeho demontáž odborně způsobilá konkrétní osoba. Pokud potřebná dokumentace není k dispozici nebo nepokrývá uvažované konstrukční uspořádání, musí být odborně způsobilou osobou proveden individuální výpočet pevnosti a stability lešení. Výjimkou jsou pouze ty případy, kdy je lešení montováno ve shodě s uspořádáním obsaženým v české technické normě.

Druhy lešení

Nejběžnější jsou pracovní lešení. Kromě pracovních lešení se ještě používají lešení podpěrná, která slouží jako podpěry při provádění stavebních nebo montážních prací (např. podpěrné konstrukce bednění, mostní skruže apod.). Dále se používají ochranná lešení, která při práci chrání pracovníky nebo prostor nad veřejnou komunikací. A nesmíme zapomenout ani na lešení pojízdná, která se používají pro opakovanou údržbu na stěnách a stropech, lehké stavební práce uvnitř budov nebo na vnějších plochách.
Aplikace jednoduchých kozových lešení

Pracovní lešení

Pracovní lešení mohou být fasádní a modulová. Fasádní lešení se podle typu ještě dělí na prvková (např. trubková) a dílcová. Pracovní lešení určená k bezpečnému provádění prací ve výšce lze rozdělit podle zatížení pracovních podlah na lehká lešení (do 2 kN/m2) a těžká lešení (nad 2 kN/m2). Zatížením pracovních podlah se rozumí hodnota rovnoměrného rozloženého provozního zatížení na pracovní plochu lešení. Lehká pracovní lešení se využívají například pro drobné údržbářské práce (např. nátěry, čištění apod.), lehčí rekonstrukční práce, vnitřní zdění, omítkářské práce, fasádní práce apod. Šířka podlahy musí mít minimálně 600 mm. Těžká pracovní lešení jsou vhodná například pro zdění zvnějšku, těžší montážní práce a kamenické práce (včetně uložení materiálu). Šířka jejich podlahy je minimálně 800 mm.

Skladování lešení

Součásti lešení se skladují na vyhrazených plochách. Tyčové prvky se skladují v zásobnících, které zajišťují stabilitu skladovaného materiálu. Drobné součásti (např. spojky, šrouby apod.) se skladují v bednách nebo nádobách.

Montáž lešení

Všechny součásti lešení musí být před jeho sestavením odborně prohlédnuty. Lešení musí být založeno na dostatečně únosném podkladu (např. terénu, nosné konstrukci apod.), jehož únosnost je staticky doložena. Svislé nosné části konstrukce lešení se staví na podkladní prahy (podložky). Nesmí se stavět na cihly, europalety, bedny apod. U dílcových lešení se do každého sloupku zasune nánožka nebo stavitelná patka. Nosné části lešení musí být zajištěny proti podklouznutí. Provádí se to buď připevněním k základové ploše, nebo jiným vhodným způsobem s odpovídající účinností, který zajišťuje stabilitu lešení. Lešení musí být dostatečně pevné a odolávat vnějším silám a nepříznivým účinkům. Lešení má vytvořit prostorově tuhý celek, aby odolávalo lokálnímu i celkovému vybočení, posunutí nebo překlopení. Světlá výška patra lešení musí být minimálně 1 800 mm. Pokud lešení současně slouží jako průchod pro pěší (např. na chodníku), musí být jeho světlá výška minimálně 2 100 mm. Podlahové dílce se osazují tak, aby se jejich části při běžném používání neposouvaly. Mezi podlahovými dílci a svislou kolektivní ochranou (zábradlím) nesmí být nebezpečné mezery. Podlahy lešení musí umožnit bezpečný pohyb a práci v odpovídající poloze. Jejich rozměry, tvar a vybavení musí odpovídat druhu prováděných prací. Pokud podlahu lešení mohou tvořit fošny tloušťky min. 24 mm. U pracovního lešení nesmí být mezera mezi vnitřním nechráněným okrajem podlahy a lícem objektu, ke kterému lešení přiléhá, větší než 250 mm. Při šířce mezery u okraje podlahy do 400 mm může být zábradlí pouze jednotyčové bez zarážky u podlahy. V ostatních případech je třeba volný okraj podlahy opatřit zarážkou vysokou nejméně 150 mm. Pracovní plocha lešení musí být zpřístupněna bezpečnými komunikacemi (např. žebříky, schodišti, rampami, výtahy apod.). Průlezné otvory v podlaze lešení pro žebříky musí mít podle ČSN EN 12811 (73 8123) – Dočasné stavební konstrukce nejmenší rozměr 450 mm × 600 mm. A nemohou být průběžně nad sebou. U průmyslových lešení je možné použít výstupové příčle, pokud jejich osová vzdálenost nepřesáhne 400 mm. Konstrukce lešení se kotví do pevných částí objektu nebo do jiné konstrukce, která má dostatečnou stabilitu eventuálně do země pomocí kotevních lan a šikmých vzpěr. V montážních návodech dílcových lešení jsou obsaženy požadavky na rozmístění kotev pro lešení v různých variantách lešení (např. nezakrytá, zakrytá plachtou nebo sítí, pro otevřenou fasádu, pro uzavřenou fasádu apod.). Lešení lze zakrýt plachtou nebo sítí pouze v tom případě, kdy to povoluje technická dokumentace. V situaci, kdy konstrukce lešení převyšuje střechu přilehlé budovy, musí být lešení na ochranu před bleskem uzemněno. Ocelové lešení se zemní pouze na dolním konci. Dřevěné lešení se uzemní jímačem a svodem.
Využití trubkového lešení pro členitou fasádu
Používání lešení

Na lešení lze začít pracovat až po jeho náležitém předání odborně způsobilou osobou odpovědnou za jeho montáž a po převzetí do užívání osobou odpovědnou za jeho užívání. O předání a převzetí lešení se vyhotovuje předávající zápis. Zápis se pořizuje na základě odborné prohlídky. Potvrzuje se jím úplné dokončení a vybavení lešení. Lešení musí přenést předpokládané zatížení. Jeho funkce musí být prokázána statickým výpočtem nebo podobným dokumentem. Výkopy pod lešením lze provádět pouze výjimečně na základě návrhu, který prokáže, že touto činností nebude ohrožena stabilita a bezpečnost provozu na lešení. Zápis o předání a převzetí se nemusí pořizovat pro lehká pracovní lešení s výškou pracovní podlahy do 1,5 m. Pojízdné lešení musí být vybaveno vhodným zařízením proti nahodilému pohybu během práce na něm.

Používání lešeňových žebříků

Žebříky není možné používat jako nosný nebo podpěrný prvek podlah lešení. Výjimkou jsou žebříky, které jsou výrobcem k tomu určeny. Žebříky je třeba používat v souladu s nařízením vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky. Žebřík musí být zhotoven z materiálu, který bezpečně unese požadované zatížení. Žebřík musí mít shodnou vzdálenost příčlí. Příčle musí být v bočnicích osazeny pevně. Nemohou se v bočnicích otáčet. Maximální vzdálenost příčlí je určena na 330 mm. Pro stoupání a sestupování mezi podlahami lešení lze použít i dřevěné sbíjené žebříky. Podmínkou jejich aplikace je to, že nebudou delší než 3,5 m a příčle budou vsazeny do zdvojených postranic odpovídající pevnosti doložené výpočtem.
Pojízdné lešení určené pro práci v interiéru
Demontáž lešení

Lešení je možné začít odstraňovat jen v souladu s návodem na demontáž obsaženým v průvodní dokumentaci a pod vedením osoby, která je k tomu odborně způsobilá. Postup demontáže musí být zvolen takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení stability nebo tuhosti zbývající demontované konstrukce. Rozebrané součásti se opatrně spouštějí tak, aby se nepoškodily. Při demontáži se nesmí z výšky shazovat lešenářské trubky, rámy, lešeňové podlážky ani jednotlivé spojovací součásti.

Povinnosti zhotovitele stavby

Zaměstnanci, kteří lešení montují, přestavují a demontují, musí mít k dispozici návod na montáž včetně doplňujících nákresů a dokumentů. Uvedené činnosti se mohou provádět pouze se zaměstnanci, kteří k tomu byli vyškoleni a jejichž znalosti i dovednosti byly ověřeny. Školení zahrnuje i osvojení znalostí týkajících se opatření k ochraně před pádem osob nebo předmětů, v případě změn povětrnostní situace a změn přípustných zatížení. Při montáži, přestavbě a demontáži lešení musí být zamezeno vstupu na konstrukci vhodnými zábranami a označením bezpečnostními značkami. Lešení musí být podrobováno pravidelným odborným prohlídkám způsobem a v intervalech uvedených v průvodní dokumentaci. Pokud nastanou mimořádné okolnosti (např. nepříznivá povětrnostní situace apod.), musí být odborná prohlídka provedena bezodkladně.
Pojízdné lešení se vzpěrami určené pro práce v exteriéru
Literatura
1. Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
2. Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
3. ČSN 73 8101 – Lešení – Společná ustanovení
4. ČSN 73 8102 – Pojízdná a volně stojící lešení
5. ČSN EN 12810 (73 8111) – Fasádní dílcová lešení
6. ČSN EN 12811 (73 8123) – Dočasné stavební konstrukce
7. Novotný, K.: Lešení, SATES, 2007, Šumperk
8. archiv autora

TEXT + foto: Ing. Kamil Barták, CSc.

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.