Montáž oken konečně s vlastní prováděcí normou
Galerie(5)

Montáž oken konečně s vlastní prováděcí normou

Partneři sekce:

Roky dohadů o správné montáži otvorových výplní definitivně končí. 1. května vešla v platnost nová a historicky první prováděcí norma ČSN 74 6077 Okna a vnější dveře – Požadavky na zabudování.

Nová norma vychází z doposud platné technické normalizační informace TNI 74 6077 a nahrazuje ji. Norma v mnoha směrech definuje, rozvíjí a upřesňuje požadavky na funkční a trvanlivé zabudování oken a dveří. Český spotřebitel by měl nyní automaticky dostat odpovídající kvalitativní standard, aniž by si o něj musel výslovně říkat. Kvalita montáží otvorových výplní je stále velkou slabinou českého trhu s okny. Jsou používány praktiky z devadesátých let, byť se změnily technické požadavky i materiály a vzrostl tlak na úsporu energií. Ke službě montáže oken se stále přistupuje jako k něčemu okrajovému, byť roste požadavek na kvalitu ze strany spotřebitelů, a to nejen na výrobek samotný. Trh je navíc přesycen výrobci a dodavateli oken, kteří mezi sebou zápasí stále jen produktem a slevou, nikoliv lepší službou.

Plnicí pěna plní pouze funkci tepelného izolantu a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál.

Plnicí pěna plní pouze funkci tepelného izolantu a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál.

Absence české technické normy tomu všemu donedávna jen nahrávala. Pokud chtěl někdo argumentovat normou, musel se opírat pouze o projektovou návrhovou normu ČSN 73 05 40 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky, jež se zabývá definováním požadavků na těsnost spár na obvodovém plášti budovy a mezi okny a zdí jen velmi okrajově. Vlastní vyhotovení a utěsnění spár je pak jen velmi krátce popsáno v informativní části normy. V očích mnoha realizačních firem dokument spíše neurčitý s prostorem pro spekulativní výklad a „obcházení“. Jistě, k mání byla ještě od března 2011 technická normalizační informace TNI 74 6077, která řešila požadavky na zabudování, ale díky svému statutu TNI nevzbuzovala mezi výrobci a zpracovateli oken tolik respektu.

Montáž oken s jasnými pravidly

Mým cílem zde není interpretovat kompletní znění nové normy, ale spíše poukázat na často diskutovaná témata a jejich komunikaci v tomto novém legislativním dokumentu. Kompletní problematice montáže oken a dveří v souladu s ČSN 74 60 77 se věnuje detailně portál www.montazokna.cz

Připojovací spára

Začněme samotným návrhem připojovací spáry. Zde je zajímavé rozšíření kapitoly o vlastní odstavec s definicí difuze spáry. Mimo jiné se zde uvádí, že „vnitřní uzávěr připojovací spáry musí mít vyšší ekvivalentní difuzní tloušťku než uzávěr vnější a celková skladba těsnění spáry musí být navržena tak, aby umožňovala co nejlepší odvětrávání a vysychání spáry“. Jinými slovy tato věta předepisuje ošetření spáry takovým způsobem, aby byla co nejlépe zajištěna základní funkce připojovací spáry a tou je trvalá tepelná izolační schopnost.

Stavební otvor musí být geometricky přesný a má dané tolerance.

Stavební otvor musí být geometricky přesný a má dané tolerance.

Stavební otvor

Naprostou novinkou jsou požadavky na geometrickou přesnost rozměrů stavebního otvoru. Jak je uvedeno v normě „stavební otvor pro zabudování okna nebo vnějších dveří musí být proveden v požadované přesnosti s ohledem na způsob zabudování okna nebo dveří a s ohledem na návrh provedení připojovací spáry“. Zejména při rekonstrukcích u starších staveb se stává, že po vybourání okna dojde k narušení okolního zdiva špalet. I přesto bylo doposud okno namontováno běžně bez opravy otvoru a připojovací spára, i klidně o šíři 10 cm, vyplněná montážní pěnou. Díky jasně definovaným podmínkám v nové ČSN na tolerance otvoru, ale i tolerancím pro zabudování okna, by tento jev měl být eliminován a bude na investorovi, či po dohodě na realizační firmě, kdo zajistí připravenost stavebního otvoru v rozumných, definovaných tolerancích.

Membrány musí být zvenku paropropustné a zevnitř parotěsné. Místo nich mohou být použity inteligentní membrány s variabilní propustností vlhkosti, např. TwinAktiv.

Membrány musí být zvenku paropropustné a zevnitř parotěsné. Místo nich mohou být použity inteligentní membrány s variabilní propustností vlhkosti, např. TwinAktiv.

Montážní materiály

Z bývalé TNI byly v plném znění převzaty požadavky na montážní komponenty, jako jsou tmely, těsnicí pásky a membrány, a na jejich aplikaci. Rovněž jsou zde popsány oblasti použití jednotlivých materiálů. Podrobněji je rozvedený odstavec o plnicí pěně. Také to je zásadní změna k lepšímu. Cituji z normy „Plnicí pěna nemůže být použita jako konstrukční kotvicí prostředek a nesmí být použita jako jediný uzavírací materiál připojovací spáry, pokud nesplňuje požadavky na připojovací spáru a nemá dostatečnou elasticitu pro kompenzaci dilatačních pohybů v připojovací spáře a není schopna zajistit vyšší difuzní odpor na jedné straně spáry oproti straně druhé“. Konečně jasné pravidlo pro aplikaci polyuretanových pěn v oblasti oken, které by mělo eliminovat doslova zdivočelé používání těchto materiálů. Doufejme, že je tato definice natolik výstižná, že udělá definitivní tečku za všemi „zázračnými“ pěnami, které dokážou nemožné. ČSN 74 6077 je krokem, který by měl konečně vnést jistotu a jasná pravidla pro osazování oken a dveří, jež usnadní život a práci jak investorům, tak technickým dozorům staveb, výrobcům oken i soudním znalcům.

Komprimované pásky, např. illmod Trio+, nahrazují systém utěsnění připojovací spáry s membránami a PUR pěnou. Pásky poskytují interiérové a exteriérové utěsnění s vnitřní tepelnou izolací. Jsou navíc UV stabilní.

Komprimované pásky, např. illmod Trio+, nahrazují systém utěsnění připojovací spáry s membránami a PUR pěnou. Pásky poskytují interiérové a exteriérové utěsnění s vnitřní tepelnou izolací. Jsou navíc UV stabilní.

TEXT: Richard Čemus
FOTO: Tremco Illbruck

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.