Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Spřažený most na obchvatu Třince

Spřažený most na obchvatu Třince

Stavba obchvatu Třince sestává z řady stavebních objektů, z nichž třináct tvoří mostní konstrukce – od jednoduchých můstků až po kilometrová přemostění. Většina je realizovaná na pevné skruži (typicky podpěrná konstrukce Staxo 100) s nasazením stropního bednění Dokaflex a rámového bednění Framax, Frami a velkoplošného nosníkového bednění TOP 50 pro realizaci pilířů a opěr. Specifickým projektem je most SO206, kde jsou nasazeny vozíky pro spřažené konstrukce. Díky perfektně připravenému projektu, profesionalitě realizačních firem i správně zvoleným bednicím systémům postupuje stavba rychle kupředu.

Přemostění údolí řeky Olše je navrženo jako dvoutrámová spřažená ocelovo-betonová konstrukce o šestnácti polích se součtem rozpětí 722 metrů. Celkově tvoří přemostění dva souběžné identické mosty, pro každý směr dopravy jeden. Založení mostů je hlubinné na vrtaných pilotách, podpěry jsou tvořeny stojkami z monolitického betonu proměnného průřezu ve tvaru písmene Y a jsou vetknuty do základových patek. Výšky jednotlivých podpěr jsou v rozmezí 5,50 – 17,10 metrů.

Konstrukce a betonáž

Základové patky pilířů s výškou až dva metry jsou uloženy do tří metrů pod povrchem, jejich horní hrana spočívá cca 80 cm pod terénem. Tvoří je monolitický beton, který byl ukládán do jednoduchého rámového bednění Framax. Následná betonáž pilířů mostu byla realizována částečně prostřednictvím nosníkového bednění TOP 50 doplněného o speciální bednění vyrobené na míru dle požadavků stavby.

Pro vyšší dříky bylo nasazeno šplhací bednění MF 240, rovněž osazené nosníkovým bedněním TOP 50 s třívrstvou bednicí deskou. Všechny pilíře pak byly vybaveny nosníkovým bedněním od místa rozšíření do tvaru písmene Y, kde bylo nutno bednění TOP 50 modifikovat a vynést na pevnou skruž, kterou vytvořily podpěrné věže Staxo 100 s nosností až 100 kN na nohu konstrukce.  

Obr. 1 Vozík pro spřažené konstrukce Doka
Obr. 1 Vozík pro spřažené konstrukce Doka

Po dokončení jednotlivých mostních pilířů bylo přikročeno k montáži ocelové konstrukce mostu, která je u obou mostů navržena jako dvoutrámová ze dvou ocelových nosníků se vzdáleností 7,5 metrů. Každou mostní konstrukci tvoří celkem 31 dílců, z nichž 16 je polových a 15 pilířových, a mají délku do 30 metrů.

K dosažení společné nosnosti bude ocelová konstrukce propojena pomocí spřahujících trnů s betonovou deskou, která bude realizována pomocí Doka vozíků pro spřažené konstrukce. Realizace desky pro kombinované ocelovo-betonové mosty, které využívají kladné vlastnosti obou materiálů k dosažení nejlepšího výsledku, je tak rychlejší a jednodušší.

Na každé mostovce je nasazen jeden, respektive dva páry vozíků, s nimiž je betonáž prováděna takzvaným poutnickým způsobem. To znamená, že vždy jeden vozík zajišťuje betonáž polových částí mostu a druhý podporových částí. Tento systém je určen především kvůli rovnoměrnému zatěžování ocelové konstrukce.

Obr. 2 Realizace podpěr mostu s nasazením šplhacího systému MF240 doplněného o nosníkové bednění TOP 50
Obr. 2 Realizace podpěr mostu s nasazením šplhacího systému MF240 doplněného o nosníkové bednění TOP 50
Obr. 2 Realizace podpěr mostu s nasazením šplhacího systému MF240 doplněného o nosníkové bednění TOP 50

Cílem je zejména to, aby nedošlo k neočekávaným deformacím nebo poškození už vyhotovených částí mostu. A proč zde bude nasazeno vozíků hned šest? „Práce s vozíky pro spřažené konstrukce je velmi rychlá a při nasazení více párů vozíků bude most realizován ve zkráceném termínu,“ komentuje Michal Žoha, technik společnosti Česká Doka.

Celkem bude vyhotoveno 32 betonážních úseků v délkách 18 až 27,5 metru.
Vozíky pro spřažené konstrukce tvoří ocelový rám, který je z velké části montován z běžných dílů pro systémové bednění, osazených předmontovanými celky velkoplošného nosníkového bednění TOP 50. Díky posunu realizovanému pomocí pojezdů instalovaných na ocelových nosnících mostu je možné celý osmdesátitunový kolos jednoduše přesouvat mezi záběry s pomocí navijáků.

Při posunu cestuje systém ve dvou částech – samotný vozík a spodní bednění. Na místě je pak snadno propojen pomocí ocelových tyčí a rychle připraven pro další betonáž. Při celém procesu navíc není potřeba nasazení jeřábu, což výrazně zlevňuje a zrychluje realizaci. „Práce jde rychle kupředu a díky profesionalitě realizačních firem by šlo zkrátit cyklus až na devítidenní takt,“ komentuje Žoha.

Obr. 3 Příprava pro betonáž rozvětvení mostní podpěry do tvaru Y
Obr. 3 Příprava pro betonáž rozvětvení mostní podpěry do tvaru Y

Ekonomika i ekologie

Řešení pomocí vozíku pro spřažené konstrukce je pro vybranou stavbu ideální, protože v sobě spojuje hned několik pozitivních aspektů: jednoduchou montáž, nasazení i obsluhu a cenovou přijatelnost díky montáži z běžných dílů a nasazení osvědčených bednicích systémů. Jasnou výhodou pro realizační firmy je také možnost dodání technického řešení, bednicího vozíku i samotného bednění od jedné firmy.

V součtu tak vzniká jasná rovnice mezi ekonomikou stavby a volbou vhodného bednicího systému. Stranou nesmí zůstat ani vysoká míra bezpečnosti, která je dána především díky velkoryse dimenzovaným pracovním plošinám i standardně montované profesionální ochraně volného okraje.

Obr. 4 Hotový pilíř. Ještě není demontována bezpečnostní schodišťová věž 250 používaná k výstupu na bednění.
Obr. 4 Hotový pilíř. Ještě není demontována bezpečnostní schodišťová věž 250 používaná k výstupu na bednění.

Výhodou řešení prostřednictvím vozíků pro spřažené konstrukce je také ekologická ohleduplnost. S výjimkou realizace mostních podpěr totiž není nutné zasahovat s těžkou mechanizací do krajiny, vliv na devastaci přírody je tak značně oslaben. V tom má nakonec jasno i zadavatel stavby, který trvá na revitalizaci krajiny po stavbě, a to do posledního detailu: předepsána je zejména skladba nově vysazovaných rostlin, které musí být z druhů, které jsou v oblasti původní.

Mostní objekt SO 206 bude po svém uvedení do provozu tvořit společně se všemi dalším úpravami a stavbami nové pokračování silnice I/11 od rychlostní silnice R48 až po státní hranici se Slovenskou republikou. Ambiciózní projekt povede ke zklidnění a zrychlení dopravy na Třinecku a díky ohleduplným architektonickým řešením se během krátké doby jistě stane neodmyslitelnou integrální součástí krajiny.

Obr. 5 Nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka. Celkově je jich na mostě nasazeno pro urychlení prací šest.Obr. 5 Nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka. Celkově je jich na mostě nasazeno pro urychlení prací šest.
Obr. 5 Nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka. Celkově je jich na mostě nasazeno pro urychlení prací šest.Obr. 5 Nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka. Celkově je jich na mostě nasazeno pro urychlení prací šest.
Obr. 5 Nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka. Celkově je jich na mostě nasazeno pro urychlení prací šest.Obr. 5 Nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka. Celkově je jich na mostě nasazeno pro urychlení prací šest.
Obr. 5 Nasazení vozíků pro spřažené konstrukce Doka. Celkově je jich na mostě nasazeno pro urychlení prací šest.

Projekt: SO 206 Most na silnici I/11 přes Olši a III/01142 v km 13,615
Projektant: DOSING – Dopravoprojekt Brno Group, spol. s r. o,
Realizace monolitu: 2015–2017
Nasazené bednicí systémy: vozík pro spřažené konstrukce Doka, podpěrné věže Staxo 100, nosníkové bednění TOP 50, rámové bednění Framax Xlife, speciální bednění Doka, šplhací bednění MF240
Bezpečnostní systémy: zabezpečení volného okraje stavebních objektů pomocí sloupků zábradlí “S” a zábradelního profilu, systémové lávky a výstupy, výstupové věže 250
Dodavatel bednění, plánování bednicích systémů: Česká Doka spol. s r. o. (Daniel Šindler, Martin Povýšil, Michal Žoha, Radek Pokorný, Jiří Dvořák, Adam Kirschbaum, Jakub Mistr, Martin Šafránek, Libor Radecký, Petr Hönig, Aleš Novák)
Realizace monolitu: sdružení Společnost pro výstavbu I/11 Oldřichovice – Bystřice – MOTA-ENGIL a SDS EXMOST
Projektant: Ing. Pavla Gumanová, DOSING – Dopravoprojekt Brno Group, spol. s r. o

Composite bridge on the bypass of Třinec

The bypass of Třinec consists of a series of bridge construction. Some of them are simple bridges build with support of shoring towers (typically support construction Staxo 100) with Dokaflex formwork, framed formwork Framax and large area formwork Top 50. A specific project is a bridge SO206 which is realized as a composite structure of combined steel and reinforced concrete material. This is done via using the Doka composite forming carriage which brings fast, reliable and economic solution into the bridge construction. Thanks to the perfectly prepared project, professionalism of building companies and properly chosen formwork systems construction progresses rapidly forward.

TEXT: Radek Syka, Michal Žoha
Foto: Radek Syka, Martin Povýšil

Radek Syka a Michal Žoha působí ve společnosti Česká Doka.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 6/2016.

RubrikyMosty