Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Nátěrové systémy pro ocelové mostní konstrukce

Nátěrové systémy pro ocelové mostní konstrukce

Povrchová úprava ocelových mostních konstrukcí se řídí příslušnými předpisy Ministerstva dopravy a Českých drah. Pro silniční mostní konstrukce vstoupily v platnost v roce 2008 Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací kapitola 19 část B s názvem Protikorozní ochrana ocelových mostů a konstrukcí.

Předpisem v současné podobě se řeší protikorozní ochrana nových konstrukcí. Jsou v něm obsaženy nátěrové systémy na ocelové povrchy otryskané a na povrchy opatřené žárovým zinkováním nástřikem nebo ponorem. Nátěrové systémy jsou uvedeny pro všechny typy konstrukcí, například hlavní nosné konstrukce, vnitřní plochy, mostní ložiska, záchytné systémy na mostech a další. Obsahem předpisu není pouze navrhování nátěrových systémů, ale také veškeré aspekty spojené s prováděním povrchových úprav včetně požadované dokumentace a rozsah průkazních zkoušek nutných ke schválení nátěrového systému k použití.

U průkazních zkoušek nátěrových systémů došlo oproti předchozímu předpisu k výrazným změnám. Místo zkoušek v čisté kondenzační komoře (ISO 6270) a neutrální solné mlze (ISO 7253) je nyní kladen důraz na cyklickou korozní zkoušku dle ČSN EN ISO 11997-2 a na zkoušky odolnosti proti chemickým rozmrazovacím látkám. Jedná se zkoušku dle ISO 11130, tzv. CHRL I. Dodatkem č. 1 k předpisu z roku 2011 byly stanoveny zkušební postupy nově vyvinuté vlastní zkoušky proti chemickým rozmrazovacím látkám (tzv. CHRL II), která se neprovádí na zkušebních destičkách, nýbrž na typizovaných svařencích. Jde o náročnou destrukční zkoušku, kterou se ověří životnost nátěrového systému v extrémních podmínkách.

V současné době probíhá příprava zkou­šek pro další tři skupiny nátěrových systémů. Jsou to systémy pro rekonstrukce ocelových mostních konstrukcí, systémy s velmi dlouhou životností a speciální systémy vhodné pro dodatečnou povrchovou úpravu patinujících ocelí. Zde se teprve bude vytvářet názor na to, jak mají takové nátěrové systémy vypadat.

Protikorozní ochrana drážních mostních konstrukcí se řídí předpisem ČD S 5/4 z roku 2001. Předpis se týká nátěrových systémů pro nové konstrukce i pro rekonstrukce. U nových konstrukcí se rozlišují systémy na otryskanou ocel a na pozinkované podklady. Vzhledem ke stáří tohoto předpisu se i zde uvažuje o jeho novelizaci. Při korozních zkouškách nátěrových systémů by měl být kladen důraz na zkoušky cyklické na úkor klasických zkoušek v kondenzačních a solných komorách.

U nátěrových systémů Derisol určených pro mostní konstrukce došlo v posledním roce také k podstatným změnám. Týkají se nasazení epoxidových nátěrů nové generace pod obchodní značkou Protec. Pokud jde o nejdůležitější vlastnosti, tyto nátěrové hmoty technicky vycházejí z požadavků německého předpisu TL/TP-KOR-Stahlbauten, Blatt 97. Jde o rychle vytvrzující epoxidové a polyuretanové nátěrové hmoty. U této skupiny nátěrových hmot je kladen důraz na rychlé zasychání a krátké doby přelakování, a to i při větší tloušťce suchého filmu a zhoršených klimatických podmínkách pro aplikaci (nízká teplota, vysoká relativní vlhkost).

Přehled nátěrových hmot v systému Protec

Rychlé zasychání znamená v praxi například to, že při běžných teplotách je možné aplikovat čtyřvrstvý nátěrový systém se suchým filmem v celkové tloušťce přes 300 µm během čtyřiadvaceti hodin. Tyto předpoklady se potvrdily při aplikaci na konkrétní mostní konstrukci. Takovou rychlost jistě ocení prováděcí firmy na akcích s krátkými termíny realizace. Další výhodou je možnost pracovat ve ztížených klimatických podmínkách. Stavební sezona zasahuje často i do zimního období, což byl u povrchových úprav prováděných na staveništi často neřešitelný problém. S materiály Protec lze pracovat i při teplotách pod bodem mrazu, vytvrzování probíhá již při teplotách těsně nad nulou. Vysokou korozní odolnost nátěrových systémů tvořených těmito materiály potvrdily jak ­zkoušky provedené u výrobce, tak rozsáhlé testovaní v rámci schvalování dle TKP 19 B.

TEXT: Ing. Kamil Kučera
FOTO: Simat

Kamil Kučera je prokurista firmy Simat, a. s., odpovědný za obchodní činnost.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.

RubrikyMosty