Partneři sekce:

Most SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD

Most SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD

Mostní objekt SO 224 přes dálnici D3 a trať ČD je součástí stavby D3 0308C Veselí nad Lužnicí – Bošilec. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, hlavním zhotovitelem sdružení STRABAG – EUROVIA – D3 Veselí – Bošilec, zhotovitelem mostního objektu EDIKT, a. s. Hlavním inženýrem projektu byl Pudis, a. s., a projektantem mostního objektu Pontex, s. r. o. Společnost VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o., se na projektu podílela dodávkou dodatečného předpětí a technologií postupného výsuvu.

Nosná konstrukce

Navržená nosná konstrukce mostu je dvoutrámová, podélně předepnutá, se čtyřmi poli o rozpětí 24 + 35 + 35 + 24 m o celkové délce 118 m (obr. 2). Šířka mostu je 12,5 m, výška nosné konstrukce v ose trámů 1,75 m (obr. 1). Nosná konstrukce je půdorysně přímá, výškově je vedená po kružnici s poloměrem 3 200 m.

Obr. 1 Vzorový příčný řez

Obr. 1 Vzorový příčný řez

Obr. 2 Schematický podélný řez

Obr. 2 Schematický podélný řez

Technologie výstavby

V původním návrhu bylo uvažováno s prováděním nosné konstrukce na pevné skruži. Navržený postup předpokládal výstavbu nosné konstrukce nad jednokolejnou železniční tratí s neutrálním polem zřízeným na troleji. S ohledem na modernizaci přemosťované železniční trati před zahájením realizace mostního objektu bylo nutné zvolit alternativní metodu výstavby, která by umožnila provádění prací nad železniční tratí bez nutnosti zřízení neutrálního pole na trakčním vedení železniční trati.

Zároveň bylo nutné splnit požadavek na zachování charakteru a tvaru konstrukce mostního objektu. Na základě studie projektanta byla dotčenými stranami z uvažovaných možností zvolena metoda postupného výsuvu (obr. 3).

Obr. 3 Výstavba nosné konstrukce metodou postupného výsuvu

Obr. 3 Výstavba nosné konstrukce metodou postupného výsuvu

Metoda postupného výsuvu

Postup výstavby, zařízení a přípravky pro technologii postupného výsuvu
S ohledem na minimalizaci manipulací nad tratí ČD bylo zvoleno postupné vysouvání od opěry 5. Betonáž nosné konstrukce ve výsuvném dvoře proběhla v sedmi taktech o délce poloviny rozpětí, typicky 17,5 m. Během výsuvu byly v polovině rozpětí použity dočasné podpěry.

Pro postupný výsuv byla použita vysouvací hydraulika VSL. Nárok na kapacitu zařízení vyplývá z hmotnosti vysouvané nosné konstrukce, jejího výškového průběhu a směru výsuvu. V tomto případě se jednalo o dvě tažné jednotky SLU 70 s kapacitou 2 × 837 kN. Pro technologii výsuvu zajišťovala společnost VSL i ocelový výsuvný nos, dočasná kluzná ložiska, kluzné teflonové podložky a hydrauliku pro výměnu ložisek.

Obr. 4 Hydraulická tažná jednotka VSL SLU 70

Obr. 4 Hydraulická tažná jednotka VSL SLU 70

V rozsahu prací VSL byla také dodávka, napnutí a odepnutí předpínacích tyčí výsuvného nosu a bočního vedení. Použitý ocelový výsuvný nos a kluzná ložiska byla původně navržena na standardní parametry vysouvaných monolitických předepnutých mostních konstrukcí, proto jejich rozměry přesahovaly nároky nutné pro postupný výsuv této nestandardní konstrukce.

Samotné vysouvání nosné konstrukce probíhalo přibližně každé 2 týdny. Od třetího výsuvu bylo nutné výsuvy provádět dle zajištěných výluk na trati ČD, včetně dvou nočních výsuvů. Každý jednotlivý výsuv byl proveden během 3 až 4 hodin čistého času. 

Obr. 5 Dočasné kluzné ložisko

Obr. 5 Dočasné kluzné ložisko

Dodatečné předpětí

Primární předpětí
Pro primární centrické předpětí během výsuvu byly použité 27lanové a 19lanové předpínací kabely. Předpínací lana byla vedena mimo průřez nosné konstrukce v PVC chráničkách zavěšených mezi trámy nosné konstrukce (obr. 6). Kotvení bylo uloženo v koncových příčnících a dále v mezilehlých příčních, předpínací kabely byly vedeny typicky přes dva betonážní úseky.

Obr. 6 Primární předpínací kabely

Obr. 6 Primární předpínací kabely

Vzhledem k přímému vedení primárních kabelů bylo napínání prováděno pomocí jednolanového napínacího lisu. Po dokončení výsuvu bylo primární centrické předpětí demontováno, předpětí v polích nad tratí bylo demontováno během noční výluky.
    
Sekundární předpětí
Nosná konstrukce je předepnuta 19lanovými kabely sekundárního předpětí. Během betonáže jednotlivých betonážních taktů byly ukládány ocelové kabelové kanálky (obr. 7), k instalaci předpínací výztuže došlo po dokončení výsuvu. Předepnutí bylo provedeno po osazení nosné konstrukce na trvalá ložiska.

Obr. 7 Kabelové kanálky sekundárního předpětí

Obr. 7 Kabelové kanálky sekundárního předpětí

Od partnerů ASB

Závěr

Použití technologie postupného výsuvu pro výstavbu dvoutrámové nosné konstrukce bylo v mnoha ohledech výjimečné a vyžadovalo použití nestandardních řešení. Rádi bychom proto poděkovali všem zúčastněným stranám, především zhotoviteli mostního objektu, za možnost se na realizaci tohoto mostního objektu podílet.

The bridge SO 224 over the D3 highway and the railway

The company VSL SYSTEMS /CZ/ Ltd. was the supplier of the post-tensioning and incremental launching technology for the overpass SO 224 over the D3 highway and the railway. The bridge is designed as a structure with double beam cross-section and there are 4 spans with the total length of 118m.   

TEXT: Ing. Pavel Vaněk
FOTO: VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o.
Pavel Vaněk působí ve společnosti VSL SYSTÉMY /CZ/, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 2/2017.

RubrikyMostyŠtítky