Partneři sekce:
 • OSMA

Vysokorychlostní železniční trať Perpignan – Figueras

Vysokorychlostní železniční trať Perpignan – Figueras

Vysokorychlostní železniční trať spojující Perpignan (Francie) a Figueras (Španělsko) bude tratí se smíšeným provozem, umožňující osobní a nákladní přepravu. Koncese na tuto trať byla společnosti TP Ferro přidělena v prosinci 2003 vládami Francouzské republiky a Španělského království. Koncesní smlouva vstoupila v platnost podpisem 17. února 2004. Počítá se s tím, že v průběhu padesáti let se jak navrhne projekt pro tento mezinárodní úsek, tak zrealizuje stavba (plánovaná doba výstavby je pět let), zajistí provoz, údržba a financování stavby. Je to poprvé, s vyjímkou zvláštního případu trasy pod kanálem La Manche, kdy svěřují dva sousední státy koncesi své železniční infrastruktury soukromé skupině. Realizační fáze stavby má být dokončena v únoru 2009.

Úsek má velký strategický a ekonomický význam v rámci Středozemního oblouku, tj. na železniční a námořní infrastruktuře mezi Itálií, Francií a Španělskem. Odpovídá normám UIC a umožňuje tak vyřešit problémy diskontinuity nákladní přepravy mezi Francií a Španělskem, způsobené rozchody kolejí (ve Francii 1,435 m a ve Španělsku 1,670 m).

Trasa bude navíc vzájemně operativní, tj. umožní provoz vlaků různých železničních operátorů. Cestující budou moci jet z Paříže do Barcelony za 5 h 30 min, z Montpellieru do Barcelony za 2 h 10 min a z Perpignanu do Barcelony za pouhých 50 min. Trať zvýhodní a znásobí obchodní a kulturní mezinárodní výměnu.

Koncesionář – společnost TP Ferro
Francouzská skupina Eiffage (šestá evropská a třetí francouzská stavební skupina) a španělská skupina ACS (třetí evropská stavební skupina) jsou každá z 50 % akcio­náři společnosti TP Ferro.
V oboru koncesí získala Eiffage solidní zkušenosti díky svým společnostem, jakými jsou: Cofiroute, APRR, Compagnie Eiffage du viaduc de Millau, Norscut v Portugalsku (dálnice A24). Na druhé straně ACS vybudovala své koncesní aktivity ve více než 50 případech, zvláště ve svých společnostech: Iridium concesiones de infraestructuras, Abertis.

Organizační schéma realizace projektu a harmonogram prací
TP Ferro svěřila projekční i stavební práce a realizaci vysokorychlostní trati sdružení Constructeur Trans Euro Pyrenées (TEP), složené rovným dílem z dceřiných společností Eiffage a ACS. Společnosti SYSTRA a TYPSA jsou pověřeny technickou asistencí vůči držiteli koncese.
TEP jako vedoucí sdružení je výhradním představitelem TP Ferro. Jeho úkolem je řídit a koordinovat projekt a homologovat trať. Pro záležitosti projekčních a realizačních prací si přičlenil Inženýrské sdružení společností složené z Ingerop, Sener, Arcadis a Tucrail.

Harmonogram výstavby

 • Práce na francouzské straně byly zahájeny v květnu 2005 poté, co bylo vydáno rozhodnutí podle zákona o vodách, ukončeny diagnostické a archeologické průzkumy a výkupy pozemků dotčených záborem LGV (vysokorychlostní trati).
 • Ve Španělsku byly práce zahájeny stejným způsobem roku 2005, tedy o něco dříve, z důvodů odlišných administrativních podmínek.
 • Ražba západní tunelové trouby byla dokončena 1. října 2007 a východní 23. listopadu 2007.
 • Pokládka železničního svršku byla zahájena v dubnu 2007 a byla na otevřených úsecích dokončena v březnu 2008.
 • Pokládka železničního svršku v tunelu začala v červnu 2008 a ještě probíhá.
 • Zahájení zkoušek a homologačních testů se předpokládá v druhé polovině 2008 a jejich ukončení začátkem roku 2009.

Technické parametry projektu

Mezinárodní úsek představuje délku 44,4 km, z toho 24,6 km ve Francii. Trasa byla navržena na maximální přepravní rychlost 350 km/hod. Kromě hlavního objektu, kterým je tunel pod pyrenejským masivem, uveďme další zajímavé objekty stavby:
 • 4 viadukty ve Francii o celkové délce 983 m a 6 viaduktů ve Španělsku o délce 2 228 m,
 • 2 průplety ve Francii, z toho jeden pro změnu směru jízdy s mimoúrovňovým křížením (vlaky ve Francii jezdí vlevo, ve Španělsku vpravo) a druhý pro zajištění obslužnosti nádraží Perpignan,
 • dva zakryté úseky ve Španělsku o délce 160 m a 169 m,
 • 31 nadjezdů (silniční mosty, železniční mosty, prefabrikované rámy) v celé délce trati,
 • 165 vodohospodářských objektů,
 • 94,3 km kolejí,
 • 820 km kabelů uložených podél trati po okrajích plání a v tunelech,
 • 180 km trakčních vedení,
 • 2 napájecí kabelová podpovrchová vedení 225 kV.

Tunel Perthus umožňuje svou délkou 8,3 km (7,3 km ve Francii, 1 km ve Španělsku) překonat Pyreneje. Má dvě tunelové trouby spojené každých 200 m dopravními rameny. Byl ražen dvěma tunelovacími štítovými soupravami pojmenovanými Tramontane a Mistral. Obě soupravy typu zdvojených teleskopických strojů – TBM (štítový a svírací) měly průměr 9,96 m, délku 150 m a každý celkovou váhu 2 300 tun. Razilo se oběma stroji z jižních portálů, ze Španělska směrem do Francie.

Bezpečnost v tunelu

Bezpečnost je jedním z hlavních direktiv projektu, zvláště v tunelu. Za zmínku stojí následující přijatá opatření:

 • svršek na desce umožňující v případě potřeby snadný přístup záchranářům,
 • 41 propojovacích dopravních galerií mezi oběma tunelovými troubami umožňujících evakuaci cestujících,
 • 2 systémy detekce a hašení požáru,
 • systém ventilace v tunelu,
 • instalace zařízení pro detekci přehřátí, zploštění kol, průjezdného průřezu, pantografů,
 • použití úrovně 1 a 2 signalizačního systému ERTMS s násobným kontrolním zařízením (kontrola na stanovišti centrály a další na lokálním stanovišti) a se zásobováním energií.

Ekologie a udržitelný rozvoj

Zahrnutí hledisek udržitelnosti rozvoje do projektu železniční infrastruktury o velikosti trati Perpignan – Figueras je jak globální z hlediska návrhu, tak pluralitní v konkrétních úkolech. Navržená trasa slaďuje ryze technické požadavky LGV s požadavky ekologickými, jako např. respektování co největších odstupů od obytných zón, vedení trasy mimo citlivé přírodní lokality, respektování kulturního dědictví, začlenění do krajiny.

Z přijatých opatření v rámci udržitelného rozvoje lze uvést:

 • Informování obyvatel podél trasy: organizace informačních kampaní, zajištění distribuce 12 000 výtisků časopisu La Ligne (Trasa) lidem žijícím v blízkosti, ochranná protihluková opatření, architektonické reklamní prezentace.
 • Inzerce krajinářského začlenění s výsadbou více než 200 000 lokálních dřevin (olivovník, stále zelený subtropický dub, javor montpelierský, borovice halepská).
 • Ochrana volně žijící zvěře na francouzském území: ochrana parmy středozemní (chráněné ryby žijící ve vodách řeky Tech klasifikované v zóně Natura 2000), vážky Coenagrion mercuriale (šidélka přilbovitého, které se vyskytuje na některých potocích a v zavlažovacích kanálech), tesaříka obrovského (chráněného brouka, pro kterého byl zakoupen pozemek, kam byly přemístěny kmeny stromů s výskytem tohoto chráněného druhu).
 • Ochrana volně žijící zvěře na španělském území: ochrana želvy Hermannovy (želvy byly posbírány před zahájením prací a budou vypuštěny zpět po skončení prací), výstavba průlezů a nor podél trasy pro chráněné vydry.

Provoz a údržba trati

Provoz trati bude zajišťovat TP Ferro. Dopravní průzkumy udávají pro začátek provozu 2,9 mil. cestujících a 2,9 mil. tun zboží. Předpokládané průměrné tarify jsou 1 350 euro pro osobní vlaky a 550 euro pro nákladní. Pro potřeby údržby byla vybudována samostatná základna v Llers u Figueras, kde vzniklo přibližně 50 pracovních míst.

Ukončení prací na LGV Perpignan – Figueras se předpokládá v únoru 2009. Nicméně ke kompletnímu spojení Montpellieru a Barcelony bude ještě třeba trochu trpělivosti: na jihu musí být vybudována vysokorychlostní trať mezi Figueras a Barcelonou a později mezi centrem Languedocu a Perpignanem.

Výstavba trati je rozdělena na úseky:
 • Základna Francie: Eiffage TP a Fougerolle Ballot, dceřiné společnosti Eiffage Travaux Publics, mají za úkol výkupy pozemků, práce inženýrského stavitelství a zemní práce v povrchové části na francouzské straně.
 • Základna Španělsko: firma Dragados, dceřiná společnost ACS, má za úkol výkupy pozemků, práce inženýrského stavitelství a zemní práce až k jižnímu portálu tunelu.
 • Tunel: Eiffage TP a Dragados založily Evropské sdružení ekonomického zájmu (GEIE) nazvané Tunel Perthus. Má za úkol ražbu železničního tunelu a inženýrské práce spojené s výstavbou dvou tunelových trub o délkách 8,3 km a realizací průzkumné štoly.
 • Příslušenství: FORCLUM, dceřiná společnost Eiffage a COBRA, filiálka ACS, vytvořily GEIE k realizaci montážních elektroinstalací, montáží trolejových vedení a zabezpečovacích a signalizačních zařízení.
 • Železniční svršek: firma Wittfeld, dceřiná společnost Eiffage, a firmy Vias a Tecsa, dceřinné společnosti ACS, založily skupinu GEIE pro pokládku svršku v celé délce trati včetně tunelu.

podle podkladů společnosti Eiffage zpracoval Ing. Jaroslav Kobza, CSc.
Foto: Eiffage