Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • Isover

Rekonstrukce fasády Národního památkového ústavu v Ostravě

Rekonstrukce fasády Národního památkového ústavu v Ostravě

Při rekonstrukci památkově chráněné budovy v centru Ostravy byly primárně zohledněny požadavky projektanta vyplývající ze zadání nového uživatele, NPÚ územní odborné pracoviště Ostrava.

Stěžejním požadavkem bylo zachování tvarových proporcí a struktury fasády objektu, z čehož jasně vyplynul požadavek na co nejmenší tloušťku izolantu použitého v rámci systému ETICS. Zároveň však bylo nutné splnit požadavek na co nejefektnější zateplení objektu, konkrétně dodržení nejen požadovaných, ale i doporučovaných hodnot součinitele prostupu tepla U dle ČSN 73 0540-2, tedy v tomto případě hodnotu U = 0,25 (W/(m2.K)) :

Původně se jednalo o budovu bývalého Okresního sociálně-zdravotního ústavu z 30. let 20. století. Dům byl využíván jako zdravotnické zařízení až do roku 2010, kdy o něj projevil zájem Národní památkový ústav. V této době byl objekt prohlášen kulturní památkou.

V rámci rekonstrukce bylo rozhodnuto o oobnově původního vzhledu stavby, rekonstrukci interiéru a zlepšení tepelnětechnických vlastností.
Rekonstrukce zahrnovala:

  • Nové skladby jednoplášťových plochých střech s klasickým pořadím vrstev
  • Vysušení a oprava soklového zdiva včetně nové svislé hydroizolace a drenáže
  • Výměna otvorových výplní
  • Zateplení obvodových konstrukcí systémem ETICS

Pro investora bylo klíčové zejména opravit fasádu do co nejvěrnější podoby s původní břízolitovou omítkou se slídou. „Jednoduchým porovnáním součinitelů tepelné vodivosti nejčastěji používaných materiálů a jejich dosazením do tepelnětechnického výpoč-
tu jsme vybrali izolaci na bázi tuhé rezolové pěny Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska,“ říká za projektanty Jiří Vilášek, technik Ateliéru DEK v regionu Ostrava, Karviná a Havířov.

O materiálu

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska dosahuje vynikající hodnoty součinitele tepelné vodivosti λ již od 0,020 W/(m.K). Díky tomuto parametru bylo možné požadavky na součinitel prostupu tepla obvodovými stěnami splnit již při navrhované tloušťce izolantu 80 mm.

Nespornou výhodou tohoto řešení je nejen estetická kvalita fasády (odpadá efekt „zapuštěných oken“), ale i snadnější provádění zateplení: díky použití tenké vrstvy izolace stačí pro její montáž menší délky kotev. Při použití tradičního izolantu ve snaze zlepšit parametry budovy o hodnoty stanovené novou normou a projektem – např. minerální vlny, by bylo nutné aplikovat jej v tloušťce až 160 mm.

Takováto tloušťka izolantu by celé provádění technicky znesnadnila a výsledný dojem dokončené fasády  ETICS by navíc nesplňoval výše uvedené estetické parametry budovy.
Následující detail znázorňuje vlastní provedení ETICS a rovněž je zde možné posoudit změnu celkové tloušťky obvodového zdiva při použití konvenčního izolantu (Obr. 1).

Obr. 1 budova Okresního sociálně-zdravotního ústavu, dobové foto z 30. let 20. století

Obr. 1 budova Okresního sociálně-zdravotního ústavu, dobové foto z 30. let 20. století

Obr. 2 stav před rekonstrukcí
Obr. 2 stav před rekonstrukcí

Technologický postup rekonstrukce fasády

V prvním kroku došlo k plošnému oklepání staré břízolitové omítky. Obvodové cihelné zdivo bylo následně zbaveno nečistot, mastnoty a všech volně se oddělujících vrstev, případně materiálů, které se rozpouštějí ve vodě (obr. 3, 4).
Jelikož povrch izolačních desek Kingspan KOOLTHERM K5 nelze dodatečně upravovat broušením, bylo nutné věnovat zvýšenou pozornost rovinnosti podkladu.

Obr. 3 odstranění původní omítky

Obr. 3 odstranění původní omítky

Obr. 4 srovnání obnaženého zdiva

Obr. 4 srovnání obnaženého zdiva

Nerovnosti větší než 10 mm/m bylo doporučeno vyrovnat cementovou maltou. Z důvodu zvýšení přídržnosti a snížení savosti podkladu byl podklad ošetřen penetrací.
Založení systému se provedlo přes zakládací lištu dle tloušťky tepelného izolantu. Z důvodu použití finální břizolitové omítky, bylo nutné použít speciální systémové příslušenství k ní určené. Na zakládací lištu se proto nasadil ukončovací profil břízolitové omítky – Profil sokl Pral 15 mm.

Obr. 5 aplikace tepelné izolace

Obr. 5 aplikace tepelné izolace

Následovalo nanášení lepicí hmoty na desky tepelného izolantu a jejich bezprostřední lepení na připravený podklad obvodového zdiva (obr. 5). Při lepení (následně ani při stěrkování) se nesmí lepicí ani stěrková hmota dostat na boční stěny izolačních desek. Izolační desky se pokládají na vazbu, není možné připustit vznik průběžné svislé spáry.
Také je třeba dodržet pravidla pro spárořez tepelněizolačních desek v rozích otvorů (obr. 6).
Obr. 6 zateplení římsy, provázání desek na rohu

Obr. 6 zateplení římsy, provázání desek na rohu

U ostění otvorů se doporučuje provést nalepení desek nejprve v ploše s přesahem. Následně se provede vlepení izolantu do špalety. Po zatvrdnutí lepicí hmoty se provede jejich srovnání s vnitřní plochou odříznutím a případným zabroušením.

Stabilizace zateplovacího systému byla provedena, po zatuhnutí lepicího tmelu, mechanickým kotvením desek Kingpan KOOLTHERM K5 do nosného obvodového zdiva. Pro kotvení izolantu byly použity talířové hmoždinky s ocelovým šroubovacím vrutem. Přesný typ, počet a kotevní hloubku navrhl projektant v závislosti na kvalitě podkladu a na zjištěné výtažné síle při provedené výtažné zkoušce hmoždinek.

Obr. 7 zubovaný povrch základní vrstvy

Obr. 7 zubovaný povrch základní vrstvy

Na přikotvené tepelněizolační desky se nanesla základní vrstva v minimální tloušťce 4 mm, vyztužena byla skleněnou tkaninou (přesahy tkaniny minimálně 100 mm) a následně překryta stěrkovou hmotou. Základní vrstva se prováděla v jednom kroku. Celková tloušťka základní vrstvy musí být minimálně 5 mm a maximálně 7 mm. Finální povrch základní vrstvy se upravil zubovým hladítkem. Pro lepší přilnavost a zpracovatelnost břízolitové omítky se provedlo vodorovné zubování základní vrstvy (obr. 8).

Obr. 8 provedení břizolitové omítky

Obr. 8 provedení břizolitové omítky

Vlastní realizace finální břízolitové omítky začala po nutné technologické přestávce pro zaschnutí základní vrstvy (1 mm tloušťky = 1 den schnutí). Jedním ze stěžejních požadavků zadavatele byla co nejvěrnější podoba fasády s původní břízolitovou omítkou se slídou, prováděnou technologií ručního nahazování. Zjištění dobové barevnosti omítky bylo provedeno spektrální analýzou. Vyvzorkování barevnosti omítky pak za účasti projektanta a zástupce Národního památkového ústavu.

Obr. 9 pohled na novou čelní fasádu

Obr. 9 pohled na novou čelní fasádu

Velmi důležitou operací při realizaci omítky bylo okamžité stáhnutí zubatým hladítkem po jejím nahození, pro vytlačení vzduchových bublin z omítky. Kdyby toto neproběhlo, omítka by časem popraskala. Následující den se povrch omítky seškrábal speciálními hladítky s hroty z nahozené tloušťky 10–12 mm na tloušťku 8–10 mm.

Objekt byl po rekonstrukci slavnostně otevřen v listopadu loňského roku. Kromě již zmíněného sídla Národního památkového ústavu jsou zde prostory pro přednášky a výstavy, nová knihovna, badatelna, budou zde uloženy archeologické nálezy v moderních depozitářích (obr. 11, 12). Také je zde pamětní místo k uctění obětí nacistické perzekuce.

Obr. 10 chodby

Obr. 10 chodby

Rekonstrukce fasády probíhala v červenci a srpnu roku 2015, kdy v České republice panovala enormní dlouhotrvající horka. Přesto realizační firma PROREKO provedla rekonstrukci v souladu s doporučenými technologickými postupy a ve slíbeném termínu.

Obr. 11 zasedací místnost

Obr. 11 zasedací místnost

Informace o materiálu:

Kingspan Kooltherm® K5 Kontaktní fasádní deska je vyrobena z rezolové pěny. Jádro desky tvoří tuhá rezolová pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Deska je na obou stranách opatřena povrchovou úpravou, netkanou textilií na bázi skla, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Výrobek je standardně k dostání s rovnými stranami v rozměrech 1200 × 400 mm. U desek o tloušťce větší než 140 mm pak s polodrážkou.

TEXT: Ing. Oldřich Pozdílek, Ing. Jiří Vilášek
FOTO: Ing. Marián Jurga, MS architektura&design s.r.o.

O. Pozdílek je technický konzultant Kingspan Izolace.  J. Vilášek je technik Atelieru DEK v regionu Ostrava, Karviná, Havířov a Třinec

V původním znění článek vyšel v časopisu DEKTIME, který vydává společnost Stavebniny DEK a.s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb 2/2016.

RubrikyFasádaŠtítky