Partneři sekce:
  • Stavmat

Nejvýkonnější superpočítačové centrum v Česku

Nejvýkonnější superpočítačové centrum v Česku

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations je unikátní projekt, který provozuje nejmodernější technologie a služby v oblasti superpočítání a vestavěných systémů a zpřístupňuje je českým i zahraničním týmům z akademické oblasti i průmyslu.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations vyrůstá v Ostravě díky projektu Centrum excelence IT4Innovations. Partnery projektu jsou Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě, Ústav geoniky Akademie věd ČR a Vysoké učení technické v Brně. Projekt je financován z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Budova Národního superpočítačového centra IT4Innovations se stane sídlem unikátní infrastruktury nejvýkonnějšího superpočítačového centra v ČR a zároveň i pracovištěm výzkumných týmů Vysoké školy báňské – Technické Univerzity Ostrava, realizujících svůj výzkum s využitím nejmodernějších technologií.Tento superpočítač by se v době svého zprovoznění měl zařadit mezi stovku nejvýkonnějších superpočítačů na světě. Nabídne širokou škálu využití. Výzkumníci v rámci IT4Innovations se zabývají například simulacemi v oblasti hydrologie, modelování, řízení a optimalizace dopravy, crash testy a simulacemi proudění, nebo vývojem nového paliva pro jaderné reaktory čtvrté generace.

Krabice na počítač

Budova národního superpočítačového centra se zdvihá na pravidelném půdorysu do výšky čtyř nadzemních podlaží, má jedno podzemní podlaží a je zastřešená plochou střechou. Vyrostla v areálu Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava. Nabízí prostory a vybavení pro výzkum a vývoj na nejvyšší úrovni, zahrnuje prostory pro výzkumné pracovníky i administrativu projektu, zasedací místnosti vybavené nejmodernější technikou, a především datový sál pro samotný superpočítač. Konstrukčně je objekt řešen jako monolitický železobetonový skelet se ztužujícími železobetonovými stěnami schodišťových jader, výtahových šachet a obvodových stěn. Stropní konstrukce jsou také železobetonové monolitické desky s hlavicemi. Základové konstrukce jsou vzhledem ke složitým základovým podmínkám provedeny jako hlubinné – vrtané piloty v kombinaci se základovou monolitickou deskou se ztužujícími trámy. Architektonický výraz je postaven na hmotě v podobě kompaktního kvádru, což ve své jednoduchosti prezentuje jakousi kovovou krabici na počítač.

Na kvádru je aplikován silný motiv – do schématu převedený plochý spoj. Vertikální linky – nervy procházejí přes celou výšku budovy a na dynamice jejich zalomování je postaven celkový výraz budovy. Kompaktnost objektu narušuje pouze akcentovaná hmota vystupující části ve druhém nadzemním podlaží, která je jakýmsi „mozkem“ a ústředím celého objektu. Zde se nachází technologie samotného superpočítače. Tento ústřední kloub celé budovy je akcentován i ve večerních a nočních hodinách díky diodovému nasvětlení a prezentuje „nervové centrum“ celého objektu.Pro stavbu administrativní části byl použit trojtraktový systém se střední chodbou. To umožňuje velkou variabilnost vytvořeného prostoru. Tento trojtraktový systém obíhá vnitřní atrium, které je dominantou celé budovy. Vzhledem k možnosti propojení tohoto prostoru se sousedními jednacími prostory, bude atrium využíváno pro prezentace, meetingy, společenské akce apod. Místnost pro umístění superpočítače je v zadní části objektu.

Jiří Suchánek

technický poradce RHEINZINK ČR

Kovová fasáda
Kovové opláštění fasády je provedeno z titanzinku. Fasáda je navržena jako provětrávaná. Vyložení fasády je 500 mm proti betonové stěně a sklu. Nosná konstrukce je tvořena pomocí hliníkových kotev a celoplošný podklad je proveden z dřevotřískových desek OSB o tloušťce 22 mm. Pro kovové opláštění budovy byl zvolen systém velkoformátových šablon. Na základě dodaného kladečského plánu byly vyrobeny šablony v šesti požadovaných rozměrech. V místech ostění a místech vertikálního členění fasády pomocí speciálně vyrobené nuty musely být vyrobeny šablony realizační firmou DK Roof. Průběžné odvětrávací štěrbiny v úpatí fasády a v místě atiky jsou kryty děrovaným plechem.  Detaily u fasády musely splňovat nejen estetické představy architekta, ale také funkční požadavky na kovovou fasádu. Z tohoto důvodu byly veškeré prováděcí detaily řešeny intenzivní komunikací mezi projektantem, realizační firmou a  technickým oddělením dodavatele titanzinku RHEINZINK. Vysoce kvalifikovaná technická podpora je u takto jedinečných objektů nezbytná pro dlouhodobě kvalitní výsledek díla.

Vytápění a chlazení

Technická infrastruktura je napojena na stávající zázemí fakulty, včetně integrace do systému inteligentního řízení budov. Pro vytápění bude primárně využíváno odpadní teplo z technologií výpočetní techniky. Přebytečné teplo může být dodáváno do areálu. Napájení elektrickou energií je z trafostanice areálu, výpočetní technika má zajištěno nepřerušované napájení UPS. V objektu jsou dva zdroje chladu, které zaručují redundantní dodávku pro chod výpočetní techniky. Objekt je vybaven systémem měření a regulace zajišťujícím automatické řízení veškerých technologií, současně monitoruje a vyhodnocuje ekonomiku provozu.

Národní superpočítačové centrum IT4Innovations

Místo: Ostrava
Investor: VŠB – Technická univerzita Ostrava
Generální projektant: OSA projekt, s. r. o., Ostrava
Autoři: Ing. arch. M. Chválek, Ing. arch. M. Danyś, Ing. arch. P. Pietak
Hlavní inženýr: T. Lehnert
Generální zhotovitel: Imos Brno, a. s.
Provětrávaná fasáda: titanzinek RHEINZINK- prePATINA blaugrau
Provedení klempířských prací s titanzinkem RHEINZINK: DK ROOF s.r.o., Ostrava
Realizace: 12/2012 – 03/2014
Obestavěný prostor: 41 960 m3
Zastavěná plocha: 2 180 m2
Užitná plocha: 9 225 m2
Počet parkovacích stání: 121
Investiční náklady: cca 189 mil. Kč (1. etapa)

TEXT: MARTIN CHVÁLEK, OSA PROJEKT
foto: ARCHIV RHEINZINK, ARCHIV OSA PROJEKT

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.