asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

České stavebnictví: na lepší časy se neblýská

20.04.2010
Aktuální výsledky výzkumu CEEC Research ukazují, že představitelé stavebních společností očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví o 5 %. Ze srovnání s výsledky minulého roku vyplývá, že letošní rok by měl být pro stavbaře ještě náročnější než předchozí rok 2009. Klíčovým problémem zůstává nedostatečná poptávka, a navíc nejnovější výsledky ukazují na zhoršení situace v této oblasti. Důsledkem je další snižování vytížení kapacit stavebních firem.
Výsledky aktuálního výzkumu ukazují, že pokles české stavebnictví stále ještě nedosáhl svého dna. Současná nízká poptávka, a to jak soukromá,  tak i veřejná, má zcela zřetelný vliv na pokles výkonu stavebních společností a na  snížení vytíženosti jejich kapacit. Sentiment mezi klíčovými představiteli stavebních společností aktuálně neukazuje na potenciální zlepšení,  ani na  návrat k stabilnímu růstu v nejbližším horizontu. Naopak,  optimalizace a restrukturalizace budou jedněmi z klíčových témat českého stavebnictví v roce 2010.
Jiří Vacek,
Ředitel společnosti CEEC Research


Hlavní zjištění Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010:

Stavební společnosti očekávají v roce 2010 pokles českého stavebnictví
 • Stavební firmy zhoršují své předpovědi ohledně vývoje českého stavebnictví v roce 2010. Aktuálně očekávají celoroční pokles odvětví o 5 % (v lednu o 3 %).
 • Postupná stabilizace a návrat k mírnému růstu stavebnictví (2 %) by mohly nastat v roce 2011 (v lednu tohoto roku předpovídaly společnosti průměrný růst v roce 2011 o 3 %).
 • Velké stavební společnosti jsou ve svých předpovědích (pokles o 7 %) pesimističtější než střední a malé firmy (pokles o 4,5 %).
 • Představitelé inženýrského stavitelství očekávají větší pokles stavebnictví (o 5,2 %) než zástupci  pozemního stavitelství (o 4,7 %).

Ve shodě s naším předpokladem výsledky studie ukazují, že pro rok 2010 stavební společnosti se zotavením  ještě nepočítají. Investic v soukromém sektoru je stále nedostatek. Pokud má tedy oživení přijít v roce 2011, bude zásadní roli hrát veřejný sektor. Vzhledem k rostoucímu deficitu veřejných financí se domnívám, že bude potřeba věnovat více pozornosti partnerství veřejného a soukromého sektoru.
Andreas Höfinghoff
Partner odpovědný za stavebnictví, KPMG Česká republika


V důsledku zhoršujících se výhledů upravují firmy předpovědi týkající se svých prodejů. Největší pokles i nadále očekávají velké stavební společnosti.
 • Pro rok 2010 předpovídají společnosti pokles svých prodejů o 2,5 % (jedná se o zhoršení oproti výsledkům výzkumu z ledna).
 • Nejkritičtěji vidí situaci opět představitelé velkých stavebních společností (očekávají pokles v průměru o 6,6 %).
 • Výsledky výzkumu dále ukazují na znatelné zhoršení situace v segmentu inženýrského stavitelství.
Vývoj prodejů naší společnosti bude kopírovat vývoj stavebnictví, největší pokles očekáváme v projektech komerčního developmentu.
Ing. Vladimír Myšička
Ředitel odboru strategie, Skanska a.s.


Sebedůvěra stavebních společností výrazně poklesla
 • Oproti výsledkům z předcházejících měsíců zcela nově a velice výrazně vzrostl podíl společností, které v současných podmínkách nejsou schopny předpovědět vývoj své pozice na trhu. V současné době se jedná až o 30 % respondentů (oproti 11 % v lednu), což ukazuje na podstatný nárůst nejistoty. Růst očekává pouze 40 % společností (62 % v lednu).
 • Největší nejistota panuje v segmentu společností zabývajících se inženýrským stavitelstvím (44 % nedokáže předpovědět).
 • Ve výhledu na rok 2011 jsou firmy ještě více nejisté, celých 36 % všech respondentů nebylo schopno odhadnout vývoj svého postavení na trhu.

Stavební společnosti zaznamenaly další pokles vytíženosti svých kapacit
 • Výsledky ukazují na další pokles ve vytíženosti kapacit stavebních firem ve srovnání s předchozími výsledky ze září 2009 a ledna 2010. Aktuální vytížení dosahuje v průměru 74 % (76 % v lednu).
 • Ve srovnání se stejným obdobím roku 2009 došlo k poklesu vytížení kapacit. S výjimkou jednoho čtvrtletí tak pokračuje neustálý pokles již od roku 2008.
 • 48 % respondentů uvádí, že má méně zakázek než před rokem (45 % v lednu).

Faktorem, který vyplývá z převisu nabídky kapacit nad poptávkou je pochopitelná snaha investorů o dosažení co nejnižší ceny, vedoucí v řadě případů k cenám pod úrovní reálných nákladů.To bude pro stále větší počet podnikatelů likvidační.
Ing. Jiří Požár
Předseda Krajské stavební společnosti SPS Pardubického kraje a člen předsednictva SPS


Klesá efektivita většiny způsobů používaných pro získávání zakázek, výběrová řízení jsou méně transparentní, snižuje se podíl firem, které nebyly požádány o úplatek
 • Za nejefektivnější způsob získávání zakázek považují představitelé stavebních společností osobní kontakty.
 • Transparentnost výběrových řízení se od minulého roku zhoršila, aktuálně ji firmy hodnotí jako podprůměrnou.
 • Pouze 42 % respondentů uvádí, že nebylo požádáno o úplatek (59 % v 2009, 58 % v 2008).
 • Až 56 % velkých společností potvrzuje, že jsou v současné době ochotny pro získání zakázky akceptovat i zakázku s nulovou nebo dokonce zápornou marží.
 • Pouze necelá třetina respondentů ze segmentu velkých firem (31 %) uvádí, že nikdy neporušila svůj risk management kvůli získání zakázky.

Všichni respondenti uvádějí, že jsou omezeni ve svém růstu, hlavním omezením je nedostatečná poptávka
 • 100 % respondentů uvádí, že jsou limitováni ve svém růstu (stejně jako v lednu 2010).
 • Dopad nedostatečné poptávky na hospodářské výsledky společností se oproti lednu  ještě zvýšil. Největší negativní vliv má nedostatečná poptávka financovaná z veřejných zdrojů.
 • Dalšími palčivými problémy jsou byrokracie, tvrdá konkurence a potíže spojené  s financováním.
 • Firmy nejméně omezuje nedostatek zkušené pracovní síly a vysoké náklady na materiál.

Největším problémem je zmrazení veřejných prostředků do již připravených či připravovaných investic dopravní infrastruktury i dalších stavebních oblastí.
Ing. František Ledabyl,
Obchodní a marketingový ředitel, OHL ŽS, a.s.


Klíčová priorita pro dalších dvanáct měsíců: zvýšení efektivity fungování stavebních společností
 • Klíčovou oblastí pro všechny dotázané společnosti zůstává i nadále zvýšení efektivity jejich fungování (100 % stejně tak jako v lednu). Největší důraz na tuto oblast kladou společnosti zabývající se inženýrským stavitelstvím.
 • Dalšími oblastmi, které jsou stavebními společnostmi hodnoceny nejvýše, jsou zkvalitnění výběru dodavatelů, projektový management a plánování, optimalizace financování a optimalizace nákupních procesů.
 • Naopak, jako svou nejnižší prioritu uvádějí stavební firmy akvizici jiné společnosti.

Klíčové priority naší společnosti jsou obchodní aktivity, kontrola rizik a kontrola nákladů uvnitř společnosti.
Ing. Vladimír Myšička
Ředitel odboru strategie, Skanska a.s.


Kvalitativní studie českého stavebnictví 2010 je založena na strukturovaných telefonických rozhovorech s vybraným vzorkem 100 stavebních společností podnikajících v českém stavebnictví. Rozhovory proběhly v druhé polovině března 2010.

Kromě standardní analýzy nabízí tento výzkum rovněž detailní informace o postojích hlavních segmentů českého stavebnictví podle dvojrozměrné segmentace vzorku, (tj., jak z hlediska velikosti stavebních společností, tak i stavebního zaměření účastníků). Segmenty jsou rozděleny na velké a střední/malé společnosti. Z druhého pohledu pak na segmenty zabývající se pozemním nebo inženýrským stavitelstvím.

„Hlavním cílem všech zpracovaných studií CEEC Research je poskytnout především využitelné a plně srovnatelné analýzy stavebnictví zemí střední a východní Evropy. Tyto analýzy pomáhají firmám v jejich růstu a získávání nových zakázek a také jim umožňují lépe přizpůsobit své strategie aktuální situaci na daném trhu. Svým širokým rozsahem a počtem uživatelů je tento výzkum největším v celém regionu střední a východní Evropy,“ říká Jiří Vacek, ředitel společnosti CEEC Research.


Kvalitativní studii českého stavebnictví 2010 připravila společnost CEEC Research ve spolupráci se společnostmi KPMG Česká republika, Ipsos Tambor, Credos, BenchCom a Korado.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media