Náměstí a park

Náměstí a park

Dva zajímavé projekty, které jsou zaměřeny na tvorbu veřejného prostoru, připravila architektonická kancelář Šafer Hájek Architekti, s. r. o. Ojedinělým projektem je vybudování nového městského centra rychle se rozvíjející obce Vráž u Černošic. Vytvoření velkého veřejného prostoru na zakoupeném soukromém pozemku znamená v soukromém developmentu zcela mimořádný počin. Druhým příkladem je revitalizace parku v Praze 10 – Zahradním Městě.
Centrum Vráž – Černošice

Město Černošice leží na jihozápadním okraji Prahy v údolí řeky Berounky. Prvorepubliková tradice příměstského letoviska, kde v minulosti působila řada významných architektů (Kotěra, Roith), a dobré spojení s hlavním městem, podnítily v této lokalitě překotný rozvoj nové výstavby. Na rozdíl od jiných obcí v blízkosti Prahy zde ale nevzniká jen další předměstská noclehárna, jíž chybí klasické městské atributy. V lokalitě Vráž navrhla architektonická kancelář SHA nové centrum s náměstím, které obyvatelům přinese jak veřejný prostor, tak obchodní plochy a kulturní zařízení.

Klíčovým prostorem nového centra bude náměstí, které bude navrženo pro pěší, bez povrchového parkování. Po obvodě náměstí budou v parteru umístěny takové obchody a komerční prostory, které přispívají k živosti prostoru a nemají „mrtvé“ plochy zdí. Vstupní a rušná část supermarketu je orientována do náměstí. Prostor náměstí se přímo opticky propojí se zelení a plochou hřišť na jihu pozemku a nabídne výhledy i jižním směrem. Náměstím procházejí jasné pohybové osy vyjádřené také formou parteru. Bytové domy budou situovány do jižní části náměstí tak, aby byly umístěny co nejdále od komunikace Vrážská.

Prostor náměstí má obdélníkový tvar položený podél ulice Vrážská. Jeho jižní hrana je tvořena delším hlavně bytovým objektem s komerčními prostory v parteru, který je zhruba v polovině mezerou rozdělen na dvě části. Vzniklá mezera opticky spojuje prostor náměstí a prostor sportovních hřišť. Východní a západní hrana je tvořena objekty dvou administrativních budov. Severní hrana je definována stávajícím stromořadím, doplněným o nové stromy.

Vstup do náměstí je navržen několika způsoby. Ze severní strany pěší přichází přechody pro chodce a od autobusové zastávky. Z východu a ze západu do náměstí pěší vstupují jak na severní straně v blízkosti komunikace Vrážská, tak na jižní straně náměstí podél supermarketu a bytového domu. Tím vzniká krytý prostor pro nástup do supermarketu a obou administrativních budov. Z jihu se do náměstí vstupuje mezerou mezi dvěma částmi bytového domu, podél kavárny.

Jako kontrast ke klasické pravoúhlé půdorysné osnově komplexu navrhli autoři tři volně tvarované akcenty: obě administrativní budovy a dvojpodlažní objekt kavárny, který potvrzuje svou formou smysl mezery v jižní frontě náměstí. V administrativní budově na západní straně komplexu je navrženo kulturní zařízení pro město Černošice – tři učebny a společenský sál.

Projekt Park Chrpová

Cílem projektu je vrátit parku v Praze 10, Zahradním Městě původní městský a pobytový charakter a obě části parku spojit v jeden celek.

Stávající park Chrpová se nachází v srdci Zahradního Města, v místě, kde se setkává původní zástavba řadových domů z první republiky s bloky panelových domů ze 60. let minulého století. Původní koncept parku byl páteří celého Zahradního Města a rozkládal se až k ulici Topolová o tři bloky dále na východ. Tento koncept byl přerušen výstavbou tenisových kurtů a klubovny.

V současnosti má park periferní, průchozí charakter, což ostatně naznačují vychozené cesty. Využití stávajícího parku je omezené. Autoři se spolu s investorem, jímž je městská část Praha 10, domnívají, že klíč k úspěchu nového parku je jeho přeměna na městský park s magnetickou nabídkou všestranného využití pro veřejnost všech generací. Součástí této strategie je odstranění ulice Fialková z místa, kde dnes park přetíná na dvě části.

Prostorově musí řešení nabídnout jeden celek s centrální plochou charakteru náměstí a s přehledným schématem parku s alejemi a hájky, kde ideálně neexistují žádná nebezpečná zákoutí či skrýše. Zpevněná pobytová plocha, která je páteří nového parku, vytvoří náměstí. Podlouhlý obdélník s mlatovým povrchem je umístěn ve směru východ – západ a spojuje obě části původního parku v jeden. Součástí nového náměstí je vodní prvek – bazén s tekoucí vodou a fontánami, využívající stávající studny. Na hranách náměstí v ose tohoto prostoru jsou umístěny dvě Salla Terreny, které spolu s kavárnou a vodním prvkem vymezí hlavní prostorovou osu náměstí.

Parter parku by měl být otevřený a odehrávat se pod korunami stávajících i nových stromů.
Park bude mít rovinný charakter s jemnou modelací v místě zvlněné cesty (zářez) a v místech hájků (nízké pahorky).

Kavárna je prostor maximálně otevřený do parku a spojený s prostorem Salla Terreny. Přímo ke kavárně přiléhá pobytová terasa. Lehká konstrukce kavárny je na bázi dřeva a skla s odsuvnými částmi prosklené fasády. Fasáda objektu je navržena v kombinaci dřevěného obkladu, měděného obkladu Tecu a obkladu Max deskami.

Salla Terreny jsou dva vysoké otevřené prostory vymezené relativně masivními sloupy s lehkou střechou či jen náznakem střechy. Salla Terreny jsou pražská historická témata, která jsou ozdobou velkých zahrad a parků a zároveň vytváří přístřeší chránící před negativními vlivy počasí (úpal – stín, déšť – střecha). Salla Terrena u Chrpové ulice je navržena otevřená bez střechy, sloupy jsou spojeny lanky. Po všech konstrukcích – sloupech i lankách – bude růst popínavá zeleň. Salla Terrena u kavárny je navržena se střešní konstrukcí, která je složena z vrstvy dřevěného roštu pro stínění a z vrstvy skla pro chránění prostoru před deštěm. Slouží také jako krytá otevřená terasa kavárny.

Mělká vodní kaskáda bude napájena z funkční studny ve východní části stávajícího parku. Její forma podporuje osový charakter náměstí. Vlastní návrh předpokládá tekoucí vodu, která bude vidět a slyšet.

V souvislosti s náměstím jsou navrženy logicky trasované cesty reagující na hlavní pěší tahy v území. Cesty v kratších stranách parku jsou navrženy široké mlatové s dvouřadými alejemi stromů, doplněné lavičkami. Křížové rovné jsou navrženy hladké kamenné s výtvarným dekorem. Tyto cesty budou osazeny jednořadými alejemi stromů.

Od partnerů ASB

Park bude doplněn rozvolněnou v křivce vedenou cestou s měkkým zvlněním pro bruslaře a skateboarding a dětskými hřišti.

Šafer Hájek Architekti s. r. o.
redakčně upraveno
Vizualizace: Šafer Hájek Architekti s. r. o.

RubrikyUrbanismus