Brána do Punkevních jeskyní

Brána do Punkevních jeskyní

Jeden z nejnavštěvovanějších jeskynních systémů u nás – Punkevní jeskyně – se dočká nové vstupní a provozní budovy. Její podoba vzešla z architektonické soutěže, v níž vyhrál projekt brněnské kanceláře Burian–Křivinka. Realizace, na kterou se teprve nedávno podařilo sehnat prostředky z Operačního programu MŽP, by měla začít letos v říjnu.

Punkevní jeskyně se nacházejí v severní části CHKO Moravský kras v Pustém žlebu. Jméno jim dala řeka Punkva, která celým komplexem protéká a po níž se mohou návštěvníci jeskyně i plavit. A právě hned vedle přístaviště byla postavena už v roce 1947 stávající provozní a vstupní budova. V rámci rekonstrukce Punkevních jeskyní v roce 1996 byla provedena i částečná úprava vstupní haly. V současné době však už tato budova nevyhovuje požadavkům cestovního ruchu ani požadavkům hygienickým a bezpečnostním. Stojí totiž pod 80 metrů vysokou skalní stěnou, ze které čas od času opadávají uvolněné kameny. Aby bylo možno zachovat provoz Punkevních jeskyní, bylo provedeno v letech 1999 – 2001 zabezpečení skalní stěny kotvením skalních bloků a zbudováním záchytných plotů v rizikových lokalitách. Ani přes tato opatření však nelze vyloučit další opadávání kamenů. Proto je nutné zachovat každoroční prohlídky a případné obírky skalních stěn od uvolněných kamenů v celém vstupním areálu.

Ochranná bariéra
Nicméně každoroční údržba skal je nejen finančně náročná, ale může mít také negativní vliv na ojedinělý výskyt vegetace skalních stěn a rušit hnízdění ptactva. Z požadavků Správy CHKO Moravský kras a Ministerstva životního prostředí se tedy zrodil plán na zabezpečení vstupního areálu jeskyní. Proto byla v roce 2004 vypsána veřejná architektonická soutěž. Z dvaapadesáti soutěžních návrhů vzešel jako vítězný projekt architektonické kanceláře Burian–Křivinka, který byl ohleduplný k přírodnímu prostoru umístění a nejlépe odpovídal provozním potřebám. Bohužel z důvodu velkého objemu investičních prostředků nutných pro realizaci akce nebyl tento projekt zatím realizován. Teprve v loňském roce se naskytla příležitost čerpat dotace z Operačního programu MŽP Obnova návštěvnické infrastruktury, a tím možnost realizaci zahájit.

Útočiště návštěvníků
Nová provozní budova bude umístěna v místě budovy stávající. Je však půdorysně posunuta směrem k severu tak, aby byl příchozím viditelný vstup do jeskyně a nebyl skryt za budovou. Opírá se o skalní výběžek, který tak proniká do interiéru budovy. Střecha nové budovy bude pokrytá vegetací a je dimenzována tak, aby odolala pádu kamene z okolních skal. Součástí projektu je také řešení přístupu k přístavišti a zastřešení výstupu a nástupu do lodí. Dojde také k odstranění budovy veřejných toalet a úpravě okolí současné budovy. Projekt počítá s prostornou vstupní halou, ve které budou umístěny informační panely a skříňky na ukládání zavazadel. Na halu naváže galerie nerostů, pokladna a dispečink. Z haly bude možné vstoupit do prostoru pro zaměstnance, kde jsou v přízemí umístěny denní místnosti lodníků a průvodců s hygienickým zázemím a kuchyňkou. Dále je v přízemí navržena kancelář vedoucího a jednací místnost. Zaměstnanci se dostanou vnitřním schodištěm do suterénu, kde jsou navrženy šatny, sklady, technické vybavení budovy a dílna. Oproti stávajícímu stavu jsou do suterénu budovy integrovány i veřejné toalety pro návštěvníky.


Vstupní objekt do Punkevních jeskyní

  • Místo: Moravský kras
  • Autor: Burian–Křivinka
  • Investor: Správa jeskyní Moravského krasu
  • Zahájení stavby: 10/2013
  • Předpokládané dokončení: 11/2014
  •  Náklady: 60 mil. Kč

TEXT: JIŘÍ HEBELKA, GUSTAV KŘIVINKA, KAK
VIZUALIZACE: BURIAN–KŘIVINKA

Komentáře