Architekt roku 2013 – Antonín Novák (Architekti DRNH)

Architekt roku 2013 - Antonín Novák (Architekti DRNH)

Zdůvodnění poroty:
Získal cenu Architekt roku za svoje morální kvality a za vysokou úroveň své celé architektonické tvorby. Spojení těchto dvou kvalit je výjimečné nejen na poli české architektury, ale i v historických souvislostech. Architekt Antonín Novák, mimořádně nadaný a vzdělaný tvůrce s velkým kulturním přehledem a intelektuálním nadhledem dokázal ve své životní profesionální dráze rozvinout svůj talent do čisté podoby s jasným rukopisem. Jeho stavby jsou minimalistické a sofistikovaně propracované do půvabné symbiózy se svým přírodním rámcem. Příkladnými jsou jeho realizace v Kroměříži z posledního období. Jako člověk je přející a otevřený všemu novému, přesahujícímu rámec disciplíny architektury.
Působí jako pedagog na Fakultě architektury a umění v Liberci, kde právě vztahem architektury a ekologie v pravém slova smyslu formuje ze svých studentů naši budoucnost.

Představení díla:
Název: Národní centrum zahradní kultury – zahradnictví, Podzámecká zahrada v Kroměříži
Adresa: Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž
Autoři: Antonín Novák, Petr Valenta, Eduard Štěrbák – Architekti DRNH
Spolupráce: Radek Štefka, Marie Veselá (stavební řešení), Martin Daněk (3D model), Radomír Veselý (statické řešení), Zdeněk Sendler, Radka Táborová (zahradní úpravy)
Autoři generelu obnovy a zadání projektu NCZK: Petr Všetečka, Robert Václavík – Transat architekti
Investor: Národní památkový ústav, ú.o.p. v Kroměříži
Náklady: cca 20 milionů Kč vč. zahradních úprav
Zastavěná plocha: 803 m2
Obestavěný prostor: 3 393 m3
Hlavní dodavatelé – Subterra a.s., divize 2, VS-Build
Projekt: 2009-2010
Realizace: 2011-2012

Lokalita
Areál Podzámecké zahrady kroměřížského zámku, památka UNESCO; zahradnictví se nachází v jihozápadní části zahrady na místě původních objektů ze 70. let minulého století.

Zadání
Výstavba nového provozního a skladovacího zázemí zahrady nahrazuje původní staticky narušené objekty, plocha vzniklá prostorovou redukcí zahradnického provozu je přičleněna k návštěvnické části zahrady.   

Architektura
Jedná se o současnou interpretaci tématu hospodářského dvora, jako reakce na roztříštěnost přilehlé zástavby se jevilo žádoucí vystavět jednoduchý celistvý areál přiměřeného měřítka způsobem, který je pro celkovou atmosféru zámeckého areálu akceptovatelný. V souladu s daným půdorysným konceptem zadání byla zvolena kompozice tří jednoduchých staveb obklopujících centrální dvůr a umístěných ve směrech odpovídajících postupně rostlému „měkkému“ charakteru místa. Jednotlivé stavby svým provedením detailů přiznávají dobu vzniku, současně ale jejich archaický tvar a lapidární konstrukce vytváří atmosféru hospodářských staveb dob minulých. Na západní straně je umístěn objekt skladů, naproti leží objekt pro garážování zahradní techniky a uprostřed kompozice se nachází budova zázemí zaměstnanců.
Při volbě modřínového dřeva jako hlavního materiálu fasád bylo zohledněno přirozené stárnutí materiálu, konečným stavem je zoxidovaná a vypršená textura dřeva, objekty se tak stanou organickou součástí staré zámecké zahrady. Myšlenka prorůstání nového a starého se realizuje v rámci areálu prostřednictvím využití starých litinových lamp a původní kamenné dlažby přímo v kontaktu s novostavbami.

Konstrukce a technologie
Objekty jsou navrženy jako lehké zateplené (objekt zázemí zaměstnanců) a nezateplené dřevostavby (garáže a sklady), konstrukční systém všech tří staveb vychází ze základního modulu plných vazeb 3,3 metru, tento rozměr je dále členěn na třetiny a zdůrazněn šikmými prvky v čelních fasádách přízemních objektů. Přiznané nosné části jsou navrženy a provedeny jako klasická tesařská krovová konstrukce krovu s čepovanými a šroubovanými spoji, v zateplené dvoupodlažní části je použita rámová konstrukce zavětrovaná plošnými obklady. Založení objektů je navrženo na betonových pasech; část objektů je založena na pilotách, poněvadž pod nimi procházejí velkoprůměrové kanalizační sběrače.

Ing. arch. Antonín Novák (*23. 9. 1963, Brno)

Po ukončení gymnázia byl roku 1981 přijat na Fakultu architektury VUT v Brně. Studium obhájil diplomovou prací na katedře občanských staveb studií obchodního domu do Znojma.

Po absolvování základní vojenské služby roku 1998 nastoupil jako projektant do brněnské pobočky Obchodního projektu, kde se podílel na studiích a prováděcích projektech prodejen do moravských vesnic. V roce 1989 odchází do družstva Stavoprogres, kde se podílí na projektové dokumentaci zpracovávané pro stavební složku družstva.

V roce 1991 pracuje ve vídeňské kanceláři prof. Arch. W. Holzbauera a podílí se na vypracování plánů na Administrativní středisko IBM ve Vídni a na Správním centru Austria bank ve Vídni.

Po této zahraniční zkušenosti získává roku 1993 osvědčení o autorizaci České komory
architektů a zakládá s Ing. arch. Petrem Valentou projekční kancelář, Atelier DRNH, který získal za dobu své činnosti více než dvě desítky cen, nominací a odměn v různých architektonických soutěžích. Prakticky všechny realizace ateliéru jsou zveřejňovány v odborném tisku a prezentovány na četných výstavách u nás i v zahraničí. Člen porot architektonických soutěží.

V roce 1994 byl členem Vědecké a umělecké rady děkana FA VUT v Brně a Obce architektů. Roku 2006 jmenován členem Rady studijního programu na FA VUT v Brně. Od roku 2001 do 2008 působil jako externí pedagog na FA VUT v Brně, Spolu s ateliérem Kuba-Pilař založil Cenu Johna Hejduka pro nejlepší bakalářské práce studentů FA VUT v Brně. Autor textů pro odborná periodika, pro sloupek na odborném e-portálu Archiweb a v roce 2012 pravidelný sloupek v měsíčníku Art and Antiques. 

Od 1. 9. 2010 je vedoucím Ateliéru navrhování Novák – Balda na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci.

FOTO: Martin Kunt, Tomáš Malý

Více na www.architektroku.cz

–>–>