Partneři sekce:

Zateplování objektů od návrhu až k posouzení

Zateplování objektů od návrhu až k posouzení

Jak správně postupovat při zateplování objektu? Čím vším se zabývat ještě před samotnou realizací tohoto záměru? Je důležitá kontrola v praxi, vazba na legislativu a soudněznalecké posuzování? Odpovědi na časté otázky a návrhy vhodných řešení přináší tento článek.

Jednou z nejčastěji požadovaných stavebních prací je v současné době zateplení budov. Stoupající zájem o dodatečné izolování domů (případně o jejich zateplení již při výstavbě) plyne především ze stále rostoucích nákladů na vytápění.

Existují dvě základní varianty provádění izolací – izolace vnější a vnitřní. Doporučit lze jednoznačně zateplení vnější, vnitřní se provádí pouze tam, kde se z nějakých důvodů nedá uskutečnit vnější zateplení, např. u historických budov, kde se nesmějí poškodit štuky na fasádách a nelze měnit vzhled budovy, nebo u tzv. krátkodobě obývaných objektů, kde je potřeba rychle dosáhnout tepelné pohody a přitom pouze po dobu vytápění. Při vnitřním zateplení je třeba ošetřit tepelné mosty a věnovat se i parotěsným zábranám. Při špatném návrhu (provedení) často kondenzuje vlhkost až na vnitřním povrchu v místnosti. Jedná se tedy hlavně o taková místa, kterými v zimě kvůli vnitřní izolaci proniká do budovy chlad a rosný bod vzniká podstatně blíže k vnitřnímu povrchu obvodové konstrukce. Proto je nutné svěřit vnitřní zateplení odborníkům (projektantům a realizačním firmám, které s ním mají praktické zkušenosti) již počínaje návrhem.

Vnější zateplení

Odborný dozor

Dát si postavit dobře tepelně izolovaný dům (případně nízkoenergetický nebo pasivní) není v našich podmínkách zatím jednoduché. Technologie zateplování a efektivní použití tepelných izolací je u nás teprve v začátcích, jen málokterý architekt (projektant) jí rozumí, někteří ji dokonce odmítají. Podobně je tomu i se stavebními firmami, které nemají zkušenosti a nedokážou udržet kvalitu detailů, které jsou pro dobře izolovaný dům velice důležité. Proto je mimořádně důležitý stavební dozor, který se vyzná v problematice stavební fyziky. Absence odborného stavebního dozoru je šetření na nepravém místě.

Přestože je v dobře zatepleném domě potřeba více izolace a také většinou spe­ciální zařízení pro vytápění a výměnu vzduchu, jeho cena se od klasického liší jen minimálně. Náklady na izolaci vyváží tenčí obvodové zdivo a výdaje za kvalitní technologie se ušetří na vytápění a na ohřívání systémově řízené výměny vzduchu. Pasivní dům může mít téměř jakýkoliv tvar. Existuje však několik pravidel, která je dobré dodržovat. Například orientace obytných místností na jih je důležitá a nezanedbatelný je i celistvý tvar domu, což se lépe navrhuje u novostaveb. U domů již stojících se k hodnotám splňujícím kritéria pasivních domů dostáváme obtížněji.

Tepelněizolační systém ETICS

Tento vnější tepelněizolační kompozitní systém se skládá z průmyslově zhotovených výrobků a výrobce ho dodává jako ucelený systém, jako jeden z nejčastějších způsobů zateplení budov.

Vazba na legislativu a soudněznalecké posudky

Zateplovací systém je stanovený výrobek, a proto je nutné dodržovat zásady a požadavky Směrnice 89/106/EHS pro stavební výrobky. Hodnotí se šest základních vlastností výrobku: mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví a životního prostředí, ochrana proti hluku, bezpečnost při užívání, úspora energie a tepelná ochrana. Z toho vyplývá povinné hodnocení shody zajišťované výrobcem podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších a navazujících předpisů. ETICS je možno hodnotit podle evropských předpisů (ETAG 004) NV č.190/2002 Sb. nebo podle národních předpisů (technické návody) NV č.163/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zateplovací systém (ETICS) je považován za sestavu kit, to znamená, že je pevně stanovená skladba a pravidla instalace do stavby. Mimo jiné musí být uveden na trh tak, aby jej zákazník mohl koupit v rámci jedné obchodní transakce u jednoho dodavatele.
Vzhledem k tomu, že na správné montáži či instalaci sestavy jako výrobku do stavby závisejí nejen jeho vlastnosti, ale i vlastnosti obvodového pláště jako celku (prostup tepla, kondenzace a vznik plísní, akustické vlastnosti apod.), je nutné informovat o montáži nebo instalaci sestavy jako výrobku do stavby v písemném návodu.

K tomu, aby ETICS splňoval deklarované vlastnosti, musí výrobce zpracovat Systém řízení výroby výrobku ETICS jako sestavy a při výrobě je nutné tento systém dodržovat.
Prohlášení o shodě vystavené výrobcem je právoplatné, pokud je zajištěno dodržování Systému řízení výroby výrobku ETICS jako sestavy kit prováděcí, proškolenou firmou, která uvádí výrobek do stavby.
Soudněznalecké posudky se opírají o prokazatelné dodržení stanovených pravidel při návrhu a  provádění zateplovacího systému (ETICS) jako sestavy kit. Nedodržení těchto pravidel vede ke konstatování o neoprávněném umístění výrobku do stavby!

Vhodný postup

Před zateplením je vhodné dát si zpracovat energetické hodnocení obvodových konstrukcí objektu, které nejlépe zmapuje stav obálky objektu a možnosti úprav. Energetické hodnocení obsahuje: zjištění stavu stávajícího neprůhledného opláštění konstrukce objektu (svislé konstrukce, vodorovné konstrukce, krov), zjištění stavu stávajících výplní otvorů (okna, dveře), zhodnocení stávající soustavy vytápění a zhodnocení stávajícího systému větrání.

Projektové řešení

Při návrhu projektového řešení je vhodné zabývat se dodržením všech požadavků, které stanovuje příslušná norma, a také navržením výrobku s prohlášením o shodě.
 
Dodržení požadavků ČSN 73 0540: 2007 (dodržení požadovaných prostupů tepla i vnitřních povrchových teplot – teplotního faktoru při vnitřním povrchu), statiky a požárního hodnocení
Součástí řádného provedení ETICS je i jeho projektový návrh, který by měl obsahovat několik bodů, a to: průzkum podkladu, řešení statiky kotvení, stanovení prostupu tepla a kondenzace v konstrukci, povrchové teploty v kritických místech a požární hodnocení. Pokud toto neobsahuje, je nutno hodnocení doložit jiným způsobem, minimálně zápisem o hodnocení těchto bodů do stavebního deníku.

Navržení výrobků do stavby s prohlášením o shodě včetně řešení detailů
Naprostou samozřejmostí, i když často opomíjenou, je konkrétní navržení certifikovaného výrobku ETICS s prohlášením o shodě jako sestavy kit. To znamená, že skladba komponentů musí být shodná se skladbou certifikovanou. Součástí je samozřejmě i dodržení postupu montáže nebo instalace do stavby.

Výběr prováděcí firmy

Při výběru prováděcí firmy je nutné se zaměřit na zjištění následujících informací, které mají o firmě podstatnou vypovídající hodnotu. 
Schopnost provádět navržený systém ETICS (zateplení stropů, krovu). Firmu, která bude navržené zateplení realizovat, je nutno vybírat zejména podle toho, má-li oprávnění provádět montáž či instalaci konkrétního systému ETICS. To znamená, jsou-li její zaměstnanci řádně obeznámeni (proškoleni) se způsobem práce s tímto systémem. Jinak není garance bezchybného provedení a obdržení potřebného prohlášení o shodě.

Reference již provedených zateplení. Firma, provádějící zateplení objektu konkrétním systémem ETICS, by měla předložit reference o již provedených zatepleních tímto konkrétním systémem. Je na místě také zmíněnou realizaci zhlédnout, případně pohovořit s investorem referenčního objektu.

Smlouva s prováděcí firmou. Po výběru se vyplatí co nejpodrobněji vepsat do smlouvy (která je nutností) podmínky provedení, např. podle ČSN 73 2901 Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů, a předat technologický postup provádění technickému dozoru investora ke kontrole. Je nezbytné smluvně zavázat prováděcí firmu, aby použila certifikovaný systém ETICS v souladu s projektovým návrhem, realizovala ETICS podle technologického předpisu a aby celou montáž provedli vyškolení odborníci a v dohodnutém termínu podle ročního období, tj. při teplotách, při nichž nehrozí riziko nekvalitního provedení.

Vytvořený vlastní kontrolní systém (ISO 9001, stavební deník, KZP). Je vhodné vybrat firmu, která má na provádění ETICS např. systém managementu kvality ISO 9001. V tomto případě lze totiž předpokládat kvalitní provedení, protože firma má vytvořeny systémové prvky provádění a kontrolní body (KZP) pro dodržení kvality. To však nebrání tomu, aby si investor nemohl přibrat vlastní stavební dozor – kvalifikovaný dozor investora je samozřejmý a nevyhnutelný.

Cena a záruky.
Není vhodné se řídit pouze nejnižší cenou, ale je potřeba hodnotit, co všechno firma za smluvní cenu nabízí, tj. jaké jsou záruky dodržení certifikované skladby ETICS, kvalitního provedení a nenavýšení ceny během provádění. Mnohdy se stává, že se nedodržuje certifikovaná skladba nebo se z různých důvodů během provádění navyšuje cena.
Systém kontroly provádění ETICS je zpracovaný v kontrolním a zkušebním plánu (KZP) pro konkrétní realizaci a obsahuje zejmé­na:

  • povinnosti a odpovědnosti určených pracovníků, kteří se účastní provádění ETICS,
  • postupy a podmínky při přejímce podkladu,
  • postupy a podmínky přejímky, skladování a manipulace se součástmi ETICS,
  • kontrolní body ukončených nebo probíhajících technologických operací při provádění ETICS,
  • postupy pro vedení a povinnost záznamů těchto bodů do stavebního deníku nebo KZP, poskytující důkazy o plnění po­žadavků podle dokumentace ETICS, projektové anebo stavební dokumentace.

Před zahájením provádění musí být ve spolupráci s dozorem investora provedena kontrola, zejména jestli součásti a příslušenství ETICS odpovídají specifikaci výrobce ETICS a stavební dokumentaci, zda není překročena doba jejich skladovatelnosti, a také kontrola jejich množství a stavu. Již před vlastním prováděním je vhodné zajistit součinnost projektanta, v průběhu provádění a až do ukončení se kontroluje dodržování požadavků na klimatické podmínky pro jednotlivé technologické operace a řádné zapisování průběhu prací do stavebního deníku.

Zakončením provedeného zateplení certifikovaným systémem ETICS je až bezchybné převzetí díla s předáním prohlášení o shodě a návodu k užívání a údržbě.

Zateplení neprůhledných konstrukcí

I v těchto případech je nutné se řídit určitými pravidly, která jsou specifická pro daný typ zateplení.

Vnější a ostatní zateplení stavebních konstrukcí.
Při svislém zateplení obvodových stěn jde o stanovený výrobek a pravidla jsou jasně dána (od průzkumu až po realizaci). Může se vyskytovat zateplení kontakt­ním způsobem nebo zateplení skládané s větranou mezerou, kdy je nutno řešit každou skladbu tepelnětechnickým výpočtem podle požadavků ČSN 73 0540-2: 2007.

Při zateplení jednoplášťové i dvouplášťové střešní konstrukce je nutno provést sondu do skladby stávající konstrukce a projektově (včetně výpočtů kondenzace) řešit novou skladbu. U dvouplášťové konstrukce je třeba větranou mezeru buď zcela uzavřít, nebo proudění výrazně omezit. Každá skladba musí být řešena tepelnětechnickým výpočtem podle požadavků ČSN 73 0540-2: 2007. Také při zateplení obytných podkroví musí být každá skladba řešena tepelnětechnickým výpočtem podle požadavků ČSN 73 0540-2: 2007. Pro tento typ zateplení je velmi důležitá kvalita provedení, a proto je nutná kontrola termografií.

Vnitřní zateplení stavebních konstrukcí.
Nejde o stanovený výrobek a pravidla jsou dána konkrétním návrhem projektanta. Konkrétní detailní řešení je nevyhnutelné – při nesprávném řešení hrozí velké riziko kondenzace v konstrukci a zhoršení tepelných mostů a vazeb.

Vzduchotěsnost. Stavby stavěné klasickou technologií obvykle nemívají problémy se vzduchotěsností. Tento problém je třeba řešit hlavně u dřevostaveb a obytných podkroví. Velmi důležitá je kvalita provedení, a proto je nezbytná kontrola termografií.

Průchod vodních par.
Je nutno řešit vždy včetně kritických detailů, nesmí docházet k záporné roční bilanci zkondenzované a vypařené vodní páry v konstrukci. Tam, kde dochází k průchodu vodních par v malém množství s kladnou bilancí, je nutno posoudit případnou škodlivost kondenzace v mate­riálu. U dřevostaveb nesmí ve dřevě nastat kondenzace prakticky vůbec. Zásadně nesmí dojít ke kondenzaci na vnitřním povrchu obvodové konstrukce a tím k riziku vzniku plísní.

Výměna výplní otvorů

Obvyklou součástí zateplení objektů je výměna výplní otvorů a je vhodné ji provádět před vlastním zateplením neprůhledných konstrukcí.

Výběr okna.
S výběrem okna je nutno se obrátit na projektanta a vždy je třeba vybírat okna s prohlášením o shodě a s určením deklarovaných vlastností, s vazbou na zvolený profil (EURO profil, počet komor a šířka), s vhodnou kvalitou izolačního dvojskla (distančního rámečku), s hodnotou infiltrací při deklarovaných polohách kliky. Samozřejmě je rovněž velmi důležitý výběr firmy, která garantuje osazení do stavby podle technologických pravidel.

Projektově řešený návrh.
Návrh je nutno řešit vždy projektově včetně kritických detailů, hlavně osazení do stavby, tj. musí být přesně určeno místo osazení do špalety (musí navazovat na vrstvu tepelné izolace v překladu, případně v ostění), návrh detailu osazení musí garantovat, že nebude docházet ke kondenzaci ani v kritických detailech připojení k ostění. Osazení do stavby nesmí zhoršovat deklarované vlastnosti okna – jak tepelné, tak zvukové. Zapomíná se rovněž na řešení předepsané výměny vzduchu, které většinou při zcela zavřených oknech nevyhovuje hygienickým předpisům.

Kontrola technologického postupu osazení a seřízení.
Je vhodné vždy zvolit odborně způsobilou osobu na náklady investora, která kontroluje a zaznamenává průběh instalace výplní otvorů od předložení prohlášení o shodě včetně dodaného zvoleného profilu, izolačního dvojskla (distančního rámečku) až po kontrolu firmy, která provádí osazení do stavby podle projektu a technologických pravidel včetně konečného seřízení kování.

Závěrečná kontrola termografií. Před zaplacením poslední části ceny je vhodné zkontrolovat kvalitu provedení termovizí (nutno ji vykonat v otopném období). Tato kontrola odhalí nejen kvalitu tepelněizolačních vlastností zabudovaných oken, ale i případnou vzduchovou netěsnost a kvalitu osazení okna do stavby.

Termografie zateplení a výplně otvorů

Termografie umožňuje rychlý a bezkontaktní průzkum rozložení teplot na povrchu stavebních konstrukcí a používá se k určení míst v obvodovém plášti, kterými dochází ke zvýšeným tepelným ztrátám a poruchám, a to jak vlivem tepelných mostů, tak v důsledku nesprávného provedení detailů, a jako nedestruktivní metoda se používá v rámci šetření skrytých závad staveb v oblasti tepelných izolací. Termografické měření ve stavebnictví má sezónní charakter. Lze konstatovat, že s úspěchem je možno pracovat od listopadu do března.

V každém případě je nutné, aby zpracovatelem termovizního měření byl odborník – stavbař – se znalostí problematiky a závislostí jak okrajových podmínek při vlastním termovizním měření, tak závislostí stavebních konstrukcí (výplní otvorů) zjištěných z předem prostudované projektové dokumentace. Vyhodnocení musí provádět pouze zpracovatel konkrétního termovizního měření, tj. odborník, stavbař.

Příklady využití termografie

Obr. 1 ukazuje, jak velké mohou být tepelné mosty v obvodovém plášti. Široké tmavé pruhy jsou tepelnětechnické nedostatky ve stycích obvodových panelů. V ploše panelů je občas vidět modrá barva (správně by měla být po celé ploše panelu, případně celého štítu) na místech správně provedené tepelné izolace panelu a dobře utěsněných spár mezi panely. Takto je patrná nedokonalost provedení tepelných izolací již při výrobě panelu. Je třeba zdůraznit, že tento snímek je pohled na štít panelového domu bez jediného okenního otvoru.
Na obr. 2 je vidět rozdíl povrchových teplot nezatepleného a zatepleného panelového domu. Snímek názorně ukazuje, jak velkým tepelným ztrátám lze zabránit zateplením objektů (vychází ze známé závislosti tepelných ztrát na povrchových teplotách).
Obr. 3 ukazuje nekvalitně provedené zateplení podkroví.

Od partnerů ASB

 Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Na dalších snímcích (obr. 4) jsou příklady nekvalitního zateplení panelového domu. Ze snímků je zřejmé nedodržení takřka většiny pravidel technologických postupů při umístění výrobku do stavby. Zejména se jedná o nedostatečné kotvení (jak lepením, tak hmoždinkami), viz počty a rozmístění hmoždinek ve vyšších patrech a v nárožích, absence lepicího tmelu a vytržené hmoždinky z podkladu v místě odtrženého izolantu, a také o neočištění podkladu.

Dále je patrné nespojení povrchových vrstev s tepelnou izolací, tj. nezajištění přídržnosti v některých místech mezi tepelnou izolací a základní výztužnou vrstvou a v některých místech mezi základní výztužnou vrstvou a povrchovou úpravou. Rovněž je vidět nesprávné rozložení desek v okolí výplní otvorů, nevhodné pokládání výztužné síťoviny vodorovným směrem atd. (Hodnocení je obecné, protože nelze konkrétně hodnotit projekt, skladbu ani další konkrétní body nutné pro bezchybné provedení, nejsou-li k dispozici žádné podklady, jako např. stavební deník atd.).

Ing. Pavel Zeman
Foto a termografie: archiv autora
 
Autor je vedoucím AZL, hlavním specialistou v oboru tepelné techniky v Technickém a zkušebním ústavu stavebním Praha, s. p., pobočka České Budějovice. Je také autorizovaným inženýrem, energetickým auditorem a auditorem jakosti.