Příčky, dělicí stěny i bezpečnostní konstrukce ze sádrokartonu
Galerie(3)

Příčky, dělicí stěny i bezpečnostní konstrukce ze sádrokartonu

Partneři sekce:

Rozdělení vnitřního prostoru budovy je možné použitím různých stavebních postupů či materiálů. V tomto článku se zaměříme na možnosti sádrokartonových a sádrovláknitých desek z hlediska použití, vlastností materiálu i konstrukcí.

Praktické využití interiérových příček postavených systémem suché vnitřní výstavby je široké a zahrnuje téměř všechny oblasti pozemního stavitelství. Uplatnění najdou jak při rekonstrukcích starého bytového fondu, tak v novostavbách, při výstavbě bytových, občanských i průmyslových staveb.

Nezůstávejme však s využitím sádrokartonu pouze pro účely prostého dělení interiéru. Konstrukce kombinované ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek jsou velmi efektivním a prověřeným řešením i pro mezibytové či bezpečnostní stěny i vysoké příčky.

Na všech stavbách se ve větší či menší míře projeví výhody tohoto moderního způsobu stavění bez použití „mokrých” stavebních procesů. Především rychlost výstavby, nízká hmotnost, minimální tloušťka, požární odolnost a vysoké hodnoty zvukové izolace.

 

Možnosti konstrukcí příček

Nosná konstrukce příčky je vytvořena z pozinkovaných ocelových profilů CW a UW nebo může být nahrazena konstrukcí z dřevěných hranolů. Opláštění příčky je v jedné nebo ve více vrstvách a provádí se buď deskami sádrokartonovými, sádrovláknitými (resp. jejich kombinací), nebo speciálními deskami pro obloukové stěny či pro požární konstrukce s vysokými požárními nároky.  Od počtu konstrukcí, počtu a typu desek a objemové hmotnosti minerální izolace se odvíjí nejen hmotnost a tloušťka stěny, ale i tepelněizolační vlastnosti, hodnoty vzduchové neprůzvučnosti (až 70 dB) a požární odolnosti (až EI 180).

 

Příčky s opláštěním ze sádrovláknitých desek

Dělicí stěny a příčky se stále častěji oplášťují sádrovláknitými deskami. Hlavním argumentem pro zvolení tohoto typu desky je především několikanásobně větší mechanická odolnost, pevnost a také únosnost než u sádrokartonu. Sádrovláknité desky jsou ve výrobě lisovány pod vysokým tlakem ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad a jsou hloubkově impregnovány proti zvýšené vzdušné vlhkosti. Vlastnosti materiálu předurčují i uplatnění konstrukcí ve výstavbě – v koupelnách, bytových jádrech, příčkách, po kterých je požadována vysoká únosnost. Stěny ze sádrovláknitých desek mají dokonce o třetinu vyšší vzduchovou neprůzvučnost než konstrukce z plynosilikátu, takže jsou s výhodou umísťovány i do ostatních částí interiérů.

 

Hybridní konstrukce – kombinace sádrokartonu a sádrovlákna

Kombinací sádrokartonových a sádrovláknitých desek v plášti získají konstrukce vyšší odolnost při zatížení rázem než při použití jen sádrokartonových desek. Odtud pramení menší riziko proražení nebo mechanického poškození v exponovaných oblastech. Při relativně nižší plošné hmotnosti vykazují stěny vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než tradiční zděné konstrukce. Tyto stěny mají také vysokou únosnost, snadnější kotvení zavěšovaných břemen a dosahují požární odolnosti až 90 minut.

Kombinované stěny vyřeší i případy, kdy investorům z různých důvodů vadí „dutý“ zvuk při poklepu na povrch obvyklých sádrokartonových konstrukcí, protože prostě nezní “dutě”.  Vzájemnou záměnou opláštění (první plášť sádrokarton, druhý plášť sádrovlákno či naopak) lze řešení optimalizovat dle konkrétních uživatelských požadavků.

 

Konstrukce se speciálními sádrovláknitými deskami

Obloukové stěny

Architektonicky zajímavým řešením interiéru jsou bezesporu obloukové stěny. Tyto konstrukce se montují ze standardních součástí a opláštěny jsou speciálními sádrovláknitými, za sucha tvarovatelnými deskami (např. Riflex). Desky se ohýbají za sucha a připevňují se na již přikotvené a dle požadavků zakřivené profily.

 

Vysoké příčky

Neustálý vývoj a výzkum mění i další klasické způsoby stavby. Doménou, do které se konstrukce ze suché výstavby příliš „nepouštěly”, bylo dělení prostor ve vysokých budovách. Avšak už i tato oblast byla dobyta sádrokartonovými vysokými příčkami. Požárně odolné sádrokartonové stěny posunují limitní výšku vertikálních sá­drokartonových konstrukcí z dosavadních deseti metrů na neuvěřitelných 15,46 m. Tyto výškové konstrukce stěn nacházejí uplatnění ve skladových a montážních halách, průmyslových objektech či v hypermarketech.  Stěnová konstrukce, jež se stává díky svým parametrům a užitným vlastnostem jedinečnou, je založena na nové dimenzi tenkostěnných profilů CW 150 opláštěných stanoveným způsobem sádrokartonovými deskami RF (DF).

Při montáži konstrukce jsou používány výhradně nehořlavé materiály, které nezvyšují intenzitu případného požáru. Tyto stěny jsou schváleny jako protipožární konstrukce s požární odolností EI 60 min.

 

Bezpečnostní konstrukce

Bezpečnostní konstrukce ze sádrokartonu jsou navrženy a odzkoušeny podle normy  ČSN P ENV 1627. Podle této normy jsou zatříděny do bezpečnostních tříd. Zvláštní význam pro uživatele mají zejména konstrukce zatříděné do skupiny BT3. Mohou být použity i v chráněných prostorech, jako jsou pojišťovny, banky apod. Takové konstrukce jsou z hlediska bezpečnosti proti vloupání (neoprávněnému vniknutí) srovnatelné, resp. mírně převyšují hodnoty, kterých dosahuje dělicí konstrukce (příčka) postavená tradiční technologií – omítnutá zděná příčka z plných cihel, vyzděná na vápno-cementovou maltu, o celkové tloušťce 160 mm (takto je definována v pojišťovacích podmínkách některých pojišťoven dělící konstrukce bytu). K zajištění bezpečnosti určitého prostoru (bytu, provozovny…) může v jednotlivých případech užití bezpečnostních konstrukcí sloužit jak dělicí stěna (příčka), tak i předsazená stěna nebo dělicí mezistrop. Všechny tyto konstrukce jsou certifikovány autorizovanou zkušebnou. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o netradiční technické řešení, je chráněno užitným vzorem u Úřadu průmyslového vlastnictví.

Bezpečnostní konstrukce jsou tvořeny standardními systémovými ocelovými profily a opláštěny sádrokartonovými deskami. K zajištění dostatečné bezpečnosti slouží přidání jedné nebo dvou vrstev ocelového pozinkovaného plechu. V dutinách bezpečnostních konstrukcí je vložena minerální izolace, zajišťující hlavně optimální funkci z hlediska akustické izolace (např. vzduchová neprůzvučnost příčky SK14 (BT3) na jednoduché konstrukci z profilů CW činí Rw = 61 dB). Taková bezpečnostní příčka při tloušťce pouhých 127 mm je vhodná jako příčka mezibytová nejen s ohledem na bezpečnost proti neoprávněnému vniknutí (pojistitelnost bytu), ale vyhovuje i předepsaným nárokům na zvukovou izolaci mezi sousedícími byty.

 

Bezpečnostní konstrukce v systémovém řešení suché výstavby mají:
• nízkou hmotnost – kromě nákladů na dopravu a manipulaci je výhodou tam, kde tradiční konstrukce s ohledem na svojí hmotnost nevyhovují z hlediska statiky objektu, resp. vyžadují dodatečné stavební úpravy,
• rychlý postup výstavby – není třeba technologických přestávek, nutných pro tradiční mokré technologie,
• systémové certifikované řešení,
• minimální tloušťku – u bezpečnostních mezibytových příček zvětšuje užitnou plochu bytu v porovnání s užitím tradičních konstrukcí, jejichž tloušťka pro dosažení stejných parametrů bývá často více než dvojnásobná,
• požární odolnost je minimálně EI 60 minut (dle zvoleného druhu opláštění a vložené minerální izolace),
• možnost vytvoření chráněného prostoru uvnitř halových objektů – společným použitím bezpečnostních příček, předstěn a mezistropů může být vytvořen chráněný (bezpečný) prostor ve velkých objektech.

 

Mezibytové stěny

Na trhu existují i hybridní konstrukce, které kombinují sádrokartonové, sádrovláknité desky a výztužný plech s kategorizací do bezpečnostní třídy BT 3. Při zachování tloušťky konstrukce umožňuje sádrovláknitá deska dosažení vysoké mechanické odolnosti povrchu, což podporuje základní vlastnost příčky – bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí. Další výhodou je také zjednodušení montáže a v neposlední řadě i podstatné snížení ceny. Kromě toho vykázaly bezpečnostní příčky další zajímavou vlastnost: již tak vysoké hodnoty neprůzvučnosti běžných sádrokartonových příček byly bezpečnostní úpravou ještě zvýšeny. Výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti v autorizované zkušebně potvrdily hodnoty Rw = 57 dB při celkové tloušťce konstrukce 126 mm (konkrétně příčky Duragips). Podle skladby konkrétní konstrukce a použitého deskového materiálu lze docílit požární odolnosti až EI 90 minut. Kombinace všech uvedených vlastností přímo nabízí využití bezpečnostních příček ze sádrokartonu a sádrovlákna ve výstavbě bytových domů a objektech občanské výstavby.

Toto řešení dělicích konstrukcí mezi byty má vynikající akustické, požární i bezpečnostní parametry a je ekonomicky výhodné, protože přidává užitnou plochu, a díky suché technologii výstavby zkracuje i celkovou dobu stavby a tím i náklady na pořízení bytu.

Redakce na základě materiálů Rigips, s.r.o.
Foto a obrázky: archiv společnosti Rigips, s.r.o.