Zdění z broušených cihel plněných polystyrenem
Galerie(11)

Zdění z broušených cihel plněných polystyrenem

Partneři sekce:

Po zhotovení základové konstrukce se na základovou desku v místě budoucích stěn nataví hydroizolační vrstva (asfaltované pásy) s minimálními přesahy pro pozdější napojení hydroizolace při obvodové stěně 150 mm z jedné strany. Následuje zaměření a označení půdorysné polohy zdiva a vyznačení otvorů ve zdivu. Pomocí nivelačního přístroje a latě se v místě budoucí stěny výškově zaměří základová deska.

Určí se nejvyšší bod základové desky, který je výchozím pro odvození výšky zakládací malty. Tato výška musí být o 10 mm větší, než je výška nejvyššího bodu. Podle ní se nastavuje vodicí lišta vyrovnávací soupravy, kterou tvoří dva prvky. Na jednom z prvků vyrovnávací soupravy se nastaví šířka nanášené maltové vrstvy, která je stejná jako šířka zdiva. Prvek se položí na místo, ze kterého se bude začínat s nanášením zakládací malty, nejlépe v některém z rohů obvodové stěny. Po hrubém vyrovnání vodicí lišty prvku podle vodováhy se nastaví její přesná výška pomocí nivelačního přístroje a latě. Šířka maltové vrstvy se nastaví i na druhém prvku, který se umístí do vzdálenosti 2 až 2,5 metru od prvního (v závislosti na délce latě) a jeho vodicí lišta se nastaví pomocí nivelačního přístroje tak, aby byla v rovině s vodicí lištou prvního prvku. Malta se následně nanáší mezi vodicí lišty prvků vyrovnávací soupravy a stahuje se do roviny pomocí hliníkové latě.

Maltové lože musí být dokonale rovné a souvislé. Následně se vzdálenější prvek přemístí ve směru nanášení zakládací malty a celý postup se zopakuje. Založení první řady broušených cihel lze realizovat dvěma způsoby. Buď do čerstvého zavadnutého vyrovnávacího maltového lože (malta udržovaná v dostatečně vlhkém stavu), přičemž cihly musejí být očištěné od prachu a jiných nečistot, nebo do jeden den vyzrálé zakládací malty, na kterou se před položením cihly nanese zubatým hladítkem tenkovrstvá malta (zub s rozměrem 6 mm). Při zakládání rohů stavby se zakládací malta nanáší za ocelovou vodicí lištou umístěnou v blízkosti rohu stěny. Po stažení malty se prvky přemístí na druhou stranu rohu. Vazba rohů se realizuje pomocí polovičních krajových a rohových cihel. Kapsa v poloviční krajové cihle se vyplní tepelněizolační maltou nebo extrudovaným polystyrenem. Po založení rohů se z vnější strany cihlových bloků napne zednická šňůra. Podél napnuté šňůry se shora do maltového lože zasunutím per do drážek ukládají cihly, a to od krajů doprostřed zdiva. Během zdění se neustále kontroluje správná poloha a napnutí zednické šňůry.

Informace o materiálu:

  • rychletvrdnoucí zakládací cementová malta pro přesné vyrovnání první vrstvy broušených cihel na základech nebo na stropní desce
  • pálená keramická cihla s tloušťkou 440 mm s broušenou ložnou plochou plněná polystyrenem, součinitel prostupu tepla 0,13 W/(m2 . K)
  • tepelněizolační malta na zdění na celoplošnou tenkou spáru (celoplošné lepidlo)

01 | Zaměření výšky

V místě budoucí stěny se pomocí nivelačního přístroje a latě výškově zaměří základová deska (strop) a určí se nejvyšší bod, z něhož se potom vychází při založení maltového lože. V tomto místě by jeho tloušťka měla být minimálně 10 mm.

02 | Tloušťka zakládací malty

Přesná tloušťka maltového lože se určí pomocí nivelizační soupravy, která se skládá ze dvou prvků s nastavitelnou lištou. K jejich nastavení se použije nivelační přístroj a lať.

03 | Šířka zakládací malty

Podle tloušťky stěny se nastaví i potřebná šířka maltového lůžka a vodováhou se zkontroluje vodorovná poloha obou lišt. Po nastavení lišt lze na připravený podklad nanést zakládací maltu.

04 | Výškové vyrovnání

K výškovému vyrovnání malty se používá hliníková lať, kterou se táhne po nastavených lištách. Malta se nanáší po úsecích. Postupně se překládá vždy poslední lišta ve směru nanášení a nastaví se do téže výšky. Je-li tloušťka maltového lože větší než 40 mm, musí se vyrovnat ve dvou pracovních záběrech.

05 | Založení rohu

Zdění začíná založením rohů. Vazba rohů u stěny s tloušťkou 440 mm je realizována pomocí polovičních krajových a rohových cihel. Po založení rohů se z vnější strany cihlových bloků napne zednická šňůra.

06 | Kontrola polohy

Během zdění se neustále kontroluje správná poloha a napnutí zednické šňůry. Svislost zdiva se kontroluje pomocí vodováh nebo olovnice. Ke korekci vzájemné rovinnosti cihel lze použít gumové kladivo a vodováhu.

07 | Založení první řady

Založení první řady se provádí do čerstvého zavadnutého vyrovnávacího maltového lože (malta udržovaná v dostatečně vlhkém stavu), přičemž cihly musejí být očištěné od prachu a jiných nečistot. Podél napnuté šňůry se ukládají cihly do maltového lože, a to od krajů doprostřed zdiva zasouváním per do drážek.

09 | Provázání zdiva

Kromě rovinnosti zdiva je nutné dbát i na správné zhotovení vazby cihel. Ideální je převazba na polovinu délky bloku, minimálně však 100 mm. Na místě, kde se nedá použít celá cihla, se svislá spára vyplní tepelněizolační maltou. Šířka styčné spáry by měla být ≤ 5 mm.

10 | Vyplnění kapsy

Kapsa v poloviční krajové cihle se vyplní tepelněizolační maltou nebo extrudovaným polystyrenem.

08 | Nanesení celoplošného lepidla

Tenkovrstvá malta se na první řadu cihel nanáší celoplošně v tloušťce 3 mm rovnoměrným pohybem pomocí nanášecího válce. Cihla se musí do nanesené zdicí malty uložit do pěti minut. K nanesení tenkovrstvé malty lze případně použít zubaté hladítko (vyšší spotřeba přibližně o 10 %).

11 | Ochrana

Po dokončení každé etapy zdění je potřebné už zrealizované zdivo chránit proti povětrnostním vlivům, především dešti, nepromokavým materiálem. Zdivo nakonec vyschne, pokud se promočí vodou, ale v zimě se pak může poškodit mrazem, nebo vysychá dlouho.

Svislost zdiva se prověřuje pomocí vodováhy nebo olovnice. Vzájemnou rovinnost cihel lze korigovat gumovým kladivem. Posouvání cihel po maltovém lůžku je zakázáno. Na první řadu se doporučuje zhotovit zpětný spoj z hydroizolace jako ochranu cihel proti vodě. Velmi důležité je zhotovení správné vazby cihel. Ideální je převazba na polovinu délky bloku, minimálně však 100 mm. Šířka styčné spáry by měla být ≤ 5 mm. Tenkovrstvá malta na zdění na celoplošnou tenkou spáru se na první řadu cihel nanáší celoplošně v tloušťce 3 mm pomocí nanášecího válce.

Cihla se musí do nanesené zdicí malty uložit do pěti minut. Na nanesení tenkovrstvé malty je možné případně použít zubaté hladítko (vyšší spotřeba lepidla přibližně o 10 %). Pokud se stěna nedá vyzdít v násobcích délkových modulů rozměru cihel, musí se cihelné bloky řezat ruční elektrickou nebo stolní okružní pilou. Svislá spára se v případě zřezaných cihel musí vyplnit tepelněizolační maltou. Ložnou spáru je nutné očistit od volných částic.

Při zdění při teplotách vyšších než 10 °C se zdivo doporučuje před nanesením lepicí malty lehce navlhčit vodou.

Co budete potřebovat:

Cihly na obvodové zdivo
Family 44 2in1 – základní, 247 × 440 × 249 mm, ks

Family 44 2in1 K – krajová. 247 × 440 × 249 mm, ks

Family 44 2in1 K-1/2 – krajová poloviční, 125 × 440 × 249 mm, ks

Family 44 2in1 R – rohová, 187 × 440 × 249 mm, ks

Zakládací malta

HELUZ zakládací malta,papírový pytel, 25 kg

nebo HELUZ zakládací malta Z (zimní), papírový pytel, 25 kg

Tenkovrstvá malta

HELUZ celoplošné lepidlo, papírový pytel, 25 kg

nebo

Zdicí pěna

HELUZ pěna, plechová dóza, 750 ml

Nářadí:

nivelační souprava (rotační laser), vyrovnávací souprava, stativ, hliníková 2,5metrová lať, pila na řezání cihel elektrická stolní, okružní nebo ruční, ponorné míchadlo

míchačka, vědro, válec na nanášení celoplošného lepidla, gumové kladivo, vodováha, olovnice, malířská štětka, zednická lžíce, zubaté hladítko, zednická šňůra

TEXT + FOTO: Heluz

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.