Partneři sekce:
  • Stavmat

Inteligentní stavební systém pro rychlou a jednoduchou výstavbu

Inteligentní stavební systém pro rychlou a jednoduchou výstavbu

Zdicí materiál je určený pro použití zejména v pozemních stavbách. Zahrnuje výrobky pro výstavbu objektů pro bydlení, objektů občanské výstavby i pro stavbu účelových a komerčních prostor. Zdicí systém lze využít na nízkopodlažní objekty a objekty do čtyř až šesti podlaží. Tvárnice je výhodné použít také na obvodové vyzdívky skeletů. Speciální tvárnice jsou určeny pro zvukověizolační stěny, příčky a další konstrukce.

Systém LIVETHERM zahrnuje poměrně nové výrobky společnosti Betonové stavby – Group, s. r. o. Jeho součástí jsou tvárnice pro obvodové zdivo, tvárnice pro nosné zdivo, tvárnice pro vysokopevnostní a akustické zdivo, betonové cihly, tvárnice pro příčky, prefabrikované betonové překlady, překlady s tepelnou izolací a věncové tvárnice.

Vlastnosti systému
Systém zahrnuje prvky pro komplexní řešení svislých a vodorovných konstrukcí zděných objektů po stránce nosné, dispoziční a stavebněfyzikální. Umožňuje použitím vícevrstvých tvárnic rychlé a účelné stavění obvodových stěn. Další prvky systému jsou určeny pro výstavbu vnitřních stěn, příček, překladů, věnců a pilířů a jsou doplněny polomontovanými betonovými stropy a dalšími speciálními výrobky.

Obvodová tvárnice v sobě zahrnuje zároveň nosnou i tepelněizolační funkci zdiva. Betonová část bloku přebírá zatížení a svoji vysokou pevností (P7, P10, popř. P15) zajišťuje nosnost zdiva. Tepelná izolace z polystyrenu ochraňuje nosnou část zdiva před vnějšími účinky rozdílných teplot a splňuje ustanovení tepelnětechnickým norem (tj. podle ČSN 730540-2: 2012) pro doporučené hodnoty součinitele prostupu tepla U až po hodnoty potřebné pro energeticky úsporné objekty.

Vnější krycí betonová vrstva vytváří vnější ochranu tepelné izolace a začišťuje zdivo. Může být použita v surové finální podobě nebo opatřena omítkou. Použití vícevrstvé tvárnice pro vnější stěny zrychluje a zjedno­dušuje výstavbu. Pro více zatížené vnitřní stěny lze použít tvárnice sestávající pouze z betonové vrstvy. Zdivo má vysokou pevnost v tlaku a dobré zvukověizolační vlastnosti.

Prvky pro obvodové zdivo
Základní zdicí prvky systému jsou vyráběny ve dvou základních provedeních: tvárnice pro obvodové zdivo a tvárnice pro nosné zdivo. Systém dále doplňují další prvky pro zdění objektů.

Tvárnice vznikají vybetonováním ve formách za užití klasického betonu nebo liaporbetonu a vložením vhodného polystyrenu. Prvky pro obvodové zdivo jsou vyráběny z betonu nebo liaporbetonu. Nosná část je dána betonovým blokem vylehčeným svislými dutinami uzavřenými horní spojovací destičkou. Tepelněizolační část tvoří vrstva polystyrenu. Z vnější strany je tvárnice zakryta krycí betonovou vrstvou. Betonové prvky jsou dodávány pod označením TOB-400 v pevnostech P6 a P10. Liaporbetonové jsou prodávány pod označením TOL-400 o pevnostech P6 a P10.

Tab.1  Technické údaje k tvárnicím LIVETHERM pro obvodové zdivo

Celková šířka zdiva je 400 mm. Základní půdorysný rozměr po délce je 300 mm. Základní výška zdicích tvárnic, uvažovaných pro maltu na tenkovrstvém zdění se spárou do 3 mm, je 198 mm. Pro tzv. režné zdivo vytvořené spárováním je určena doplňková výška – 190 mm. Výrobní výška splňuje kategorii tolerance dle EN 771-3, a to D3 ± 1,5 mm a D4 ± 1,0 mm, což odpovídá výrobkům na stabilních linkách, respektive ji mírně převyšuje.

Vnější ochranná betonová vrstva je 25 až 40 mm, tepelná izolace z polystyrenu je v tloušťce 125 mm, nosná část je z betonu nebo liaporbetonu v tloušťce 235 až 250 mm (menší rozměr je bez ozubů pro uchycení polystyrenové izolace) (tab. 1).

Prvky pro nosné a akustické zdivo
Tvárnice jsou vyráběny z betonu v pevnostní třídě P6 a P10 s označením TNB a dále z liaporbetonu v pevnostní třídě P6 s označením TNL. Tvárnice jsou dodávány pro zdivo v tloušťkách 175, 240, 300 a 400 mm. Jejich skladebná šířka je 300 mm, u těžší tvárnice pro zdivo tloušťky 400 mm činí šířka 250 mm. Výška tvárnic se vyrábí ve dvou variantách – pro použití tenkovrstvé malty je 198 mm, pro užití klasické malty 190 mm. Tvárnice mají svislé otvory ve dvou až čtyřech řadách podle jejich šířky. Jsou zařazeny do skupiny 2 zdicích prvků podle eurokódu 6.

Další prvky systému
Prvky pro příčky jsou vyráběny pod označením TPB 120 jako betonové v třídě pevnosti P6 anebo jako liaporbetonové TPL 120 s pevností P4. Tvárnice jsou určeny pro příč­ky tloušťky 120 mm. Výška tvárnice je 198 mm nebo 190 mm podle druhu navržené malty.

Výrobce dále nabízí prvky i pro další použití: na stropní konstrukce, schodiště a základové bednicí dílce. Vzniká tak ucelený systém konstrukcí určených pro většinu nosných a dělicích konstrukcí objektu.

Další vývoj
Pro další období je připravováno obvodové zdivo s tepelnou izolací z polyuretanu. Použití této izolační hmoty umožní zvýšit tepelněizolační vlastnosti zdiva a umožnit výstavbu nízkoenergetických a pasivních objektů. Součinitel prostupu tepla u stěn se předpokládá pod hodnotu 0,14 W/m2K.


Řešení překladů při použití rolet


Řešení překladů při použití venkovních žaluzií

TEXT: Ing. Luděk Vejvara, Ph.D.
OBRÁZKY: archiv společnosti Betonové stavby Klatovy, a. s.

Autor je předseda ČKAIT Plzeň.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.