Partneři sekce:

Samozhutnitelný beton na vodní elektrárně v Brandýse

Samozhutnitelný beton na vodní elektrárně v Brandýse

Unikátní stavba malé vodní elektrárny v Brandýse prochází rekonstrukcí, která si vyžaduje speciální beton bez nutnosti vibrování a se snadnou čerpatelností. Beton musí mít navíc zvýšenou odolnost vůči mrazu a mrazovým cyklům.

V praxi se někdy setkáváme s betonovými konstrukcemi, které mají velmi složité bednění, armaturu nebo značně omezený přístup k ukládání betonu. Tyto konstrukce si vyžadují beton bez nutnosti vibrování a se snadnou čerpatelností. Tak tomu bylo i při rekonstrukci malé vodní elektrárny v Brandýse nad Labem, kde byly k dispozici jen dva plnicí otvory, jen o málo větší než průměr hadice čerpadla betonu.

Firma ZAPA beton, a. s., dodala na stavbu speciální samozhutnitelný beton ZAPA SCC s dodatečnou úpravou provzdušněním. Beton ZAPA SCC se vyznačuje vysokou tekutostí se stupněm konzistence sednutí rozlitím SF2 – beton není nutné při ukládce vibrovat. Nejčastěji se používá pro konstrukce s velmi hustou výztuží nebo při nutnosti toku betonu na velkou vzdálenost.

Úkol provzdušnit samozhutnitelný beton

Stavební práce provádí společnost DV stav, specialista na zakládání a monolitické betonové konstrukce. Na její přání byla zvýšena odolnost betonu vůči mrazu a mrazovým cyklům pomocí provzdušňující přísady. Díky této přísadě vznikají v betonu rovnoměrně rozložené, uzavřené vzduchové mikropóry o průměru do 300 µm, které tvoří v kapilárách betonu volný prostor potřebný pro led, čímž chrání beton před vnitřním poškozením tlakem od rozpínání mrznoucí vody.

„Spodní konstrukce, kterou betonujeme, je kotvena k horní konstrukci pomocí četných trnů,“ komentuje rekonstrukci Ing. Jiří Dvořák, jednatel firmy DV stav. „Při opravě vodních děl používáme převážně samozhutnitelný beton, protože místa pro betonáž jsou bez možnosti použití vibrátorů těžko dostupná. Výhodou samozhutnitelného betonu je i jistota správného vyplnění celého bednění.“

Technolog ZAPA betonu Ing. Marek Piškytl k výrobě betonu pro brandýskou elektrárnu říká: „Provzdušnit samozhutnitelný beton není úplně samozřejmý úkol jako u konstrukčního betonu v běžnějších stupních konzistence jako S2-S5. Především z důvodu značné tekutosti čerstvé betonové směsi se často stává, že vzduchové mikropóry vmíchané do betonu při výrobě snadno unikají. Aby míra provzdušnění betonu dosahovala úrovně stanovené českou normou ČSN EN 206 nebo souvisejícími předpisy pro stupně vlivu prostředí XF2-4, je často nutné dávku provzdušňující přísady až zněkolikanásobit a dbát na dostatečně dlouhé míchací časy při výrobě směsi na betonárně.

Dá se proto říci, že návrh provzdušněného samo­zhutnitelného betonu je pro každého zákazníka v podstatě individuální a předchází mu několik zkušebních záměsí, kdy je při zkouškách čerstvého betonu ověřována jak správnost návrhu receptury, tak i parametry mísení a účinnost mísicího jádra při výrobě. V tomto případě jsme využili také našich dřívějších zkušeností s výrobou z podobných vstupních materiálů a požadavky zákazníka se nám podařilo splnit.“

Z historie elektrárny

Malá vodní elektrárna je unikátní technické dílo, které vzniklo dle návrhu architekta Kamila Roškota, jenž se také podílel na první fázi výstavby vodních děl Vltavské kaskády. Elektrárna byla uvedena do provozu v roce 1934, její dostavba se ovšem táhla až do roku 1944. Se dvěma Francisovými turbínami umístěnými nad horní hladinou Labe byla v té době evropským unikátem. Vodní elektrárna zásobovala po svém vzniku elektřinou nejen brandýské mlýny, ale také například proslulou továrnu na secí stroje Františka Melichara. V roce 1945 byla znárodněna.

Od partnerů ASB

Výstavba vodního díla vytvořila podmínky pro plavbu s bezpečnou hloubkou a průtok vody potřebný k výrobě elektrické energie. Nyní je elektrárna vybavena dvěma Kaplanovými turbínami. Navazuje na ni jez, plavební komora, rybí přechod, jalová výpusť a na bývalém mlýnském odpadu umělá slalomová dráha.

Elektrárnu s výhledem na brandýský zámek mohou zájemci nalézt v historické části města na pravém břehu řeky spojující Brandýs nad Labem a Starou Boleslav.

Self-compacting concrete in hydroelectric power plant in Brandýs

A unique building of a small hydroelectric power plant in Brandýs is going through a reconstruction, which requires a special concrete without necessity of vibration and with easy pumpability. Moreover, the concrete must have an increased resistance to frost and frost cycles.

 

TEXT a FOTO: ZAPA beton, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby 6/2017.