Nejlevnější zdroj vytápění pro pasivní dům
Galerie(7)

Nejlevnější zdroj vytápění pro pasivní dům

Vytápění domu či bytu tvoří v dnešní době největší rozpočtovou položku, proto je logická snaha tyto výdaje maximálně snížit. Pasivní domy jsou samy o sobě na spotřebu energií oproti jiným typům objektů méně náročné, přesto je třeba dobře uvážit, jaký zdroj tepla zvolit, abychom netopili málo ani příliš.

Pokud srovnáváme různé otopné systémy, je nezbytné brát v úvahu nejen konkrétní výdaje na vytápění, tedy ceny energií. V sumě nákladů je pro návrh vytápěcí soustavy nejdůležitějším parametrem roční potřeba tepla, případně tepelná ztráta. Důležitým kritériem pro porovnání potřeby tepla jsou příprava teplé vody, celková spotřeba energie v objektu a roční podíl nákladů na pořízení zdroje tepla a celé otopné soustavy.

Pasivní rodinný dům, první v ČR postavený z jednovrstvého cihelného zdiva bez dodatečné tepelné izolace. Zdrojem tepla a TUV je integrovaný zásobník tepla v kombinaci se střešním fotovoltaickým systémem. Je instalována rekuperační jednotka se střední účinností 85 %. (Heluz cihlářský průmysl v. o. s.)

V jednoduchosti je efektivnost

Pasivní domy s energií hospodaří velmi dobře a velký vliv na tepelnou pohodu v interiéru mají také vnitřní zdroje tepla – množství osob, které v něm žijí, jejich denní režim, využívání světelných zdrojů či domácích spotřebičů a podobně. Nejvhodnější zdroj energie pro pasivní dům volíme proto vždy s ohledem na konkrétní objekt. Jinak bude navrženo vytápění pro rodinný dům, bytový dům či kancelářské budovy, zdravotnická zařízení nebo školy. Důležitým parametrem zdroje je tedy nejen výkon, ale vzhledem k nízké potřebě tepelné energie i jeho regulovatelnost, v opačném případě dochází u těchto objektů velmi často k přehřívání.

Vizualizace projektu energeticky úsporného domu E Singl. Energetická náročnost – třída A – mimořádně úsporný. Celková dodaná energie na vstupu do budovy činí 102 kWh/(m2.rok), neobnovitelná primární energie (udává vliv provozu budovy na životní prostředí) má hodnotu 48 kWh/(m2.rok). Dům je postaven z Ekopanelů (jádro panelu z lisované slámy, opláštěné recyklovaným papírem. Vše bez použití chemických přísad. Vypočtený průměrný součinitel prostupu tepla obálky budovy Uem = 0,18 W/(m2•K). (Ekopanely)

Nízké tepelné ztráty pasivních domů vyžadují jednoduchá řešení vytápění. Kombinace různých zdrojů energie je vhodná a efektivní pouze u velkých objektů (škol, nemocnic a podobně). V případě rodinných domů je zbytečné platit návrh a realizaci složitých řešení s kombinovanými zdroji, vysoká pořizovací cena znamená velmi dlouhou návratnost, což není žádoucí. Na konečné rozhodnutí, jaký otopný systém zvolit, mají zásadní vliv i lokální podmínky – existence plynové přípojky, dostupnost dřeva, prostor na uložení paliva, konstrukce a velikost domu a v neposlední řadě osobnost majitele – kolik času je ochoten věnovat obsluze systému, nedůvěra k určitému energetickému zdroji a podobně.

Výhody a nevýhody energetických zdrojů

Důležitým kritériem je u pasivních domů kromě spotřeby tepla na vytápění také potřeba primární energie – tedy objem spotřebovaných neobnovitelných zdrojů. Maximální roční spotřeba primární energie pasivních domů je 120 kWh/(m2a) a zahrnuje nejen vytápění, ale i ohřev teplé vody, osvětlení, domácí spotřebiče a provozní náklady.

Vhodnou skladbou stěn lze dosáhnout pasivního standardu i u typového projektu.

Elektrická energie

Výhodou vytápění elektrickou energií jsou nízké pořizovací náklady a téměř bezobslužný komfortní provoz. Nevýhodou jsou při odběru elektřiny ze sítě vyšší provozní náklady – ceny elektřiny jsou vysoké a nejisté. Jejich výhradní použití pro pasivní dům není ovšem možné kvůli nevýhodnému faktoru energetické proměny (nízká účinnost zdroje) – dům by nesplňoval předpis pro PENB. Tento zdroj energie je proto možné využít pouze v kombinaci s některým z obnovitelných zdrojů.

Energie z tepelného čerpadla

Vhodné je použití menšího tepelného čerpadla s nižšími provozními náklady, předností je možnost využití zvýhodněného tarifu i pro provoz ostatních spotřebičů v domácnosti. Při současném použití rekuperační jednotky, pracující se zbytkovým teplem, se náklady na spotřebu energií dále snižují. Současně není třeba komín ani prostor na skladované palivo.

Tepelná čerpadla systému vzduch/voda, s integrovanou rekuperací interiérového vzduchu. Tato ventilační tepelná čerpadla umožňují inteligentně větrat, topit, chladit, připravovat teplou užitkovou vodu a to vše navíc s možnou podporou solární technologie. Díky kvalitní zvukové i tepelné izolaci je tepelné čerpadlo takřka neslyšitelné.  Lze ho ovládat pomocí komfortní regulace FES kontrol, umožňující maximální chlazení za pomoci přesného čidla relativní vlhkosti v objektu. (Stiebel Eltron spol. s r.o.)

Solární energie

Energie ze slunce patří k levným zdrojům, pro vytápění pasivního domu však nejsou sluneční kolektory příliš vhodné, neboť nejvyšší potřeba tepla je v zimě, kdy je u nás současně velmi málo slunečných dní, v létě může být energie naopak příliš. Náklady na FVE odpovídajícího výkonu mohou být vzhledem k návratnosti příliš vysoké. Je také třeba vyřešit hospodaření s energií během roku.

Vizualizace pasivního domu, využívajícího jako zdroje energie také FVE.

Vizualizace pasivního domu, využívajícího jako zdroje energie také FVE.

Energie z biomasy

Biomasou je palivo z rostlinných zdrojů – piliny, sláma, kůra – lisovaných do pelet či briket, dále štěpka nebo kusové dřevo. Jde o obnovitelný zdroj s nízkou zátěží pro životní prostředí. Určitou nevýhodou jsou prostorové nároky na umístění kotle a pro sklad paliva, nezbytnost akumulačních nádrží a odtahu spalin, to vše zvyšuje počáteční investice.

Pasivní dům není příliš stvořen pro vybavení krbem, nicméně v této souvislosti lze jako vhodný doplňkový zdroj milovníkům atmosféry živého ohně doporučit malá krbová kamínka na pelety, kusové dřevo nebo brikety. Ovšem je potřeba počítat s tím, že i krbová kamna s malým výkonem mohou dům snadno přetopit.

Energie ze zemního plynu

Vytápění plynem patří mezi komfortní zdroje s nízkou potřebou obsluhy a dobrou regulovatelností, nevýhodou je závislost na externím zdroji a poměrně vysoké pořizovací náklady na kotel a otopný systém. Současně je třeba volit pečlivě kotel odpovídajícího výkonu.

Foto: Heluz cihlářský průmysl v. o. s., Stiebel Eltron spol. s r.o., RD Rýmařov s.r.o., Ekopanely, Euroline Bohemia
Text: Dana D. Daňková