Úprava vody z vlastních zdrojů
Galerie(4)

Úprava vody z vlastních zdrojů

Využívání zdrojů podzemní vody se stalo trendem poslední doby. Možnosti realizace vlastního zdroje řeší majitelé a uživatelé jak rodinných domů, tak rovněž chalup a chat. V místech, kde není možnost připojení na vodovodní řád, jsou individuální zdroje nutností. Přesto i v oblastech plně pokrytých vodou z řádu není využívání podzemní vody výjimkou. Představují relativně dostupné zdroje pitné či užitkové vody, nejsou vázané na existenci nebo výstavbu vodáren, vodovodních přivaděčů či řádu. Kromě nezávislosti nelze opominout ani finanční stránku v souvislosti se stále rostoucí cenou vodného. Provoz úpravny vody se pohybuje v řádech korun, pořizovací náklady zařízení nejsou v současné době rovněž vysoké.

Zdroje podzemní vody jsou různé kvality, liší se podle lokality. Požadavky na kvalitu pitné vody stanovené Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. plně splňují tyto zdroje jen ve výjimečných případech. V případě, že majitel či uživatel studny zjistí, že voda v ní nevyhovuje požadavkům normy pitné vody a prokáže se překročení limitů látek obsažených ve vodě, je nutné vodu upravit. 

Nejčastějšími problémy, spojenými s individuálními zdroji, jsou vysoký obsah železa a manganu ve vodě, mikrobiologická kontaminace,  tvrdost vody a  zvýšený obsah dusičnanů. 

Desinfekce vody
Bakterie a další mikroorganizmy jsou běžnou součástí životního prostředí, včetně vody. Přidáváním velmi malých dávek chlóru do vody se zabezpečí dezinfekce vody a zabrání se množení bakterií ve vodovodní síti. Dezinfekcí se předchází vzniku usazenin mikrobiologického charakteru na vnitřních stěnách potrubí, které jsou ideálním místem na množení bakterií.

Dávkovací stanice Waleon ochrání vodu před nebezpečnými bakteriemi. Na základě signálu z vodoměru dochází k přesnému dávkování chlóru  přímo do tlakového rozvodu vody. Instaluje se na hlavním přívodu vody do objektu. Vyznačuje se přesným dávkováním, bezporuchovým provozem a jednoduchou obsluhou

Odstranění železa a manganu
Automatický tlakový filtr na odstranění železa a manganu Waleon® účinně snižuje koncentraci těchto látek ve vodě. Před filtr je předřazena dávkovací stanice, která zajistí chemickou předúpravu surové vody a její hygienické zabezpečení. Voda poté proudí přes vrstvy speciální náplně, která se vyznačuje schopností účinně odfiltrovat všechny formy železa a manganu. Programovatelná řídící jednotka s LCD displejem zabezpečuje možnost konfigurace jednotlivých cyklů filtrace v závislosti na kvalitě vody a typu instalace. Voda je po úpravě čirá a splňuje maximální povolené koncentrace železa a manganu stanovené platnou legislativou.

Změkčení

Voda obecně obsahuje mnoho různých prvků a jejich sloučenin, u vody u nás běžně dostupné je hodnota jejich obsahu přibližně 0,5 %. Přítomnost většího množství prvků vápníku, hořčíku a jejich sloučenin však způsobuje tzv. „tvrdost“ vody. Usazeniny a inkrustace těchto sloučenin, nazývané také vodní kámen, ale citelně snižují výkony čerpadel, kotlů, ohřívačů vody a způsobují škody zanášením průtočného průřezu trubních rozvodů a vodních armatur.

U vody s tvrdostí vyšší než 5°dH se doporučujeme nainstalovat úpravnu na změkčení vody. Pomocí katexové technologie jsou trvale odstraněny soli vápníku a hořčíku a tím je zamezeno vzniku vodního kamene. Provoz úpravny Waleon je řízen elektronickou jednotkou, která zaručuje dlouhou životnost a spolehlivost instalovaného zařízení. Současně zajišťuje optimální dobu regenerace, tím také úsporu regenerantu a vody.

Odstranění dusičnanů
Automatické úpravny vody odstraňují z vody dusitany a dusičnany pomocí speciální náplně, která se pravidelně podle potřeby automaticky regeneruje roztokem soli. Dusitany a dusičnany způsobují vážné zdravotní problémy, proto je jejich odstranění z vody na pitné účely nevyhnutelné. Úpravna vody na odstranění dusičnanů se skládá z řídící jednotky, sklolaminátové tlakové nádoby s náplní a zásobní nádrže pro roztok soli. Po upravení nastaveného množství vody spustí digitální řídící jednotka s mikroprocesorem automaticky regeneraci náplně.

Po ukončení procesu regenerace má směs opět 100% kapacitu absorpce a zařízení je plně připraveno na další cyklus úpravy vody.

Více na www.waleon.cz