Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Bezpečná přeprava stavebních materiálů

Bezpečná přeprava stavebních materiálů

Chyby se nejčastěji objevují při nevhodném způsobu naložení vozidla. Náklad bývá nevhodně rozmístěn nebo je chybně upevněn. Přepravní vozidla bývají často přetěžována. Během jízdy se stavebním materiálem může docházet k ohrožování osob, okolí nebo samotného nákladu.

K přepravě zemin, materiálů určených k zabudování do stavby, k rozvozu malty, k dodávkám betonu a k přepravě částí stavebních konstrukcí na krátké nebo střední vzdálenosti se používá převážně automobilová doprava. O zbytek se potom dělí železniční doprava s lodní dopravou. Na lodní dopravu zbývá nejmenší množství přepravovaných hmot. Stavební materiály se mohou dopravovat volně uložené, na paletách, v kontejnerech, v zásobnících apod. Kusové výrobky se zpravidla přepravují na paletách obalených fólií, s nimiž je možné manipulovat pomocí hydraulického ramene umístěného na nákladním automobilu.
Dá se tedy říci, že s výjimkou dodávek balených materiálů (např. vápno, cement, maltové směsi apod.) se pro některé rozsahem drobnější práce využívá nebalená přeprava. Často se k tomu používají speciálně upravené automobily. A nakonec nesmíme zapomenout ani na to, že staveništní zásobníky na sypká pojiva se rovněž dopravují na místo určení na zvlášť k tomu upravených vozidlech.

Nákladní automobily
Nákladní automobily přepraví velké množství materiálu i bez vlečených (tažených) vozidel. Pro dopravu kusových materiálů jsou určeny nákladní automobily typu valník s pevnou nesklopnou konstrukcí. Pro sypké stavební materiály se používají nákladní automobily typu sklápěč, které mají sklopnou korbu. Ta se může sklápět dozadu nebo na všechny tři volné strany.

Vlečená vozidla
Vlečená vozidla jsou nenahraditelná například při přepravě břemen větších rozměrů a hmotností. V některých případech se jedná i o mnohotunová vlečená vozidla, která se pohybují po veřejných komunikacích. Vlečená vozidla můžeme rozdělit na přívěsná vozidla a návěsná vozidla.

Přívěsná vozidla
Přívěsná vozidla jsou spojovací ojí přivěšena do vleku za vlečné (tažné) vozidlo (např. nákladní automobil). Mohou být uspořádána jako vozidla plošinová (dvouosá až šestiosá), valníková, podvalníková (trajlerová) a jako soupravy pro přepravu dlouhých břemen. Soupravy pro přepravu dlouhých břemen mají dva samostatné podvozky, z nichž první (přední) je spojen s autem a druhý (zadní) je spojen s dopravovaným břemenem. Mohou mít nosnost 50 tun i více.

Návěsná vozidla
Návěsná vozidla jsou oblíbená díky výborným jízdním vlastnostem i díky příznivému zatíže­ní hnací nápravy vlečného vozidla. Používají se jako návěsy plošinové, valníkové, korbové, kontejnerové, podvalníkové a jako soupravy pro přepravu dlouhých břemen. Z návěsných vozidel zmiňme zejména podvalníkové návěsy, které jsou dvojího druhu. Prvním jsou podvalníkové návěsy plošinové, jež jsou zpravidla ve dvouosém až čtyřosém provedení. Zvláštním druhem podvalníkových návěsů plošinových jsou podvalníky s teleskopickou plošinou pro přepravu delších předmětů. Druhým typem jsou podvalníkové návěsy nízkoložné. Ty po­krývají okruh nosností až do 150 tun a poznáme je podle tzv. labutího krku nebo dvou­podvozku se sníženou ložnou plochou. Co se týká souprav pro přepravu dlouhých břemen, používají se soupravy s teleskopic­ky prodlužovatelnou ložnou plochou nebo v takovém uspořádání, kdy je převážený náklad upevněn na točně tahače a druhý konec nákladu na samostatném „vozíku“.
 
Těžkotonážní modulové přepravní soupravy
Ve stavebnictví se mohou někdy vyskytnout i takové požadavky, že musíme zajistit přepravu nákladů mimořádně velkých rozměrů. Těžkotonážní soupravy mohou mít všechna kola řiditelná a mohou být i samohybné.
 
Nakládání stavebních materiálů
Zajíždění odvozních vozidel do místa těžení zeminy se provádí podle pokynů pracovníka, který je pověřen řízením těžby a odvozem zeminy. Jednonápravové přívěsy obecně musí být zajištěny tak, aby se při nakládání nemohly převážit. Vyžadují-li to okolnosti, naložení musí být provedeno potřebným počtem způsobilých a poučených osob. Při nakládání materiálů umístěných na paletách je třeba vyjít ze zásad uvedených v ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Při manipulaci s paletami je například zakázáno jejich tažení nebo tlačení po ložné ploše vozidla. V praxi se bohužel tento zákaz velice často porušuje. Některá vozidla mohou být vybavena shrnovacími plachtami. Existují však případy, kdy řidič nebo jiný zaměstnanec musí při stoupání na ložnou plochu dopravního prostředku nebo při tzv. plachtování používat žebřík nebo jiné vhodné zařízení.

Přeprava stavebních materiálů
Jakýkoliv náklad musí být na vozidle umístěn tak, aby byla zajištěna jeho stabilita a snadná ovladatelnost vozidla. Například při odvozu zeminy ze staveniště je třeba trasy jízd předem projednat s příslušnými orgány. Mohou se používat pouze vozidla, která vyhovují provozu na veřejných komunikacích. Před opuštěním staveniště musí být vozidla očištěna. Sypký materiál nebo kusový náklad musí být vždy rozložen rovnoměrně. Pokud je to třeba, je nutné sypký materiál nebo kusový náklad ještě zajistit vhodným technickým zařízením proti pohybu. Těžiště nákladu musí být vždy umístěno co nejníže a mezi nápravy. Při přepravě sypkého materiálu je třeba náklad během jízdy zajistit tak, aby nedocházelo k jeho odlétávání. Materiál, který lze ostatními řidiči snadno přehlédnout (např. tyče, roury, sloupy apod.), nesmí po stranách přečnívat. Přečnívá-li náklad vozidlo vpředu nebo vzadu o více než 1 m nebo přečnívá-li z boku vnější okraj obrysových světel o více než 400 mm, je třeba přečnívající část nákladu předepsaným způsobem (např. červeným praporkem, odrazkami, světlem apod.) označit. Pro přepravu tyčového nebo trubkového kovového materiálu je třeba mít navíc na vnitřní stěně čela nákladního vozidla ocelový plech tloušťky minimálně 5 mm. Vysoké přepravované předměty musí být vždy zajištěny proti ztrátě stability. Obecně platí zásada, že při přepravě jakéhokoliv nákladu nesmí docházet ke znečišťování komunikací. Nesmí být zakryto osvětlení vozidla. To platí i pro zařízení, která slouží k upevnění a ochraně nákladů (například plachty, lana, řetězy apod.). Těžké předměty se nesmí opírat o bočnice a zadní čelo. A opět je třeba připomenout, že přepravu těžkých nebo rozměrných nákladů speciál­ními vozidly zpravidla zajišťují dva řidiči.
 
Vykládání stavebních materiálů
Při otevírání bočnic, klanic a zadního čela je pracovník povinen dbát na to, aby nemohl být nikdo (ani on sám) uvolněným nákladem zasažen. Při vykládání sypkého materiálu nakláněním korby musí být použity zajišťovací kolíky na té straně, na kterou se bude náklad vyklápět, a naopak musí být odjištěny kolíky na opačné straně. Při stohování materiálů umístěných na paletách je třeba vyjít ze zásad uvedených v ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování. Při stohování musí být nosná vidlice manipulačních zařízení (např. dopravních vozíků) zasunuta co možná nejdále pod manipulační jednotku do nabíracích otvorů a rovnoběžně s osou. Pro uvedený způsob manipulace musí být zpracovány bezpečnostní podmínky v místním řádu skladování. Zdvih manipulačních zařízení musí být vždy takový, aby bylo zaručeno bezpečné uložení do požadované výšky. Skládání materiálů přímo na pozemní ko­munikace je dovoleno pouze v těch případech, kdy to není možné provést mimo pozemní komunikaci. Náklad musí být složen vždy co možná nejrychleji, aby touto operací nebyla ohrožena bezpečnost provozu.
 
Povinnosti řidiče přepravujícího stavební materiál
Základní povinností řidiče je zajistit bezpečnost osob i nákladu. Řidič musí dodržovat organizační pokyny a postupy pro nakládání, přepravu a vykládání stavebních materiálů. Při nakládání a vykládání musí vozidlo pře­dem zajistit proti nežádoucímu pohybu zabrz­děním parkovací brzdou a založením klíny. Řidič odpovídá za to, že naložené vozidlo splňuje předepsanou hmotnost a rozměry. Při přepravě těžkých a rozměrných nákladů postupuje podle organizačních pokynů zaměstnavatele stanovených pro způsob dorozumívání pracovníků zúčastněných na této přepravě.

Povinnosti zhotovitele stavby
Zhotovitel stavby určí zaměstnance pro řízení a koordinaci činností spojených s nakládáním a vykládáním stavebních materiá­lů. Navíc určí předem prostory pro bezpečné nakládání a vykládání stavebních materiálů. Pokud je potřeba pracovat na vozidle ve výšce, zaměstnavatel musí přijmout taková technická a organizační opatření, kterými zabrání pádu zaměstnance z výšky. Zhotovitel vydává pro naložení, přepravu a vyložení zvlášť těžkých a rozměrných nákladů organizační pokyny a postupy.
 
TEXT: Ing. Kamil Barták, CSc.
Foto: autor

Autor se zabývá kontrolou technické úrovně významných staveb a jejich realizací.

Literatura:
1.    Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, jež je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky
2.    Vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
3.    Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích
4.    ČSN 26 9030 – Manipulační jednotky – Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování
5.    Vaněk, A.: Strojní zařízení pro stavební práce, Sobotáles, Praha, 1999
6.    archiv autora

Článek byl uveřejněn v Realizace staveb.

RubrikyStavební technika