Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton
  • XELLA

Technologie válcovaného betonu: pro odolné vozovky s nízkým výskytem poruch

Technologie válcovaného betonu: pro odolné vozovky s nízkým výskytem poruch

Betonové vozovky vynikají mimořádnou odolností, která v praxi minimalizuje výskyt poruch a snižuje počet uzavírek silničního provozu. Inovativní technologie válcovaného betonu (RCC) společnosti CEMEX kombinuje výhody betonové vozovky, jako je dlouhodobá životnost a pevnost, a jednoduchý stavební postup, který se uplatňuje při stavbě asfaltových vozovek.

Vzhledem k neustále rostoucí intenzitě silniční dopravy v ČR se zvyšují nároky na kvalitu provedení vozovek a použití vhodného stavebního materiálu. Volba konstrukčního řešení vozovky je klíčovým rozhodnutím nejen pro budoucí uživatele pozemních komunikací, ale také pro jejich správce.

Kryt z tuhé betonové desky zajišťuje vysokou bezpečnost jízdy z důvodu absence „vyjetých kolejí“ a lépe odolává i velmi vysokému zatížení. Betonové vozovky mají oproti čistě asfaltovým vozovkám až dvojnásobnou životnost bez nutnosti oprav a minimální provozní náklady na údržbu a opravy během životního cyklu silnice.

Co je válcovaný beton

Inovativní technologie válcovaného betonu spojuje mnohé výhody tuhé betonové vozovky, jako je dlouhodobá životnost a pevnost, a jednoduchý stavební postup, který se uplatňuje při stavbě asfaltových vozovek. Válcované betony jsou pokládány pomocí asfaltového finišeru a následně zhutněny silničními válci. Vozovky realizované inovativní technologií válcovaného betonu mohou být zatíženy do 48 hodin.

Srovnání asfaltové konstrukce vozovky s RCC

Konstrukce vozovek, které jsou složeny z tuhé betonové desky a pružných asfaltových vrstev, přenášejí dopravní zatížení do podkladních vrstev vozovky odlišně. Vzhledem k tomu, že konstrukce betonové vozovky se neprohýbá a má vynikající odolnosti proti tvorbě trvalých deformací, vyvozené zatížení od silniční dopravy je rychle a rovnoměrně rozprostřeno přes relativně širokou a únosnou oblast. Ve srovnání s netuhou asfaltovou vozovkou se ohyb přizpůsobí dopravnímu zatížení.

Pružné asfaltové vrstvy, které leží na podkladní nestmelené vrstvě kameniva, rozloží napětí postupně přes poměrně malou oblast do těchto spodních vrstev. V tomto případě je zapotřebí silnějších vrstev asfaltu, aby ochránily tyto podkladní vrstvy ve stejné míře jako v případě betonové vozovky.

Výhody volby RCC

Vozovky z válcovaného betonu jsou odolné, trvanlivé a eliminují běžné problémy, které jsou tradičně spojovány s jinými typy konstrukcí vozovek. Válcovaný beton je schopen vydržet velké bodové a opakující se zatížení, je odolný vůči poškození způsobenému pohonnými hmotami nebo oleji a je mrazuvzdorný.

Náklady na výstavbu komunikací z válcovaného betonu jsou srovnatelné s výstavbou hutněných asfaltových vrstev. Pokud ale předpokládáme vysoké dopravní zatížení, tak budou náklady nižší, než je tomu právě u hutněných asfaltových vrstev.

Dlouhodobé náklady na údržbu RCC betonových vozovek přináší ve srovnání s asfaltovými komunikacemi úsporu 30 % za celou dobu životnosti vozovky. Tyto vlastnosti v kombinaci s rychlostí výstavby a ekonomickou stránkou činí vozovky z válcovaného betonu vysoce konkurenceschopné.

Realizace vozovek z válcovaného betonu

Technologie válcovaného betonu (RCC) je rychlá, strojně nenáročná a technicky proveditelná i tam, kde to není možné při uplatnění běžně používaného strojního vybavení pro stavbu cementobetonových vozovek. Válcovaný beton je vhodným řešením rekonstrukce stávajících vozovek, a to jako krytová a podkladní vrstva, případně jako kompozitní vozovka s obrusnou asfaltovou vrstvou.

Lze ji velmi dobře uplatnit pro stavbu komunikací v intravilánu obcí, silnic II. a III. tříd a vysoce zátěžových zpevněných ploch pro průmyslové a skladovací areály. Velmi vhodné použití válcovaného betonu je na parkovacích místech dálničních odpočívadel a na komunikacích s pomalu jedoucími a zastavujícími se nákladními vozidly, kde dochází k soustřednému zatížení jízdní stopy a kumulaci nevratných přetvoření, vedoucích k tvorbě kolejí v jízdních stopách vozidel a prohlubním.

Pevnost v tlaku válcovaného betonu je standardně v rozmezí od 30 do 60 MPa. Válcovaný beton má navíc dostatečnou únosnost, aby odolal dopravnímu zatížení přejíždějících vozidel ihned po finálním zhutnění. Tato počáteční únosnost je dána zhutňovacím procesem, který vytváří vysoké vnitřní tření mezi jednotlivými zrny kameniva, čímž dochází k vzájemnému zaklínění jednotlivých frakcí.

Tento efekt umožňuje přejezd lehkých vozidel po čerstvě položené vozovce z válcovaného betonu bez poškození nebo rozrušení již zabudovaného materiálu. Plný provoz je možné obnovit už po dvou dnech, protože válcovaný beton dosahuje dostatečných pevností, které odolají dopravnímu zatížení.

Zkušenosti z 476 milionů čtverečních metrů vozovek
Z hlediska bezpečnosti, životnosti a vlivu na životní prostředí je betonová vozovka od společnosti CEMEX nejlepší volbou. CEMEX je globálním dodavatelem technologií a materiálů pro stavební průmysl.

Rozsáhlé odborné znalosti, komplexní nabídka a zkušenosti s výrobou a použitím materiálů činí z této společnosti celosvětového lídra v oblasti betonových komunikací. Od roku 2010 vybudoval celosvětově více než 47 milionů čtverečních metrů vozovek, což odpovídá 7 050 km dvouproudé komunikace.

Rolled compacted concrete pavement: for durable roads with low number of defects
Concrete pavement provides significant resistance, which results in minimizing the occurrence of defects and in reducing the number of road closures. The innovative technology of Rolled Compacted Concrete provided by CEMEX, combines the advantages of concrete pavement – durability and strength with the simple construction process applied in the building of asphalt roads.

TEXT a FOTO: CEMEX

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 1/2017.

RubrikyDoprava