Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Českomoravský beton

Lepení fasádních panelů

Lepení fasádních panelů

Estetická hodnota a originalita domů je stále častěji oživována provětrávanými fasádami, které jsou nejen moderní a stylové, ale i účelné z pohledu tepelně-izolačních vlastností, difúzně otevřené, snadno udržovatelné a s dlouhou životností. 

Kromě tradičního způsobu mechanického kotvení fasádních panelů můžete vsadit i na osvědčený, desetiletími praxe přezkoušený a certifikovaný lepicí systém, jehož výhody představuje skrytá montáž, tudíž estetičtější vzhled fasády, stejně jako hladký povrch bez nevzhledných šroubů, od kterých po fasádě stékají tmavé pruhy nečistot.

Z pohledu montáže není na stavbě pro vlastní obkládání fasádními panely zapotřebí ani elektřina, instalace je tichá, bez prachu a hluku způsobeného vrtáním. Jelikož panely nejsou zeslabeny provrtáním, je možné používat tenčí, a tudíž levnější panely.

Elastický lepený spoj rovněž lépe odolává vibracím a chvění od zatížení větrem, v konstrukci nevznikají tepelné mosty a ve spoji se optimálně rozkládá napětí. 

Rychlý a snadný způsob montáže fasádních panelů lepením zajišťuje trvalé spojení i v extrémních podmínkách, přičemž je zaručena stálá poloha panelů, které během montáže vlastní vahou nesklouzávají. Správně dimenzovaný lepený spoj současně absorbuje cyklické objemové změny panelů, tj. jejich roztažnost a smršťování způsobované neustálým přizpůsobováním se změnám teplot a vzdušné vlhkosti.

Jaké fasádní prvky je možné lepit?

Na trhu lze nalézt množství fasádních panelů a obkladových desek se svými specifickými vlastnostmi. Co se lepicího systému týče, je tento plně adaptabilní v kombinaci s vláknocementovými deskami, deskami z lisované minerální vlny a s fasádními panely z vysokotlakého laminátu (HPL).

Z jakých komponentů lepicí systém sestává?

Lepicí systém obecně sestává z elastického lepidla v kartuších nebo sáčcích, systémového primeru na dřevěnou nebo hliníkovou podpěrnou konstrukci, primeru nebo čisticích ubrousků na přípravu lepené plochy na spodní straně desky a oboustranně lepicí pásky sloužící k okamžité a dočasné fixaci desek před vyzráním lepidla, stejně jako k vymezení tloušťky lepidla. V této souvislosti je potřeba zmínit, že doporučený pracovní postup a typy jednotlivých komponent systému se liší v závislosti na typu obkladového materiálu. Z uvedeného důvodu vždy věnujte pozornost doporučením výrobce lepicích systému stran doporučených materiálů, limitů obkladového materiálu a požadovaných vlastností podpůrné konstrukce!

01 Příprava podpěrných profilů
Dřevěná a impregnovaná podpěrná konstrukce se zbytkovou vlhkostí max. 18 % se opatří systémovým primerem, který se ponechá nejméně 60 minut schnout. V případě hliníkové podpěrné konstrukce se použije systémový primer na kovové podklady.

02 Aplikace pěnové pásky
Fixační pěnová páska se na podpěrnou konstrukci aplikuje nepřerušovaně a svisle po vyschnutí primeru, přičemž se jemně přitlačí a odřízne ostrým nožem. Vždy se ujistěte, že vedle pásky máte na podpěrné konstrukci dostatek místa k nanesení lepidla!

03 Příprava obkladové fasádní desky
Spodní stranu desky, která přijde do kontaktu s lepidlem, připravte dle pokynů výrobce fasádních panelů, stejně jako ve shodě s předpisem výrobce lepicího systému. V obecné rovině se používají systémové čisticí ubrousky a primery. V souvislosti s nanášením primerů vždy důkladně chraňte pohledovou, dekorativní stranu desky i pracovní oděv před potřísněním primerem. Případně znečištěný oděv ihned vyměňte!

04 Aplikace lepidla
Systémové lepidlo nanášejte pouze svisle v nepřerušované vrstvě a v kolmém směru k podpůrné konstrukci. Dýza upravená do tvaru trojúhelníku (o šířce a výšce 9 mm) zajišťuje optimální nanášecí množství lepidla.

05 Uložení panelů 
Z pěnové pásky opatrně sejměte krycí liner. Mějte na paměti, že fasádní panely musí být instalovány během 10 minut od nanesení lepidla na podpůrnou konstrukci. Případná úprava polohy panelu je možná do okamžiku, než se panel dostane do kontaktu s pěnovou páskou. Jakmile docílíte požadované polohy, panel přitlačte a přihlaďte v místech kontaktu s pěnovou páskou, přičemž dbejte, abyste spolu s panelem nestlačili a nedeformovali i pěnovou pásku.

Jak je patrné, systém lepení fasádních panelů neklade žádné mimořádné nároky na technologické vybavení. I přes svou relativní jednoduchost montáže je nezbytné postupovat v naprosté shodě s technologickými předpisy výrobce a používat pouze jím schválené pracovní postupy a výrobky!

Pro úspěšnou instalaci fasádních panelů je potřebné plánovat i s ohledem na předpověď počasí, kdy nanášení primeru nebo lepidla není možné při riziku dešťových přeháněk, vysoké vzdušné vlhkosti, jako například v husté mlze nebo při teplotách okolí a podpěrné konstrukce pod +5 °C nebo nad +30 °C.

 

ANVI TRADE s. r. o.
Bečovská 1273/1
104 00 Praha 10 – Uhříněves
www.anvitrade.cz

ZDROJ: PR článek společnosti ANVI TRADE s. r. o.