Evropské fórum politik architektury

Evropské fórum politik architektury

Konference "Uplatnění politik architektury – nová očekávání" je organizována Českou komorou architektů ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky v rámci oficiálního programu českého předsednictví Evropské unii.

Co je EFAP
Kvalita vystavěného prostředí má zásadní vliv na život v současném světě. Tento všeobecně známý fakt si však zatím společnost plně neuvědomuje. Aby všichni lidé rozuměli tomu, co architekti dělají, musejí být v oboru architektury alespoň minimálně vzděláni. Kvalitní prostředí, jehož synonymem je kvalitní architektura, vytváří podmínky pro kvalitnější život. Je proto nezbytné jasně definovat cíle a prostředky, jak lepší informovanosti všech občanů dosáhnout a jak kvalitní architekturu podporovat.

Zlepšení postavení architektů ve společnosti a podpora architektury je společným zájmem všech evropských států. Za tímto účelem vzniklo Evropské fórum politik architektury (European Forum for Architectural Policies – EFAP), které se snaží prosazovat tyto myšlenky prostřednictvím dokumentů s názvem Politika architektury. Členy EFAP jsou i české instituce Česká komora architektů (ČKA) a Centrum pro středoevropskou architekturu (CCEA). EFAP spojuje vládní, profesní a kulturní instituce ze všech členských států EU. Jejich zástupci se setkávají na konferencích při příležitosti summitů EU.

Každá ze zemí předsedající Evropské unii vždy uspořádá konferenci, jež se týká právě principů státních politik architektury. Za nejvýraznější dosažené úspěchy EFAP lze považovat přijetí Usnesení Rady EU 2001/C 73/04 o kvalitě architektury v městském a venkovském prostředí a přijetí Závěrů Rady EU 2008/C 319/05 o architektuře: přínosu kultury pro udržitelný rozvoj.

Jednotlivé členské státy EU se zde zavázaly kromě jiného k podpoře a propagaci kvalitní architektury v očích veřejnosti a při výkonu veřejné správy, podpoře kvalitní architektury příkladnou veřejnou výstavbou a pomáhání rozvoji výměny a šíření informací v tomto sektoru. Právě přijetí tohoto usnesení vedlo k podpoře podobných myšlenek na národní i regionální úrovni v celé Evropě a mnoho členských zemí EU již dnes má své politiky architektury schváleny. I Česká republika disponuje Politikou architektury, kterou vypracovalo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR prostřednictvím České komory architektů a nyní společně usilují o schválení dokumentu vládou ČR.

Role politik architektury
Hlavní role politik architektury je dnes spatřována ve vytvoření odpovídajícího vlivu architektů na procesy ve společnosti. Architekt má holistický přístup k řešení problému, vystupuje v roli koordinátora a zároveň je specialistou na generalizaci. Vhodným propojením nejnovějších technických znalostí a informací s kulturněhistorickými aspekty byl architekt vždy v historii nositelem pokroku, a pokrok je v současnosti nemyslitelný bez praktické realizace přístupu udržitelného rozvoje. Důležitým tématem v rámci českého předsednictví tedy bude politika architektury v Evropě na prahu nové éry, tzn. posun od prostorové kvality k udržitelnému rozvoji.

Nedostatečná informovanost o architektuře se projevuje jak u široké veřejnosti, tak u veřejné správy, což často vede k nesprávným postupům, zejména při zadávání veřejných zakázek.

Proto bude konference EFAP určena zejména politikům a úředníkům státní správy a samosprávy. Na konkrétních příkladech budou přednášející demonstrovat výsledky uplatnění politik architektury v některých zemích EU. Konference rovněž přispěje k tomu, aby byla vládou ČR Politika architektury České republiky přijata.

Hlavní cíle konference EFAP v Praze

  • Informovat úředníky a politiky evropských zemí o existenci a cílech politik architektury.
  • Propagovat význam politik architektury.
  • Ukázat na praktických příkladech, že národní politika architektury je užitečný nástroj ke zlepšování života společnosti.
  • Pokračovat v aktivitách na poli udržitelného rozvoje představených během francouzského předsednictví.

Využití politiky architektury

  • Všeobecné vzdělání o roli architektury v každé společnosti jako klíče ke zlepšování postupů, které formují životní prostor.
  • Možné formy veřejných výběrových řízení jako příklad správných postupů vedoucích k holistickému formování vystavěného prostředí.
  • Potřeby, očekávání a účast subjektů občanské společnosti v procesu formování vystavěného prostředí.
  • Výměna poznatků a zkušeností v rámci sítě EFAP, která je nástrojem pro využívání znalostí vytvořených v zemích zapojených do této sítě.

Datum a místo konání:
16. – 18. dubna 2009
Kongresové centrum Praha, Jižní sál
ul. 5. května 65, 140 21 Praha 4

Dokumenty ke stažení:
Návrh politiky architektury České republiky
Předběžný program konfernce