Partneři sekce:

Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou

Zateplovací systémy s omítkovou vrstvou

Specifikace ETICS včetně určení jeho přesné skladby, tloušťky desek tepelné izolace, počtu, polohy vůči výztuži a rozmístění hmoždinek v případě jejich potřeby, určení příslušenství ETICS a řešení detailů vyplývá z projektové dokumentace a/nebo stavební dokumentace.

Tvar objektu, návrh a provedení detailů musí svým tvarem, tuhostí a kombinací jednotlivých materiálů ochránit stavební dílo a vnitřní prostředí před klimatickými vlivy, jako jsou adekvátní kolísání teplot, větrem hnaná srážková voda, přiměřené množství tekoucí srážkové vody po fasádě apod. Požadavek na vodotěsnost či nepropustnost při hydrostatickém tlaku či dlouhodobém smáčení není adekvátní. Do jednotlivých výrobků není přípustné přidávat jakékoliv jiné materiály, chemické přísady (např. proti zamrznutí) či je mezi sebou mísit, pokud dokumentace ETICS nestanoví jinak. Doporučuje se používat materiály a výrobky, které jsou na obalech označeny výrobcem, označením materiálu, číslem výrobní šarže, návodem k použití a příp. dalšími údaji (ČSN, doklad o přezkoušení apod.). Veškerá napojení ETICS na přilehlé konstrukce nebo prostupující prvky musí být v jednotlivých operacích provedena tak, aby nedocházelo ke vzniku škodlivých trhlin a/nebo pronikání vody do systému. Uvedený požadavek se zajišťuje použitím těsnicích pásek, připojovacích a ukončovacích profilů, dilatačních profilů a tmelů.

Prvky připevněné k podkladu a prostupující ETICS musí respektovat výslednou polohu vnějšího povrchu ETICS. Prvky prostupující ETICS musí být skloněny směrem dolů k vnějšímu povrchu ETICS a nesmí způsobit vznik tepelně-vlhkostních poruch v ETICS anebo v podkladní konstrukci. Doporučuje se vzít v úvahu i možnost pozdější demontáže upevňovaného prvku bez narušení ETICS (např. satelitní antény). Použití vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s polystyrenovým izolantem pro zateplení obvodových konstrukcí obytných, občanských a průmyslových je omezeno požárními předpisy. Pro případ požáru musí být zabezpečena ochrana osob unikajících z objektu proti stékání a odpadávání zpěňovatelných plastů (např. římsou, atp.).

Co budete potřebovat

  • Lepicí hmota: Baumit openContact
  • Izolant: Baumit open reflect
  • Kotvení izolantu: Baumit StarTrack
  • Stěrková hmota: Baumit openContact
  • Výztuž: Baumit openTex
  • Základ: Baumit PremiumPrimer
  • Povrchová úprava: Baumit NanoporTop
  • Nářadí: šňůra a olovnice, míchadlo, vodováha, ozubené hladítko, zednická lžíce, kovové hladítko

01 | Osazení lepicích kotev
Pomocí šňůry obarvené hlinkou a olovnice se na fasádě vyznačí pravoúhlý (svislý a vodorovný) pravidelný rastr maximálně 400 × 400 mm, krajní řady jsou ve vzdálenosti min. 100 mm od soklového profilu a od nároží. V místech průniku čar se vyvrtají otvory hloubky, do kterých se následně vsadí lepicí kotvy Baumit StarTrack.

02 | Aktivace kotev
Kotvy se aktivují se zatlučením plastového trnu (StarTrack Red, Blue, Green a Duplex). StarTrack Duplex a Orange se montují pomocí bitu Torx T30. Kotevní hloubka v podkladu je min. 40 mm, pro lehčený beton a pórobeton je to 65 mm.

03 | Míchání
Při míchání lepicí stěrky Baumit openContact postupovat dle ustanovení příslušného technického listu výrobku. Pro správné zamíchání platí pravidlo: lepicí a stěrkovou hmotu vsypat do nádoby s doporučeným množstvím vody a zamíchat pomaluběžným mísidlem. Po cca pětiminutovém odležení opětovně promísit.

05 | Lepení
Na zadní stranu (šedou) tepelněizolační desky Baumit open reflect se nanese metodou obvodového rámečku a 3 vnitřních terčů lepicí hmota Baumit openContact způsobem „čerstvé do čerstvého“ tak, aby po přilepení k podkladu vznikla minimální kontaktní plocha slepu o velikosti 40 % plochy tepelněizolační desky. Pohledovou stranou desky je strana s bílým povrchem – určená pro následné provedení základní vrstvy.

04 | Lepení na kotvy
Bezprostředně před osazováním tepelněizolač­ních desek se na talíře lepicích kotev nanesou cca 1–2 cm tlusté bochánky lepidla.

06 | Čerstvé do čerstvého
Po nanesení lepicí hmoty na tepelněizolační desky Baumit open reflect je bezpodmínečně nutné bezprostředně osadit desky na podklad s lepicími kotvami Baumit StarTrack opatřenými ještě nezatuhlou lepicí hmotou. Osazování tepelněizolačních desek na kotvy Baumit StarTrack s již zaschlou lepicí hmotou je nepřípustné!

08 | Kontrola
Zvýšenou pozornost věnujeme rovinnosti v oblasti okenních a dveřních otvorů.

Od partnerů ASB

09 | Zahájení montáže soklu
Před osazením soklové izolační desky je nezbytné spodní plochu soklového profilu opatřit těsnicí páskou.

11 | Izolace soklu
U soklu je nutné více dbát na ochranu vzhledem k většímu namáhání, doporučuje se využít kupříkladu extrudovaný polystyren.

10 | Lepení soklových desek
Soklové desky osazujeme od shora dolů přitlačením k soklovému profilu.

07 | Kontrola
Rovinnost nalepené desky kontrolujeme libelou. Detaily navazujících částí konstrukcí, prostupujících prvků, připevňujících prvků připevňovaných k podkladu a oplechování je nutné zabezpečit tak, aby bylo zabráněno pronikání vody do skladby systému, např. pomocí těsnicí pásky.

13 | Penetrační nátěr
Po zatuhnutí a vyzrání stěrkové vrstvy (min. 3 dny) se nanese penetrační nátěr a nechá se alespoň 24 hodin schnout.

14 | Povrchová úprava
Po technologické přestávce (min. 24 hodin) se nanese konečná povrchová úprava – tenkovrstvá omítka.

12 | Provedení základní vrstvy
Na přebroušené fasádní desky se ozubeným nerezovým hladítkem nanese stěrková hmota. Do vrstvy lepicí stěrky se vloží sklotextilní síťovina.

Informace o materiálu:

ETICS Baumit open Premium je vysoce prodyšný kontaktní tepelněizolační systém s difuzně otevřenou fasádní polystyrenovou tepelněizolační deskou Baumit open reflect určený pro nejmodernější způsoby výstavby, zvláště vhodný pro energeticky úsporné domy. S lepicími kotvami se podpoří tepelněizolační vlastnosti a odbourají tepelné mosty.

Tip pro odborníky

Lepicí kotvy Baumit StarTrack se osazují po montáži příslušného soklového profilu přímo na podklad určený k lepení (nosné zdivo, omítku). Postup musí být v souladu s technickým listem výrobku Baumit StarTrack.

Tip

Vnější tepelněizolační kompozitní systémy Baumit zaručují dostatečnou mechanickou odolnost při běžném používání, proti násilnému a úmyslnému poškození je možné odolnost dále zvýšit, např. v přízemní části fasády použitím dvojnásobné sklotextilní síťoviny Baumit v základní (výztužné) vrstvě nebo použitím Baumit ArmaTex.

TEXT + FOTO: BAUMIT

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.