Partneři sekce:
  • Stavmat
  • Ostendorf - OSMA
  • Českomoravský beton

Vakuové izolační panely

Vakuové izolační panely

Vakuové izolační panely vstoupily na stavební trh již v roce 2004. Zatím se však jejich použití u nás vzhledem k poměrně vysoké ceně příliš nerozšířilo. Vyznačují se však součinitelem tepelné vodivosti na úrovni 0,007 W/(m . K), přičemž tepelněizolační vlastnosti nezávisejí na tloušťce panelů.

Nejen skladba, ale i konstrukce plochých střech, které se v minulosti realizovaly, byla rozličná. Jednoznačně je to zřetelné při jejich rekonstrukcích. Na výběr tepelněizolačního materiálu má i v této oblasti významný vliv stavební výška a energetická efektivnost. Vakuové izolační panely, vysoce účinná tepelná izolace, mají extrémně dobré tepelněizolační vlastnosti při nízké stavební výšce. Díky ušetřené izolační tloušťce je možné předcházet výškovým nerovnostem, které se vyskytují při použití tradičních tepelněizolačních materiálů. Jde o problém typický při napojování tepelné izolace na existující stavební prvky. Mimo to má na výběr významný vliv i zachování co největší užitkové plochy.

Vakuové izolační panely nacházejí své uplatnění na plochých střechách, ale i na terasách. Panely se ukládají na důkladně očištěný podklad tak, aby se vytvořila jedna rovina. Lze toho dosáhnout například ukládáním panelů ve dvou vrstvách. Na připravenou izolační vrstvu se kladou asfaltované pásy, kterými se vytvoří vrchní izolační vrstva. Na ni lze následně uložit střešní krytinu.

Mezi výrobce vakuových izolačních panelů patří společnost Porextherm, která vyrábí produktovou řadu Vacupro. Požadavky požární ochrany splňují jen panely s označením AbZ, které jsou vyhotoveny s vrstvou ochranné fólie. Jiné varianty panelů Vacupro není dovoleno na stavební účely používat.

Před realizací se musí připravit pokládkový plán, současně se každý panel musí očíslovat. Tloušťka, velikost a kašírování panelu se může na každém čtverečním metru lišit. Pokud to je možné, měly by se použít přednostně standardní formáty, jinak je potřebné použít speciální formáty, vyrobené přesně na míru.
Dodatečné úpravy velikosti panelů přímo na stavbě nejsou možné. Ochranná fólie vakuových izolačních panelů se nesmí porušit řezáním, vrtáním, šrouby nebo hřebíky, či upravováním formy, narážením na ostré hrany nebo jakýmkoli poškozením povrchu. Stejně tak je zakázáno používat rozpouštědla nebo plyny, případně pracovat v blízkosti panelů s otevřeným ohněm, plamenem nebo v blízkosti panelů svářet. Hrozí poškození povrchu. Poškození ochranné fólie znamená narušení vakua, a tím zhoršení izolačních vlastností. Porušení vakua se projeví tak, že fólie leží volně na jádru izolace a netěsní.

Panely se ukládají na hladký a čistý podklad (jako dřevo, kov, beton nebo parozábrana). Pokud se panely ukládají bez kašírování jako plovoucí vrstva, musí se pod a na panely ukládat dodatečné vrstvy z běžných izolačních materiálů (dřevovlákno, polystyren, gumový granulát nebo pěnová fólie), aby se povrch nepoškodil. Na to se pokládá zatěžující vrstva – desky OSB nebo dřevotřísková deska se spojem pero-drážka. Desky se k sobě lepí, aby se zabránilo jejich posunu.

Pokud se použijí oboustranně kašírované panely, lze je ukládat buď jako plovoucí vrstvu nebo lepit. Připravenou lepicí maltu je potřebné nanášet tak, aby se ochranná vrstva nepoškodila. Na uložené panely se následně ukládá zatěžující vrstva (desky OSB nebo dřevotřísková deska se spojem pero-drážka), která se lepí lepidlem bez obsahu rozpouštědel, např. 2-K-PU-Kleber. Desky se vzájemně slepují, aby nedošlo k jejich posunu. Na vyhotovenou vrstvu je možné uložit vzduchotěsnou fólii.

Na okraje panelů v místě styku panelu se zdí je potřebné nalepit kompripásky, aby se utěsnily případné mezery. Na vzduchotěsnou fólii lze přímo ukládat dřevěnou podlahu nebo štěrkovou vrstvu. Při ukládání dřevěné podlahy na nosné trámy je nezbytné realizovat zatěžující vrstvu, aby se zatížení nepřenášelo do panelů.

TEXT: Porextherm, wad
OBRÁZKY: Porextherm, wad