Zdění z betonového systému z tvárnic Livetherm
Galerie(20)

Zdění z betonového systému z tvárnic Livetherm

Partneři sekce:

Pro správné založení první vrstvy zdiva z tvárnic LIVETHERM je velmi důležité kvalitní výškové zaměření základové desky. Před zahájením montáže dbáme na to, aby byl povrch, na který budeme zdít, očištěný. Pod obvodovým i vnitřním nosným zdivem musí být natavena izolace proti vodě.

Stavbu výškově zaměříme pomocí nivelačního přístroje a latě a určíme dle rovinnosti nejvyšší bod základů a ideální zakládací výšku, kde dbáme, aby tloušťka zakládací malty byla min. 10 mm. Na založení zdiva používáme speciální zakládací maltu ZM 10, která je součástí dodávky zdicích prvků LIVETHERM. Pro zajištění dokonale rovného maltového lože používáme vyrovnávací soupravu, jež se skládá ze dvou prvků s měnitelným nastavením.

Namíchanou maltu pro tenké spáry nanášíme na zatvrdlou zakládací maltu zubovým hladítkem s velikostí zubu 10 mm. Maltu nanášíme na celou plochu vyrovnané vrstvy. Nejdříve položíme rohové tvárnice, které gumovou paličkou poklepeme a vyrovnáme pomocí vodováhy. V místech rohů doporučujeme vzniklý zámek mezi rohovou tvárnicí a základní tvárnicí promaltovat řídkou cementovou maltou. Provedení rohu je dobré ještě jednou překontrolovat a ujistit se, že nedošlo k posunu rohové tvárnice. Další tvárnice klademe od rohů do středu a pokládáme je dutinami směrem dolů. Jednotlivé tvárnice pokládáme zasunutím do zámků směrem shora dolů. Horizontální posouvání po namaltované ložné spáře je zakázáno! Došlo by ke shrnutí naneseného lepidla do svislé spáry a tvárnice by nedosedly přímo k sobě. Stažená malta by v ložné spáře chyběla. Tvárnice v podélném směru rovnáme pomocí zednické šňůry nebo latě do roviny. Pokládáme je plynule a „nepouštíme“ je z výšky. Mohlo by dojít k přílišnému vytlačení malty a tvárnice by byla nízko. Proto kontrolujeme i výškové usazení tvárnic, aby na výšku „nezubovaly“. V případě, že tvárnice bude tzv. nízko utopená, musíme ji vyjmout a přidat pod ni větší množství malty.

01 | Zjištění nejvyššího bodu
Pomocí nivelačního přístroje nebo hadicové vodováhy zjistíme nejvyšší bod základové desky.

02 | Zakládací souprava
Osazení zakládací soupravy a její vyrovnání.

03 | Příprava malty
Namíchání zakládací malty ZM 10 v plastové nádobě dle návodu výrobce (uvedeno na pytli).

04 | Nanesení malty
Potřebnou výšku zakládací malty ZM 10 (dle nivelačního přístroje) převedeme na vyrovnávací soupravu. Zakládací maltu ve vyrovnávací soupravě rozprostřeme hladítkem.

05 | Urovnání vrstvy
Stahovací latí urovnáme maltu ve vodicích lištách zakládací soupravy. Přebytečnou maltu odstraníme a dále použijeme na další maltování.

06 | Přesun soupravy
Následně první část zakládací soupravy přesuneme o délku stahovací latě a znovu ji znivelujeme.

07 | Osazení tvárnic
Tvárnice osazujeme na ještě čerstvé maltové lože vytvořené ze zakládací malty. Pokud by došlo k utuhnutí vyrovnaného maltového lože, doporučujeme před usazováním první řady tvárnic nanést maltu hřebenovým hladítkem.

08 | Srovnání první vrstvy
Dokončenou první vrstvu srovnáme latí.

09 | Rohy
Obvodové zdivo z tvárnic LIVETHERM zakládáme vždy od rohu, osazením rohových tvárnic.

10 | Výškové urovnání
Po jejich výškovém i půdorysném urovnání pokračujeme vyzdíváním základních tvárnic.

11 | Zámkové spoje
Tvárnice se k sobě kladou na sraz (na doraz izolačních vložek), osazujeme je do zámkových spojů.

12 | Směrové urovnání
Tvárnice urovnáváme v obou směrech pomocí gumové paličky a vodováhy.

13 | Příprava malty
Maltu pro tenké spáry MTS 10 smícháme s přesně stanoveným objemem vody (uvedeno na pytli) a rozmícháme míchadlem v plastové nádobě. Maltovací vozík naplníme maltou pro tenké spáry (lepidlem).

14 | Použití vozíku
Maltovací vozík nasadíme na zdivo (redukce musí být v místě polystyrenové izolace) a následně plynule posunujeme po tvárnicích. Po ukončení práce s maltovacím vozíkem jej důkladně očistíme proudem vody.

15 | Maltovací pomůcka
Pro snazší nanášení malty v rozích zdiva či na meziokenních pilířích doporučujeme používat maltovací pomůcku.

16 | Práce s pomůckou
Maltu pro tenké spáry vkládáme do maltovací pomůcky pomocí zednické lžíce a následně stahujeme zubatým hladítkem.

17 | Svislá spára
Možnost promaltování svislé spáry (v seismicky aktivních oblastech dle ČSN EN 1998-1-1).

18 | Provazby kotvami
Provazba příčkového zdiva z tvárnic TPB, TPL pomocí plochých nerezových kotev, které vložíme do každé vrstvy obvodového zdiva v průběhu zdění..

19 | Provazba
Provazba vnitřního nosného zdiva z tvárnic typu TN. Provazdbu standardně řešíme přizděním vnitřního zdiva k obvodové tvárnici.

Vlastní zdění z tvárnic

Při vlastním zdění se všechny tvárnice systému LIVETHERM ukládají dutinami dolů (tj. obráceně proti nakresleným obrázkům) a vlastní nanášení malty pro tenké spáry (lepidla) se provádí na tenkou betonovou skořepinu dna tvárnice. Zdění z tvárnic Livetherm se provádí jednoduchou převazbou min. 100 mm na maltu pro tenké spáry (MTS 10) pouze ve vodorovné spáře v tloušťce 3,5 mm. Maltu pro tenké spáry MTS 10 nanášíme pomocí nanášecího válce tak, aby překrývala betonové části tvárnice (v místech polystyrenových izolací maltu pro tenké spáry nenanášíme). Vhodný nanášecí válec zvolíme podle šířky stěny. Před nanášením pojiva je nezbytné očistit ložnou spáru od veškerých nečistot. Při vyšších teplotách doporučujeme tvárnice před osazením navlhčit. Vlastní maltu připravíme podle návodu na obalu, na míchání po­užíváme nářadí dle doporučení výrobce. Tvárnice musí být osazena do maltového lože max. do 9 minut od nanesení malty – vodorovné posouvání tvárnic po nanesené vrstvě malty (lepidla) je zakázáno. Finální tloušťka ložné spáry po osazení (vyrovnání – doklepnutí) tvárnice je 2,0 mm (základní výškový modul zdiva 200 mm). Odpovídající objem malty pro tenké spáry je součástí dodávky tvárnic systému LIVETHERM.

Vlastní zdivo začneme stavět v rozích objektu. Tvárnice pokládáme do připraveného maltového lože a jejich přesnou vodorovnou a svislou polohu upravujeme pomocí gumové palice srovnáním do zednické šňůry. Svislé spáry jsou standardně řešeny vícenásobným zámkovým spojem tvárnic bezmaltově pouze na sraz izolačních vložek s dodatečným utěsněním spáry vnější a vnitřní omítkou.

INFORMACE O MATERIÁLU:
Zdicí prvky sendvičového systému LIVETHERM tvoří mezerovitý beton popř. liaporbeton ve vibrolisovacím zařízení doplněný vložkou z tvrzeného stabilizovaného samozhášivého polystyrenu (styroporu alt. neoporu) a tím vzniká základní konstrukční sendvičový prvek. Takto vytvořený výrobek není nutné dále upravovat vytvrzováním párou ani vypalováním v peci při vysokých teplotách.

  • Tvárnice Livetherm
  • Zakládací malta ZM 10
  • Malta pro tenké spáry (MTS 10)
  • Nivelační přístroj a lať
  • Vyrovnávací souprava
  • Vodováha
  • Gumová palička
  • Zubové hladítko (10 mm)
  • Strojní stolová pila
  • Ruční rozbrušovací pila

Pozor!

Hotovou maltu znova nemícháme ani nerozřeďujeme vodou. Před zahájením práce s maltovacím vozíkem je třeba jej nastříkat separačním prostředkem (následně výrazně usnadňuje jeho čištění).

Tip pro profesionály

Při vyšších teplotách doporučujeme tvárnice před osazením navlhčit.

TEXT + FOTO: Betonové stavby Group

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.