Partneři sekce:
 • Stavmat

Základní požadavky evropské normy EN 771-1: Specifikace zdicích prvků

Základní požadavky evropské normy EN 771-1: Specifikace zdicích prvků

Vlastnosti a požadavky, které se hodnotí u cihlářských výrobků pro zděné konstrukce stěn, stanovuje evropská norma EN 771-1. V tomto příspěvku se budeme podrobněji věnovat oběma skupinám pálených zdicích prvků (LD a HD), které tato norma rozlišuje.


Evropská norma EN 771-1 Specifikace zdicích prvků – Část 1: Pálené zdicí prvky včetně Změny A1 se zabývá skupinou cihlářských výrobků určených ke zhotovování zděných stěnových konstrukcí – tedy konkrétně režného a omítaného zdiva, nosných a nenosných zděných konstrukcí, včetně vnitřních obkladů a příček v pozemních a inženýrských stavbách. U všech těchto vyjmenovaných typů pak určuje, které jejich vlastnosti a požadavky se hodnotí.

Všechny národní normy, které jsou s touto evropskou normou v rozporu, musejí být zrušeny nejpozději do doby plné platnosti této normy. Jedná se o české technické normy řady ČSN 72 26xx (výrobkové a zkušební) a stavební technická osvědčení nahrazující chybějící státní technické normy. Některé z těchto norem však budou platit i nadále pro jiné cihlářské výrobky, pro které zatím neexistují harmonizované evropské normy (např. keramické vodorovné konstrukce, stropní vložky, překladové a nosníkové tvarovky apod.).

V evropské normě EN 771-1 se rozlišují dvě skupiny pálených zdicích prvků:
1. skupina prvků LD (z anglického názvu low density), což jsou pálené zdicí prvky s objemovou hmotností v suchém stavu nejvýše 1 000 kg/m3 určené pro použití v chráněném zdivu;
2. skupina prvků HD (z anglického názvu high density), k nimž patří:
a) všechny pálené zdicí prvky určené pro použití v nechráněném zdivu,
b) pálené zdicí prvky s objemovou hmotností v suchém stavu vyšší než 1 000 kg/m3 určené pro použití v chráněném zdivu.

Tato evropská norma zahrnuje též pálené zdicí prvky, které mají tvar nepravidelného hranolu. Dále definuje, podle jakých zkušebních norem se stanovují posuzované vlastnosti, a obsahuje požadavek na značení výrobků.

Požadavky na prvky LD a HD

Rovinnost ložných ploch

Pokud jsou pálené zdicí prvky určeny pro zdivo s tenkými ložnými spárami (zdivo z broušených cihel), musí výrobce deklarovat největší odchylku ložných ploch prvků od rovinnosti těchto ploch. Velikost odchylky od rovinnosti ložných ploch není normou stanovena.

Rovnoběžnost rovin ložných ploch
Jestliže jsou pálené zdicí prvky určeny pro zdivo s tenkými ložnými spárami (zdivo z broušených cihel), musí výrobce deklarovat největší odchylku ložných ploch prvků od rovnoběžnosti rovin těchto ploch. Velikost odchylky od rovnoběžnosti rovin ložných ploch není normou stanovena.

Tvar a uspořádání
Výrobce musí deklarovat tvar páleného zdicího prvku, směr otvorů v něm a poměrný objem těchto otvorů, pokud je to významné pro použití, pro které je pálený zdicí prvek uváděn na trh. Kromě toho musí výrobce u všech prvků, které jsou určeny pro konstrukce, na něž budou kladeny akustické požadavky, deklarovat objem a tvar otvorů, dutin, vybrání a prolisů, objem úchytných otvorů, minimální tloušťku obvodových a vnitřních žeber a souhrnné tloušťky vnitřních a obvodových žeber v obou směrech. V deklaraci lze použít odvolávky na připojený náčrt. Tvar a uspořádání prvků musejí být stanoveny podle EN 772-16 včetně Změn A1 a A2 a EN 772-3 na vzorcích odebraných podle přílohy A. Výrobce může také deklarovat, zda prvek vyhovuje mezím platným pro jednu ze skupin, které jsou uvedeny v příslušných částech Eurokódu 6 (skupiny 1 až 4).

Tepelnětechnické vlastnosti
Výrobce musí předložit informaci o tepelnětechnických vlastnostech prvku včetně odkazu na EN 1745 Zdivo a výrobky pro zdivo – Metody stanovení návrhových tepelných hodnot ve dvou případech:

 • pokud je to podstatné pro použití, pro které je pálený zdicí prvek uváděn na trh,
 • u všech prvků, které jsou určeny pro zděné konstrukce, na něž budou kladeny tepelnětechnické požadavky.

Výrobce musí deklarovat, zda je tato informace založena na tabulkových údajích, zkouškách nebo výpočtech.

Trvanlivost prvků LD

Pokud je prvek použit tak, že je zcela chráněn před pronikáním vody (například silnou vrstvou omítky nebo obkladem, nebo když je uložen do vnitřní vrstvy dutinové stěny či do zdiva vnitřních stěn), nepožaduje se, aby byla deklarována mrazuvzdornost (kategorie F0).

Trvanlivost prvků HD
Výrobce musí deklarovat kategorii mrazuvzdornosti prvku prostřednictvím údajů o možnosti použití prvku ve zdivu nebo v konstrukcích vystavených neagresivnímu, mírně agresivnímu a silně agresivnímu prostředí:

 • F0    pro neagresivní prostředí,
 • F1    pro mírně agresivní prostředí,
 • F2    pro silně agresivní prostředí.

Výrobce deklaruje mrazuvzdornost pro zdicí prvky určené pro použití v nechráněném (neomítaném) zdivu.

Nasákavost prvků LD
S přihlédnutím k určenému použití prvků LD se požadavky na míru nasákavosti nekladou.

Nasákavost prvků HD

Pro zdicí prvky, které jsou určeny k použití v neomítaném vnějším zdivu, musí výrobce deklarovat hodnotu nasákavosti těchto prvků. Jestliže jsou z dodávky odebrány vzorky prvků podle přílohy A a podrobeny zkoušce nasákavosti podle přílohy C, průměrná hodnota nasákavosti předepsaného počtu prvků nesmí být větší než deklarovaná nasákavost.

Počáteční rychlost nasákavosti prvků HD
Jestliže je to podstatné pro určené použití prvků, musí výrobce deklarovat hodnotu počáteční rychlosti nasákavosti prvků v dané dodávce. Je-li tomu tak a z dodávky jsou odebrány vzorky zdicích prvků podle přílohy A a zkoušeny podle EN 772-11 při době ponoření 60 ±2 vteřiny, průměrná hodnota počáteční rychlosti nasákavosti předepsaného počtu prvků musí být v deklarovaném intervalu.

Obsah aktivních rozpustných solí

Pokud určené použití poskytuje jenom omezenou ochranu (např. tenká vrstva omítky) nebo je prvek při určeném použití vystaven účinkům počasí (platí pro prvky HD), musí výrobce deklarovat obsah aktivních ve vodě rozpustných solí podle kategorií uvedených v tabulce. Jestliže vzorky zdicích prvků jsou odebírány z dodávky podle přílohy A a zkoušeny podle EN 772-5, musí být obsah ve vodě rozpustných solí menší než obsah solí deklarovaný výrobcem.

Pokud určené použití poskytuje úplnou ochranu proti pronikání vody (například prvek je chráněn tlustou vrstvou omítky nebo obkladem, ukládá se do vnitřní vrstvy dutinové stěny nebo do zdiva vnitřních stěn), nepožaduje se, aby byl deklarován obsah aktivních rozpustných solí (kategorie S0).

Vlhkostní přetvoření pro prvky LD
V zemích, kde se požaduje prokázání vlhkostního přetvoření, se musí deklarovat vlhkostní přetvoření stanovené podle EN 772-19 u vodorovně děrovaných zdicích prvků (jejich jeden rozměr je 400 mm nebo větší, tloušťka obvodového žebra je menší než 12 mm a nanáší se na ně omítka), popřípadě se uvede odkaz na předpisy platné v určeném místě použití těchto prvků.

V České republice se takové prvky nevyrábějí a ke zdění nepoužívají.

Vlhkostní přetvoření pro prvky HD
V zemích, kde se požaduje prokázání vlhkostního přetvoření, se musí vlhkostní přetvoření vyhodnotit a deklarovat podle předpisů, které platí v oblasti určeného použití zdicích prvků.
V České republice nejsou požadavky na vlhkostní přetvoření pálených zdicích prvků definovány.

Reakce na oheň
Z rozhodnutí Komise 96/603/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2000/605/ES, jsou pálené zdicí prvky zařazeny z hlediska reakce na oheň do třídy A1 bez zkoušení.

Propustnost vodních par
U zdicích prvků určených pro vnější stěny výrobce musí deklarovat propustnost vodních par prostřednictvím hodnoty faktoru difuzního odporu uvedené v EN 1745.

Přídržnost
U zdicích prvků, které jsou určeny k použití v nosném zdivu, se přídržnost v rovině styku prvku s maltou deklaruje prostřednictvím hodnoty charakteristické počáteční pevnosti ve smyku stanovené podle EN 1052-3. Deklarace může být založena buď na výsledcích zkoušek, nebo na soustavě stanovených hodnot s odvoláním na EN 998-2: 2003, přílohu C. Výrobce musí deklarovat, zda hodnota přídržnosti vychází ze stanovených hodnot nebo z výsledků zkoušek. Většinou se předpokládá, že použití stanovených hodnot je postačující.

Popis a označování

Popis a označování páleného zdicího prvku musí obsahovat alespoň tyto údaje:

 • číslo a datum vydání evropské normy EN 771-1,
 • typ páleného zdicího prvku,
 • rozměry a tolerance (průměrné hodnoty),
 • objemovou hmotnost prvku v suchém stavu a tolerance (platí pouze pro prvky LD),
 • kategorii mrazuvzdornosti a výchozí údaje (platí pouze pro prvky HD).

Pokud je to vhodné z hlediska použití, pro něž se prvek dodává na trh, musí popis a označování obsahovat:

 • pevnost v tlaku,
 • tvar a uspořádání,
 • tolerance,
 • objemovou hmotnost materiálu prvku v suchém stavu a tolerance (platí pouze pro prvky LD),
 • objemovou hmotnost prvku v suchém stavu a objemovou hmotnost materiálu prvku v suchém stavu (platí pouze pro prvky HD),
 • nasákavost (platí pouze pro prvky HD),
 • počáteční rychlost nasákavosti (platí pouze pro prvky HD),
 • tepelnětechnické vlastnosti,
 • kategorii mrazuvzdornosti a výchozí údaje (platí pouze pro prvky LD),
 • kategorii obsahu aktivních rozpustných solí,
 • vlhkostní přetvoření a výchozí údaje,
 • reakci na oheň,
 • propustnost vodních par,
 • přídržnost.

Na prvcích, obalu, dodacím listu nebo na jakémkoliv certifikátu musejí být zřetelně vyznačeny: název, obchodní značka nebo jiné způsoby identifikace výrobce prvku a identifikace pálených zdicích prvků ve vztahu k jejich popisu a určení.

Hodnocení shody

Výrobce musí prokázat shodu svého výrobku s požadavky této evropské normy a s deklarovanými hodnotami vlastností výrobku pomocí počáteční zkoušky typu a systému řízení výroby.

S výjimkou počáteční zkoušky typu a v případě sporu lze použít vedle referenčních metod stanovených v této evropské normě alternativní zkušební metody za předpokladu, že splňují tyto podmínky:
1. je prokazatelný vztah mezi výsledky referenční zkoušky a výsledky alternativní zkoušky,
2. je k dispozici informace, na čem je tento vztah založen.

Počáteční zkoušky typu

Po dokončení vývoje nového výrobku a před zahájením výroby a nabídky k prodeji musí být provedeny příslušné počáteční zkoušky typu, aby se potvrdilo, že vlastnosti určené vývojem budou splňovat požadavky této normy a deklarované hodnoty výrobku. Příslušná počáteční zkouška typu se musí opakovat:

 • pokaždé, když se objeví závažnější změna, pokud jde o zdroj, směs nebo povahu surovin,
 • v případě změny výrobních podmínek, o níž výrobce usoudí, že ovlivní právě vyráběný nový výrobek.

Systém řízení výroby
Musí být zaveden a dokumentován systém řízení výroby provozovaný v místě výroby. Systém řízení výroby musí sestávat z postupů interního řízení výroby, aby se zajistilo, že výrobky uváděné na trh budou ve shodě s touto normou a deklarovanými hodnotami.

Pro zdicí prvky kategorie I musí být kontrolní systém řízení výroby sestaven tak, aby pravděpodobnost dosažení deklarované pevnosti v tlaku byla nejméně 95 %.
Musejí být uvedena opatření, která je třeba učinit, jestliže není dosaženo kontrolních hodnot nebo kritérií.

Zkoušky hotového výrobku
Systém řízení výroby provozovaný v místě výroby zahrnuje v případě potřeby plán odběru vzorků a četnost zkoušení hotového výrobku. Výsledky odběru vzorků a zkoušek musejí být zaznamenány.
Četnost odběru vzorků a zkoušení musí být odvozena ze statistických zásad, aby se zajistilo, že příslušná výroba splňuje kritéria shody uvedená v této normě a hodnoty deklarované pro pálený zdicí prvek.

Měření délky a šířky


ES certifikát shody a ES prohlášení o shodě

Je-li dosaženo souladu s požadavky této normy a případně notifikovaná osoba již vydala certifikát systému řízení výroby u výrobce (požadavek při deklaraci zdicích prvků kategorie I), musí výrobce nebo jeho zástupce se sídlem v EHP vypracovat prohlášení o shodě, které výrobce musí uchovávat.

Toto prohlášení, opravňující výrobce k připojení označení CE, musí obsahovat:

 • název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem v EHP a místo výroby,
 • popis výrobku (druh, identifikace, použití atp.) a souhrn informací doplňujících označení CE,
 • ustanovení, se kterými je výrobek v souladu (příloha ZA v EN 771-1),
 • zvláštní podmínky pro použití výrobku (například ustanovení pro použití za určitých podmínek),
 • u prvků kategorie I číslo připojeného certifikátu řízení výroby u výrobce,
 • jméno a funkční zařazení osoby zmocněné podepsat prohlášení v zastoupení výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce.

Označení shody CE a značení štítkem
Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v EHP je odpovědný za připojení označení CE. Iniciály CE musejí být připojeny podle směrnice 98/68/ES a musejí být umístěny na zdicím prvku (není-li to možné, informace o známce kvality se uvede na připojeném štítku, obalu nebo na průvodních obchodních dokladech, např. dodacím listu).

Iniciály CE musejí být doplněny o tyto informace:

 • identifikační číslo certifikačního orgánu (pouze u výrobků kategorie I),
 • název nebo identifikační značku a registrovanou adresu výrobce,
 • poslední dvojčíslí roku, v němž bylo označení připojeno,
 • číslo ES certifikátu shody nebo certifikátu řízení výroby u výrobce (v případě potřeby),
 • odkaz na tuto evropskou normu,
 • popis výrobku: označení druhu, materiál, rozměry a určené použití,
 • základní vlastnosti uvedené v tabulkách vyjádřených jako:

a) deklarované hodnoty a podle potřeby úroveň nebo třída pro každou vlastnost,
b) označení „Žádný ukazatel není stanoven“ u vlastností, kterých se to týká.

Možnost „Žádný ukazatel není stanoven“ (NPD) se nesmí použít tam, kde se na vlastnost vztahují limitované požadavky. Jinak se možnost NPD může použít, kdykoliv a kdekoliv se na vlastnost pro dané určené použití nevztahují požadavky předpisů v členském státě určení.

Příklad souhrnu informací pro pálený zdicí prvek LD kategorie I, který je určen pro všechna možná použití, je uveden na obr. 1. Je uváděn na trhy, kde neexistují žádné předpisy pro obsah aktivních rozpustných solí, nasákavost ani pro vlhkostní přetvoření.

Ing. Antonín Horský (Převzato z příručky Cihlářský lexikon 2007)
Foto: autor

Autor je technikem ve společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s. Je rovněž spoluautorem Cihlářského lexikonu, který vydává Cihlářský svaz Čech a Moravy (CSČM).

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.