Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU
  • Českomoravský beton

Tenisová hala v Krnově

Tenisová hala v Krnově

Stavba s eliptickým průřezem a progresivní nosnou konstrukcí, zakončená třemi rovinami v čelních štítových stěnách, vytvořila ve sportovním areálu nový dynamický prvek. Architektonické řešení ateliéru ATX Architekti z Brna vycházelo z potřeby zvládnout výrazný objem haly o půdorysu 38 × 62 m ve stísněných územních podmínkách.Dispozičně se jedná o trojtakt – třípodlažní zázemí, chodbový modul se schodištěm a halu se třemi kurty. Prostor zázemí je od haly oddělen skleněnou stěnou.

Ocelová konstrukce zastřešení

Světlá výška haly je ve vrcholu 9,3 m, nosnou konstrukci tvoří deset obloukových trojbokých příhradových vazníků v modulu 6,1 m a v rozpětí 38 m s patkou propojenou táhlem. Uprostřed má oblouk poloměr 36,5 m, na krajích 4,89 m. Tvar konstrukce se tedy jeví jako eliptický. Příhradový vazník má trojboký průřez, který se směrem k pat­ce zmenšuje. „Dolní pás a horní pásy jsou tvořeny trubkami z materiálu S355, diagonály a svislice jsou také trubkového průřezu. Oblouky jsou kotveny kloubově – patkami k předem zabetonovaným šroubům,“ upřesňuje Vratislav Mazura, manažer firmy Excon, která byla dodavatelem stavby.

Konce oblouků byly na úrovni podlahy propojeny táhlem. Tuhost konstrukce je v podélném směru zajištěna střešním ztužidlem z trubek o průměru 89 mm a tloušťce stěn 5 mm v krajních polích haly. Ztužidlo je propojeno pomocí dvou trubek a střešního pláště.

Vazník byl vzhledem k potřebám výroby i přepravy rozdělen na pět částí – vrcholovou, dvě mezilehlé a dvě u patek, které byly montážně svařovány na stavbě. Při výrobě vazníků byla připravena pomocná konstrukce, na které byly jednotlivé kusy sestavovány tak, aby byl zachován jejich stejný tvar.

Štítové stěny

Válcový tvar střechy je na obou koncích uzavřen šikmými čelními stěnami. Jejich nosnou konstrukci v části přístavby tvoří trubky s hranatým profilem 120 × 80 × 6,3 mm ve vzdálenostech 2,05 m a na druhé straně profily HEA 280 v rastru  ztužidla. Štítové sloupky jsou kloubově kotveny do základů pomocí chemických kotev.

Vestavba

Nosná konstrukce vestavby je staticky nezávislá na konstrukci střechy haly. Je tvořena rámy z profilů HEA ve vzdálenostech 4,1 m a stropnic uložených na příčle rámů. Osová vzdálenost stropnic je 2,05 m.
Schodiště tvoří schodnice z plechu tloušťky 16 mm a stupně z plechu o tloušťce 15 mm. Schodnice jsou kloubově uloženy na stropnice nebo do základů.

Konstrukce střechy a podlahy ve vestavbě

Nosná část střešního pláště je tvořena trapézovým plechem výšky 150 mm osazeným na trojboké příhradové oblouky. V části nad vestavbou (v šikmé části) byl plech uložen na profil HEA160.
Nosnou konstrukci stropů vestavby tvoří železobetonové desky betonované do bednění z trapézových plechů. Nejsložitější bylo řešení přechodů jednotlivých rovin stěn a střechy, které není v ocelových konstrukcích běžné.

Základové konstrukce

Základové konstrukce jsou zhotoveny z roštu sestávajícího ze základových patek a pásů z betonu C20/25 XC2 s použitím portlandského struskového cementu CEM II. Vyztuženy jsou konstrukční výztuží z oceli R (10505). Základová spára je v úrovni jílovitopísčitých hlín F5 až F6, pod patkami je hutněný štěrkový polštář (štěrk G3 podle ČSN 731001) s parametrem zhutnění Edef, 2 = 80 MPa při 100 % zhutnění podle zatěžovací zkoušky Procter Standard.

Opláštění

K opláštění objektu byl použit střešní a fasádní systém Kalzip z hliníkových profilů 50 × 429 mm tloušťky 0,9 mm se stojatou drážkou včetně systémového příslušenství a s povrchovou úpravou z přírodního hliníku stucco.

Vrstva byla vytvořena válcováním slitiny a legovaného 1 % zinku. Stojaté drážky jsou ve vodotěsném provedení – jedná se o tzv. zipování. Profily, pružně uložené na hliníkových klipsách, byly opatřeny termopodložkou pro přerušení tepelného mostu. Průniky střešních rovin jsou řešeny oplechováním a svařováním. Střešní a fasádní systém byl dodán jako celek včetně tepelné izolace – minerální plsti o tloušťce 240 mm stlačené na 200 mm – a parozábrany z asfaltových modifikovaných pásů. Jako nosný plošný podklad pro kotvení profilů byl navržen trapézový plech uložený na ocelové konstrukci.

„Profily se vyráběly přímo na místě. Bylo potřeba vytvořit 37 m dlouhé profily v jednom kuse, ale ty nelze přepravit,“ říká Eva Šanovcová z firmy Kalzip. Na stavbě byl tedy k dispozici formovací stroj, do kterého vstupuje hliníkový svitek a vystupuje z něho hotový profil. „Výroba na stavbě umožnila vytvořit tvar profilu, který přesně kopíruje podkladní nosnou konstrukci.“

Klient: JaS Tour, s. r. o.
Autoři: ATX Architekti, s. r. o. – Ing. arch. Tomáš Beránek, Ing. arch. Zdeněk Eichler, Ing. arch. Rostislav Jakubec
Projekt: stavební část
  • Promed Brno, s. r. o., statika OK
  • Konečný-Šebestík, Brno, statika

zakládání – Hladík a Chalivopulos, s. r. o.
Generální dodavatel: Stavoremont, a. s.
Subdodavatelé: Excon, a. s., Hutní montáže Ostrava, a. s.
Realizace: 2005–2006

na základě autorské zprávy zpracovala Hana Vinšová
Foto: Ester Havlová a autoři