Partneři sekce:
 • Stavmat
 • REHAU

Vytápěcí podlahová fólie

Vytápěcí podlahová fólie

Vytápěcí fólii lze klást pod laminátové a dřevěné podlahy, přičemž je možné pokrýt celou plochu nebo jen její část. Nesmí se instalovat při teplotě nižší než 3 °C. Vytápěcí fólie je určena ke kladení suchým procesem, nelepí se, avšak musí se fixovat proti posunutí/sesunutí za nevytápěcí okraje.

Vytápěcí fólie se nesmí instalovat na nepravidelné povrchy. Musí se chránit před poškozením během montáže (např. poškození izolace ostrými předměty, chůzí v nevhodné obuvi apod.). Po fólii lze během kladení chodit, avšak jen v obuvi s měkkou podrážkou a při uložení fólie na rovném a hladkém povrchu. Vytápěcí fólie nemají určenou horní a spodní plochu, doporučuje se však jejich kladení silnější částí přípojného bodu (plastová krytka) směrem dolů. Pod konstrukcí podlahy se musí uložit hydroizolace, která zabrání prostupu spodní vody (vlhkosti) do vrstev podlahy pod vytápěcí fólií. Hydroizolaci se doporučuje uložit ve dvou navzájem kolmých vrstvách s přesahem spár. Fólii nedoporučujeme klást pod stabilně zabudované zařízení místnosti a předměty bránící odvodu tepla (např. nábytek se sklem apod.). Na vytápěcí fólii je třeba položit parozábranu – PE fólii s tloušťkou 0,25 mm a přesahem min. 50 mm – jako ochranu proti vlhkosti.

Stříhání fólie

Vytápěcí fólii můžeme v případě potřeby odstřihnout na označeném střižném místě na požadovanou délku. Musíme vést střih uprostřed střižného pruhu. Po odstřihnutí vytápěcí fólie je nutné izolovat hrany obnažených měděných pásů pomocí izolačních samolepek (součástí balení). Celistvost vytápěcí fólie nesmí být žádným způsobem narušená (otvor apod.). Fólie lze stříhat (délkově krátit) každých 20 mm. Hřebíky, spony a jiné fixační prvky mohou procházet fólií jen na podélných stranách minimálně 11 mm vzdálených od živých částí fólie (měděné sběrnice), je-li nutné tyto podélné strany odstřihnout, musí se stejně dodržet vzdálenost minimálně 11 mm. Minimální poloměr ohybu vytápěcí fólie je 35 mm.

01 | Příprava podkladu
Z podkladové plochy musejí být odstraněny výstupky a prohlubiny. Vhodným podkladem je beton a jiné dostatečně únosné materiály. Vlhkost podkladu nesmí překročit 2 % (přibližně 60 % relativní vlhkosti). Podklad musí být izolován před pronikáním vlhkosti hydroizolací ve dvou na sebe kolmých vrstvách s přesahem spojů.

02 | Příprava rozložení fólie
Na podkladě se vyskládají pásy fólie podle rozměrů místnosti (dodávané šířky 0,6 m a 1 m). Fólie se nesmí vrstvit, vzájemně překrývat nebo dotýkat jinými částmi než nevytápěcími okraji. Fólie se na požadovanou délku odstřihne nůžkami středem označeného střižného místa. Obnažené hrany měděných pásů se izolují.

03 | Tlumicí vrstva
Před kladením fólií se na připravený podklad uloží tlumicí vrstva na bázi extrudovaného polystyrenu. Tlumicí vrstva se nesmí zbytečně mechanicky zatěžovat, po ploše je možný jen nevyhnutelný pohyb. Při kladení fólie a plovoucí podlahy je třeba použít roznášecí podložku pod kolena a chodidla.

04 | Přípojné body
Na místě uložení přípojných bodů (plastových krytek) a na místech vedení vodičů směrem ke krabici se vytvoří drážky na jejich zapuštění do podkladu nebo tlumicí vrstvy.

05 | Označení bodů a drážek
Místa uložení přípojných bodů a drážek na vedení vodičů se vyznačí na podkladu v závislosti na rozložení fólií.

06 | Vyfrézování bodů a drážek
V podkladu se na vyznačených místech pomocí ruční frézy vyfrézují přípojné body a drážky, do nichž se vloží ochranná trubice (tzv. husí krk) s dostatečným průměrem nebo v odpovídajícím množství. Jedna souprava fólie má dva vodiče s průměrem 3 mm (pět souprav = svazek vodičů s průměrem 30 mm).

07 | Podlahová sonda
Po vyfrézování přípojných bodů a drážek se připojí podlahová sonda, která se instaluje do vytápěcí části podlahy (min. 300 mm). Podlahová sonda termostatu se uloží co nejblíže k povrchu podlahy, avšak při kladení pod laminátovou podlahu se uloží těsně pod vytápěcí fólii do vyhloubené drážky.

08 | Kladení fólie
Následně lze uložit vytápěcí fólie silnější částí přípojného bodu (plastová krytka) směrem dolů. Pásy fólie se nesmějí vzájemně překládat vytápěcími částmi ploch. Po fólii je možné během kladení chodit jen v obuvi s měkkou podrážkou.

09 | Fixace fólie
Uložené fólie se zafixují proti sesunutí v místě překrytí nevytápěcích okrajů např. lepicí páskou. Hřebíky, spony a jiné fixační prvky mohou procházet fólií jen na podélných stranách min. 11 mm od živých částí (měděné sběrnice).

10 | Nevhodné umístění fólií
Vytápěcí fólie se nesmějí klást přes dilatační spáry a pod stabilně zabudované vybavení. Na podlahu s položenou vytápěcí fólií by se neměly umísťovat zařizovací předměty, u nichž není mezi podlahou a jejich spodní plochou zabezpečena mezera min. 30 mm.

11 | Změření odporu
Po položení pásů vytápěcí fólie se jednotlivé pásy změří ohmmetrem (ještě před uložením podlahové krytiny) a zkontrolují se hodnoty odporu podle tabulky v návodu na instalaci (úvodní strana). Odchylky musejí být v toleranci +5 % až –10 % (při zkracování fólie musí být hodnoty přepočítány).

12 | Zápis hodnot
Naměřené hodnoty se zapíší do záručního listu. Do záručního listu se zakreslí i situování pásů a vodičů, včetně místa připojení.

13 | Připojení vodičů
Připojovací vodiče od každého pásu se vedou do krabice, kde se připojí na svorkovnici. Každý pás fólie má dva vodiče – černý a modrý. Ve svorkovnici se propojí zvlášť všechny modré a zvlášť černé vodiče. Ve svorkovnici se propojí zvlášť modré a červené vodiče. Do termostatu jde už jen jeden dvoužilový vodič.

14 | Parozábrana
Na uložené pásy vytápěcí fólie se položí na ochranu proti vlhkosti, parozábrana – PE fólie s tloušťkou minimálně 0,25 mm (250 ηm).

15 | Přesah parozábrany
Pásy parozábrany se uloží se vzájemným přesahem minimálně 50 mm.

16 | Kladení finální podlahoviny
Na takto připravenou podlahu lze klást finální podlahovou krytinu. Celistvost vytápěcí fólie se nesmí žádným způsobem narušit. Při kladení je třeba na ochranu fólie použít roznášecí podložku pod kolena a chodidla.

17 | Spojení několika fólií
Ke spojení několika fólií se mohou použít pětivodičové svorky. Jenou svorkou lze spojit čtyři fólie jedním pólem. Ke spojení 4 ks fólií jsou potřebné dvě svorky. Více spojek se propojuje sériově (procházející proud nesmí překročit 20 A). Spojky se kladou do předem připravených drážek pod podlahovou krytinu mimo vytápěcí fólie.

18 | Spuštění topení
Nakonec se osadí termostat a spustí topení. Vytápění se může spustit bez náběhového provozu v případě, když se neinstaluje na beton nebo podobný stavební materiál. Při instalaci na beton je třeba dodržet náběhový provoz.

Informace o materiálu:

 • Vytápěcí fólie – dvě polyesterové fólie teplem laminované k sobě, na obou stranách mezi fóliemi po celé délce uložené měděné pásky s postříbřením.
 • Vodiče (tzv. sběrnice), napříč mezi sběrnicemi sítotiskem nanesený vytápěcí prvek v prášku z homogenizovaného grafitu, pásky mezi sběrnicemi zapojené paralelně, souprava = pás fólie.

Co budete potřebovat

 • Vytápěcí fólie Ecofilm set – podlahová fólie (60 nebo 80 W/m2), šířka: 600 a 1 000 mm
 1. připojovací kabel SK AV 1,5 mm2, 2 × 5 m
 2. napájení EcofilmSet 230 V
 3. izolační samolepky
 • Tlumicí podložka Starlon, tloušťka: 3 nebo 6 mm
 • Parozábrana
 • PE fólie, tloušťka min. 0,25 mm
 • Podlahová krytina
 • Lepicí páska
 • Pětivodičové svorky WAGO
 • Ochranné trubky
 • Elektrická krabice
 • Svorkovnice
 • Termostat
 • Nářadí: ohmmetr, ruční drážkovací fréza, nůžky, ostrý nůž, kleště, obuv s měkkou podrážkou, roznášecí podložka,

Pozor! Podlahové  termostatu

Podlahové čidlo termostatu se klade co nejblíže k povrchu podlahy, avšak při kladení pod laminátovou podlahu se klade těsně pod vytápěcí fólii do vyhloubené drážky. U fólií 80 W/m2 musí mít termostat limitační podlahové čidlo. Čidlo se nemusí použít jen u fólií 60 W/m2, pokud se kladou na betonový podklad.

tip: Regulace vytápění

Regulace se dá řešit vhodným termostatem s podlahovou sondou. Regulací se udržuje teplota podlahy na nastavené úrovni a chrání ji tak před případným přehřátím. Použitím digitálního termostatu je možné provoz vytápění naprogramovat.

TEXT: zpracováno ve spolupráci s firmou Fenix
FOTO: Fenix

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře