Partneři sekce:
  • P.M.H. Invest & Trade

Problematika měřičů spotřeby vody a energií v souvislosti se změnou zákonů

Problematika měřičů spotřeby vody a energií v souvislosti se změnou zákonů

Každé měřicí zařízení, na jehož základě se účtuje spotřeba vody a energií, musí být metrologicky ověřeno (ocejchováno) buď Českým metrologickým institutem, nebo některým z autorizovaných metrologických středisek. Zákon č. 505/1990 a příslušná vyhláška přitom specifikují také lhůty ověřovacího cyklu měřidel. Pokud měřič není metrologicky ověřen, nebo již uplynula lhůta jeho ověřovacího cyklu, odběratel může zpochybnit naměřené dodávky vody či energií.

Metrologické ověření měřidla je potvrzení od příslušných autorit, že měřicí zařízení splňuje toleranci povolené nepřesnosti. Jen takto ověřená měřidla je možné používat v obchodním styku, a lze tedy na základě jejich náměru například účtovat spotřebu vody či energií. Povinnost metrologického ověřování upravuje zákon č. 505/1990 a vyhláška č. 345/2002. Ta specifikuje také lhůtu ověřovacího cyklu, tedy dobu, po jejímž uplynutí je nutné měřič znovu ověřit v autorizovaném metrologickém středisku neboli autorizované zkušebně. Měřiče průtoku studené vody je nutné ověřovat v autorizované zkušebně jednou za šest let. V případě měřidel průtoku teplé vody jsou to roky čtyři. U takzvaných bytových vodomě­rů používaných pouze k rozúčtování nákladů pro konečné spotřebitele, například v bytových domech, je tato lhůta pět let. Majitelé domů a bytová družstva by si měli tyto lhůty hlídat. Pokud totiž příslušná lhůta ověřovacího cyklu uplyne, naměřené hodnoty přestávají být směrodatné pro účtování spotřeby. Avšak ukončení doby platnosti je možné i dříve, například v případě poškození měřiče, poškození ověřovací značky a dalšími způsoby vyjmenovanými výše zmíněným zákonem č. 505/1990 a jeho pozdějšími úpravami.

Periodické ověřování v autorizované zkušebně se týká také měřidel spotřeby tepla či chladu. Ty je nezbytné dle vyhlášky č. 345/2002 znovu ověřovat po uplynutí lhůty čtyř let. V autorizované zkušebně jsou pak ověřeny jednotlivé komponenty sestavy měřiče tepla či chladu a opatřeny ověřovací značkou (cejchem), případně je k němu na vyžádání přidán ověřovací list. Pokud by jedna z částí sestavy neměla platné ověření, pohlíží se na celou sestavu jako na nezpůsobilou. Měřidlo, které nesplňuje v procesu ověřování stanovené požadavky, nemůže být nadále užíváno a je vyřazeno s příslušným protokolem. Měřidla dodávaná na český trh jsou zpravidla prvotně ověřena, většinou podle národní legislativy a parametrů EHS či dle směrnice MID. O ověření vypovídá ověřovací značka, která může mít podobu informace natištěné na měřidle, samolepicího štítku či závěsné plomby. Štítek má několik grafických podob, v každém případě ale na štítku či plombě musí být patrné poslední dvojčíslí roku, v němž došlo k ověření daného měřidla.

Registrace u českého metrologického institutu

Firmy a živnostníci, kteří montují měřiče spotřeby vody či tepla, často zapomínají na povinnost registrace u Českého metrologického institutu. Hrozí jim přitom velmi vysoké pokuty. A nejde jen o nějakou nesmyslnou byrokracii, protože chybnou montáží měřidel mohou vznikat velké škody. Jak měřiče tepla, tak i vodoměry spadají ve většině případů do kategorie stanovených měřidel. Stanovená měřidla jsou měřidla, která MPO stanoví vyhláškou k povinnému ověřování a jsou používána především v závazkových vztazích. Tedy velmi zjednodušeně řečeno: podle těchto měřidel někdo někomu platí za vodu nebo teplo. Do této skupiny zcela beze sporu patří i běžné bytové vodoměry.

Skutečnost, že existuje zákonná povinnost stanovená měřidla v pravidelných intervalech podle přílohy vyhlášky 345/2002 Sb. metrologicky ověřovat, je mezi majiteli a uživateli vodoměrů a měřičů tepla vcelku dostatečně známa, byť ne vždy respektována. Mnoho montážních firem a živnostníků však vůbec netuší, že k provádění montáže stanovených měřidel musejí být podle § 19 Zákona o metrologii registrováni u Českého metrologického institutu. Nesplnění této povinnosti může být Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví pokutováno až do výše jednoho milionu Kč.

Zdůvodnění

Registrace subjektů provádějících montáž stanovených měřidel řeší mimo § 19 Zákona o metrologii také § 10 a 11 vyhlášky MPO č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost měřidel a měření, a především metrologický předpis Českého metrologického institutu č. MP 001. I zcela funkční měřidlo, které splňuje všechny požadavky na přesnost, může vykazovat chybu měření v desítkách i stovkách procent, bylo-li chybně namontováno. Typicky se lze setkat s průtokoměry, u kterých nejsou dodrženy požadavky na montážní polohu a uklidňující délky, nebo měřiče tepla, u nichž je snímač průtoku osazen v jiném okruhu, než jsou osazeny snímače teploty.

Firma musí prokázat odbornou způsobilost

V průběhu registrace musí subjekt prokázat, že má potřebné technické vybavení a zejména odbornou způsobilost k sestavení nebo instalaci měřidel nebo měřicích sestav na místě jejich použití. Při splnění podmínek požadovaných vyhláškou vydá Český metrologický institut osvědčení o registraci, které je veřejnou listinou. Protože získání odborných znalostí nutných k prokázání odborné způsobilosti může být pro subjekty poměrně obtížné, organizuje společnost ENBRA, a.s., ve spolupráci s Českým metrologickým institutem několikrát ročně technické a legislativní školení. Toto školení je zakončeno testem, který provádí pracovník ČMI, a účastníci obdrží osvědčení o technickém proškolení. Uvedené doklady pak slouží jako podklad přikládaný k žádosti o registraci.

Foto: ENBRA
Karel Hajman, Petr Holyszewski
Autoři jsou produktoví manažeři ve společnosti ENBRA, a.s.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

RubrikyVytápění