Rekonstrukce tramvajového mostu Komoko
Galerie(8)

Rekonstrukce tramvajového mostu Komoko

Partneři sekce:

Ve druhé polovině loňského roku proběhlo v Praze několik rekonstrukcí tramvajových tratí. Jednou z nich byla i trať z Braníku do Modřan. V rámci této rekonstrukce byla opravována i estakáda T6 – Komoko. Jde o tramvajový most pro dvě koleje, který má tři pole a je ve směrovém oblouku s relativně malým poloměrem. Rozpětí polí jsou 21,5–30–21,5 m.

Výběrovým řízením, které vypsal investor, Dopravní podnik hl. m. Prahy, byla za hlavního zhotovitele určena firmu Edikt, projektantem celé opravy byl Pontex.

Hlavním důvodem pro opravu mostu byla skutečnost, že se most vlivem odstředivých sil od projíždějících kolejových vozidel příčně posunul na ložiskách o více než 14 cm na jednom pilíři a bylo nutno nosnou konstrukci navrátit do správné polohy a znovu zajistit její stabilitu.

Veškeré práce spojené se zajištěním stability konstrukce zabezpečila společnost Freyssinet CS. Hlavní zhotovitel, firma Edikt, vybetonoval nové hlavice mezilehlých pilířů tak, aby na ně bylo možno osadit dvojice ložisek namísto původního jednoho ložiska v ose příčného řezu. Poté pracovníci společnosti Freyssinet CS ve spolupráci se střediskem PIM Ing. Tomáša Chlastáka vybudovali podpěrné konstrukce u obou opěr i pilířů a na ně přesuvné dráhy z materiálu Pižmo. Pomocí hydraulického systému synchronního zvedání byla celá konstrukce mírně pozdvižena a následně příčně přesunuta opět pomocí hydraulických válců do správné polohy.

V další fázi byla konstrukce zdvižena o téměř 800 mm tak, aby bylo možno vybourat stávající ložiska a osadit nová hrncová ložiska. Tato ložiska dodala rovněž firma Freyssinet a jsou první dodávkou hrncových ložisek do České republiky vůbec. Po osazení ložisek bylo nutno nosnou konstrukci spustit do definitivní polohy a před odstraněním provizorního podepření vyplnit prostor pod ložisky a nad nimi.

Vzhledem k tomu, že šlo o ložiska kotvená do spodní stavby i nosné konstrukce, bylo nutno vyřešit nestandardní způsob jejich podlití i nadlití epoxidovou maltou. Zejména nadlití se současným vyplněním kotevních otvorů představovalo problém, se kterým jsme se dosud nesetkali, ani odborníci na osazování ložisek ze společnosti SMP neměli s takovým úkolem žádné zkušenosti. Nakonec byla zvolena metoda vyvinutá ve spolupráci střediska hydroservisu a technického úseku Freyssinet CS, která spočívala ve vyplnění prostoru kotevních trnů přes pomocný vrt, který byl veden z horního povrchu mostovky až nad ložisko. Vyplnění probíhalo za současného odvzdušnění tohoto prostoru soustavou odvzdušňovacích hadiček. Tato metoda se ukázala jako správná a účinná.

Po osazení ložisek a zatvrdnutí epoxidové malty bylo odstraněno provizorní podepření a ložiska byla aktivována.

Kromě tohoto statického zajištění konstrukce se firma Freyssinet CS podílela na této stavbě rovněž předepnutím hlav mezilehlých pilířů tyčovým předpětím a sanacemi povrchů nosné konstrukce a zábradelních zídek.

Tato akce byla pro společnost Freyssinet CS v mnoha směrech jedinečnou. Poprvé se na ní setkaly prakticky všechny hlavní technologie společnosti, jak hydroservis – těžké zvedání a posun konstrukcí, tak předpínání, dodávka a osazení nových hrncových ložisek Freyssinet i sanace betonových konstrukcí.

Významný podíl na výborném výsledku celé akce měli i technici pod vedením vedou­cího hydroservisu ve společnosti Ing. Jiřího Srpa, kteří navrhli mnohé, dosud nepoužité technologie a prostředky, zejména pro zvednutí a posun konstrukce a pro správné osazení, podlití a nadlití ložisek. Akce byla přínosná i z hlediska získání nových zkušeností s aplikací ložisek Freyssinet na stávající konstrukci.

TEXT: Ing. Miloš Šimler
FOTO: Freyssinet CS

Miloš Šimler je technicko-výrobní náměstek spoločnosti Freyssinet CS, a. s.

Článek byl uveřejněn v časopisu Inžinierske stavby/Inženýrské stavby.