Most nad řekou Oravou a železniční tratí v Oravském Podzámku
Galerie(6)

Most nad řekou Oravou a železniční tratí v Oravském Podzámku

Partneři sekce:

V oravském regionu probíhá výstavba rychlostní komunikace R3, která má zlepšit spojení mezi Slovenskou a Polskou republikou.  Koncem října byla dokončena jedna z nejnáročnějších etap výstavby – největší most na tomto úseku (měří úctyhodných 750 metrů a podepírá ho 11 pilířů), který dvakrát protíná řeku Oravu a vede i nad železniční tratí. Dokončení této stavby je dlouho očekávanou událostí nejen pro obyvatele regionu, ale i pro návštěvníky Oravy.


Založení mostu a spodní stavba

V místech, kde most překlenuje řeku Oravu, je údolní niva tvořená většinou naplavenými sedimenty. Proto byly pilíře v blízkosti řeky (pilíře č. 1, 8, 10), v řece (pilíře č. 2, 3, 9), okolo železnice Slovenské republiky (ŽSR) (pilíře č. 12, 13) a dále u opěry č. 14 založeny na hlubinných základech – mikropilotách.

Ostatní pilíře (č. 4, 5, 6, 7, 11) a opěra č. 0 byly založeny plošně. Výkopy, ve kterých probíhalo zakládání pilířů, byly chráněny před vysokou hladinou podzemní vody štětovnicovými stěnami. Štětovnice byly zaberaněny pod základovou spáru. Aby nedošlo k porušení jejich stability, byly štětovnicové stěny rozepřeny ocelovými rámy a kotveny zemními kotvami. Na pilířích na umělých ostrovech byly utěsněny stavební jámy obvodovou injektáží.

Jak již bylo zmíněno, spodní stavbu mostu tvoří soustava železobetonových stěnových pilířů a opěr. Základové patky jsou z betonu C25/30, dříky podpěr z betonu C30/37, úložné prahy a hlavice pilířů z betonu C35/45. Výška pilířů se pohybuje od 6,1 m do 11,6 m. K jejich zhotovení se použilo překládané bednění s výškou záběru 3 m. Tento systém byl zvolen z toho důvodu, že se nezačínalo s budováním nejvyšších pilířů. Bednění se tak mohlo co nejčastěji opakovat a bednění bylo možné jen zkracovat. Říční pilíře mají obklad z lomového kamene (obr. 2)

Nosná konstrukce

Nosnou konstrukci mostu tvoří monolitický, dodatečně předpjatý jednokomorový nosník s náběhy z betonu C30/37 XF2. Most se skládá ze dvou dilatačních celků délek 294,85 m a 388,85 m. Jeho výstavba probíhala kombinací letmé betonáže a postupného budování na pevné skruži. Celková šířka nosné konstrukce je 13,9 m a šířka mostu je 14,5 m.  V každém dilatačním celku byla dvě vahadla, tzn. že letmou betonáží se budovaly celkem čtyři vahadla. Tvořeny byly zárodkem o délce 18 m s oboustrannými symetrickými konzolami délky 30 m. Zárodky se betonovaly na pevné skruži. Současně s budováním pevné skruže zárodku se provedla stabilizace vahadla, kterou zajišťovaly dvojice bárek z materiálu PIŽMO. Mezi bárkou a nosnou konstrukcí byly pro případnou rektifikaci vahadla umístěny lisy. Vahadla se budovala dvěma betonovacími vozíky symetricky na obě strany (obr. 3). Konzoly vahadel se skládají ze šesti pětimetrových segmentů. 

Výstavba jedné lamely si vyžádala sedm dní. Z toho tři dny byly nezbytné pro dosažení požadované pevnosti betonu a modulu pružnosti. Dosažení hodnot bylo důležité jak pro předpínání, tak i kvůli dotvarování nosné konstrukce. Při výstavbě vahadel se musela věnovat pozornost také problematice nadvýšení nosné konstrukce, a proto se prováděla podrobná geodetická měření. Betonáž segmentu na vahadle se realizovala v jednom taktu s krátkým zavadnutím spodní desky.  Na pevné skruži se nosná konstrukce betonovala s jednou pracovní spárou. Nejprve se vybetonovala část ve tvaru U – tj. spodní deska a stěny (obr. 4) a pak se vybetonovala horní deska a konzoly. Pevná skruž byla tvořená sestavou MTP 100 a nosníky I 500. Dobetonávky mezi částmi budovanými letmou betonáží a na pevné skruži byly dlouhé 7,0 m a realizovaly se pomocí podvěšeného bednění.

Předpětí nosné konstrukce bylo plné a bylo navržené pro systém SOLO.
Popis mostu Most je navržený jako 14polový spojitý nosník o dvou dilatačních celcích, ve směru staničení Dolný Kubín – Trstená, s rozpětím polí 34,5 + 56,0 + 80,0 + 56,0 + 37,0 + 29,5 m pro první dilatační celek, a 29,5 + 37,0 + 56,0 + 80,0 + 56,0 + 44,0 + 47,0 + 37,5 m pro druhý dilatační celek. V příčném řezu se jedná o komorový nosník s proměnnou výškou 4,5 až 2,5 m.

Příslušenství mostu

Nosná konstrukce mostu je na spodní stavbu uložena prostřednictvím hrncových ložisek se svislou nosností 5,0 MN na opěrách a až 20 MN na pilířích hlavních polí. Dilatační závěry jsou typu 3W s označením TRITON T a vzhledem k tomu, že je most nedaleko blízké zástavby, byly osazeny závěry se sníženou hlučností. Na opěrách jsou zabudovány dilatační závěry TRITON T 240 a mezi dilatačními celky (nad pilířem č. 6) TRITON T 400. Jako hydroizolace mostu se použily celoplošně natavovací pásy na pečetící vrstvu. Římsy jsou železobetonové monolitické z betonu C35/45 a k jejich zhotovení se použily římsové vozíky (obr. 5). Na římsách je zábradelní svodidlo pro úroveň zadržení H2 a zábradlí z válcovaných profilů. Vozovkové souvrství má tloušťku 90 mm. 

Závěr

Výstavba mostu přes řeku Orava byla úspěšně ukončena letos v říjnu. Technologie letmé betonáže byla zvolena, protože most je situován v těžce přístupné oblasti, kde bylo postavení pevné skruže ekonomicky a technicky nevýhodné. Jedná se však o relativně pomalý způsob výstavby, který je dán postupnou betonáží segmentů na vahadle. Větší rychlosti se dá dosáhnout jen v případě většího počtu vahadel na stavbě a nasazením vozíků na více vahadel současně. 

Ing. Martin Račanský
Foto: Skanska DS, a. s.

Autor pracuje jako projektový manažer ve společnosti Skanska DS, a. s., závod 77 Mosty