Nové sklady leteckého paliva na základně v Náměšti nad Oslavou

12. června byly na vojenské letecké základně v Náměšti nad Oslavou slavnostně otevřeny nové sklady leteckého paliva. V rámci modernizace základny je vybudovala akciová společnost OHL ŽS.  První zatěžkávací zkouškou prošly sklady úspěšně v rámci zkušebního provozu při dubnovém společném cvičení vyčleněných útvarů armád České republiky, Velké Británie, Dánska a Slovenska Flying Rhino (Létající nosorožec) 2008.

„Moderní sklady paliv, které splňují nejpřísnější normy, jsou přínosem nejen pro základnu, ale také pro její okolí. Jsou budovány tak, aby se v maximální možné míře předcházelo všem ekologickým haváriím,“ řekl dnes Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.  stavba probíhala za plného povozu základny. „Ač na první pohled nenápadná stavba, jenž je pozorovateli částečně schována za úkryty letounů, či zapuštěná pod zemí, jedná se o jeden  z nejdůležitějších projektů při výstavbě letecké základny,“ řekl plk. gšt. Ing. Libor Štefánik, velitel letecké základny v Náměšti nad Oslavou.

Letecké pohonné hmoty jsou na letiště dopravovány železničními cisternami a stáčeny do podzemní dvouplášťové nádrže o objemu 100 000 litrů. Palivo je pak přečerpáváno podzemním propojovacím potrubím přes filtry a objemový měřič do skladovacích nádrží ve dvou skladech. Ty jsou z bezpečnostních důvodů umístěny na protilehlých koncích základny a propojeny  3 700 metrů dlouhým potrubím. V každém ze skladů jsou dvě nádrže na palivo, čerpací stanice, výdejní stáčiště a požární nádrž. Ke skladu označenému LPH 1 patří ještě provozní budova a přístřešek pro autocisterny.

Nádrže na palivo mají tvar válce s průměrem 14,5 m a výškou 7 m. Plášť mají vyztužen železobetonem a jsou chráněny násypy. Nádrže jsou podle standardů NATO, norem ČSN a příslušných předpisů vybaveny zařízením pro měření hladiny s havarijní detekcí a blokováním proti přeplnění, bezpečnostními armaturami pro „dýchání“ nádrží při čerpání, neprůbojnými pojistkami, odkalením, vyčerpáváním, průlezy, měřením teploty, zařízením pro odběr vzorků, kontrolními a manipulačními vstupy pro měření hladiny. Vnitřní prostor nádrže je zpřístupněn pevným ocelovým žebříkem od víka střechy až na dno nádrže. Po straně pláště je vybudována svislá obslužná šachta. Její dno tvoří záchytnou jímku, ve které se shromažďují veškeré úniky. V každém skladu jsou dvě skladovací nádrže o objemu 1 000 000 l leteckého petroleje. Oba sklady mají celkovou kapacitu 4 000 000 l leteckého petroleje.

Pohonné hmoty jsou ze skladovacích nádrží dopravovány potrubím do výdejních stáčišť pro autocisterny s kloubovými plnícími rameny. Ta jsou od sebe vzdálena 60 m a zakryta ocelovým posuvným bezpečnostním krytem. Stáčecí stanoviště chrání ocelové přístřešky s minimální podjezdnou výškou 4,55 m. Součástí výdejních stáčišť je  podzemní dvouplášťová dvoukomorová ocelová nádrž s objemem 50 000 l. Vydávané palivo je možno aditivovat pomocí  aditivační jednotky.

Dopravu paliva v potrubí zajišťují expediční čerpadla umístěná v čerpací stanici, jejíž součástí jsou i místnosti rozvoden a místnost s náhradním zdrojem. V podzemí čerpací stanice je umístěna dvouplášťová ocelové nádrž na palivo pro náhradní zdroj (5 000 l ) a odkalovací a havarijní nádrž ( 10 000 l ).

Provozní budova je nepodsklepená, částečně dvoupodlažní a jsou v ní umístěny laboratoře  pro kontrolu odebraných vzorků paliva, sklady hořlavých kapalin, kanceláře a další nezbytné technické zázemí. Na provozní budovu navazuje ocelový přístřešek pro 24 autocisteren, jehož součástí je  podzemní dvouplášťová ocelová nádrž o objemu 60 000 l se dvěma komorami. Jedna komora slouží jako havarijní jímka, druhá je sběrnou nádrží pro shromažďování slopu. Vysoce rizikový provoz vyžaduje také vlastní požární nádrž. Tvoří ji prefabrikovaná podzemní železobetonová jímka s užitným objemem 35 000 l požární vody. Součástí skladů  jsou i nezbytné inženýrské sítě – kanalizace, vodovodní a plynové přípojky, obslužné komunikace a přístupové chodníky.

Provoz skladu je ovládán tříúrovňovým řídícím systémem  s centrem v provozní budově a možností lokálního ovládání z jednotlivých provozních stanovišť. S ohledem na povinné standardy je řídící systém koncipován jako autodiagnostický a je schopen provádět kontrolu připojených zařízení v předepsaných termínech servisních činností. Při výpadku elektřiny nebo poškození jednotlivých datových spojů je schopen provozu bez ohrožení základních bezpečnostních funkcí. Řídící systém je rozdělen na dvě oddělené části, které jsou obě vybaveny programovatelným logickým automatem, zařízením pro napájení systému a komunikačními prostředky. Automatický řídící systém čerpadel a armatur, s dispečinkem ve skladu LPH 1 umožňuje nejen dopravu paliva potrubím mezi skladovacími nádržemi a výdejními místy ale i přečerpávání LPH z jedné nádrže do druhé, případně z LPH 1 do LPH 2 nebo z obou skladů do železničního stáčiště a současně umožňuje trvalou kontrolu všech technologických celků.

Investorem stavby, jejíž celková hodnota dosáhla 312 mil. Kč, je Ministerstvo obrany České republiky. Podle projektu zpracovaném firmou Chemoprojekt, a.s. ji postavila OHL ŽS, a.s., závod Pozemní stavitelství, divize Stavitelství Brno. Výstavba trvala necelé dva roky.

Technické informace:
Počet stavebních objektů: 39
Počet provozních souborů: 22
Délka potrubních rozvodů: 5029 m
Produktovod: 3669 m
Provozní potrubí: 1015 m
Technologické potrubí: 345 m
Množství uloženého betonu: 3400 m3