Aktivní energetický management může výrazně snížit náklady na provoz
Galerie(6)

Aktivní energetický management může výrazně snížit náklady na provoz

Mezi aktuální trendy v oblasti facility managementu patří snižování nákladů na energie v komerčně pronajímaných prostorách – jejich cena totiž dnes čím dál více ovlivňuje obsazenost. Situace je o to složitější, čím nižší je obsazenost pronajímaných ploch, protože i zcela neobsazený objekt s sebou nese značné náklady. Důležitou součástí facility managementu se tak stává tzv. energetický management, díky kterému může pronajímatel efektivně řídit a snižovat spotřebu.

Ukazuje se, že při aktivním řízení energetického hospodářství lze snížit náklady až o 30 procent. Proto je třeba využívat moderní technologie a zaměřit se na hledání úspor už od začátku, tedy ještě před obsazením prostor nájemníky.

Kromě neustále rostoucích cen energií se na provozních nákladech budov nemalou měrou podepisují také výdaje za systémy vytápění, chlazení, větrání a osvětlení. V této oblasti lze přitom jednoduše ušetřit zavedením systému vědomého energetického řízení. Mnohdy jde o nízkonákladová opatření s vysokou mírou efektivity. V rámci energetického managementu se provádí důkladná analýza stavu budovy a jejích technologií, monitorují se všechna zařízení v budově a vyhodnocují se údaje o spotřebě energie. Tato činnost umožňuje odhalit, kde se nachází potenciál pro úspory.

Aktivní energetický management

Doporučujeme obrátit se na zkušené specialisty, kteří posoudí energetické hospodářství a doporučí nejvhodnější řešení. Tento krok je zárukou získání velmi hodnotných informací a může být vhodným východiskem pro realizaci energeticky úsporných projektů. Zkušení specialisté jsou schopni připravit energetickou optimalizaci, která bude respektovat přání provozovatele na požadovanou návratnost investice. Nejdříve zjistí aktuální stav objektu a identifikují problematické oblasti. Následně nastaví optimální provozní stavy z hlediska potřeb klienta, spotřeby a využití energií. Aby udrželi nastavený provoz, trvale ho sledují, vyhodnocují a řídí. Třetím úkolem je udržet nastavené optimální provozní stavy prostřednictvím trvalého sledování, vyhodnocování a řízení provozu (obr. 1). Prostřednictvím pravidelných rozborů odpovědní pracovníci informují klienta o plnění plánované spotřeby a klíčových událostech v jeho energetických zařízeních.

Hlavním cílem je zajištění hospodárného, spolehlivého a environmentálně ohleduplného provozu při pokrytí všech energetických potřeb klienta (obr. 2).

Obr. 2 Schéma působení energetického managementu v čase

Obr. 2 Schéma působení energetického managementu v čase

Možný rozsah činností energetického managementu

Činnosti dělíme na pravidelně se opakující a nepravidelné. Mezi opakující se patří zejména:

 • Manuální a dálkové odečty
 • Kontrola naměřených dat s plánovanými a očekávanými hodnotami.
 • Kontrola čerpání rezervovaných kapacit
 • Kontrola dodržování účiníku
 • Kontrola věcné správnosti faktur
 • Reporting o spotřebách
 • Vyhodnocování cen energií
 • Plánování a predikce spotřeb
 • Sjednávání ročních a měsíčních kapacit
 • Prohlídky objektů

Nepravidelné jsou zejména:

 • Zavádění systému managementu hospodaření s energií podle ČSN EN ISO 50001
 • Termografická měření 
 • Analýzy sítí
 • Analýzy příčin výpadků
 • Návrh nápravných opatření v případě nedodržení účiníku
 • Analýzy topných křivek a časových programů
 • Návrhy na instalace měřidel
 • Zpracování technických studií a posudků

Management podle ČSN EN ISO 50001

Systém managementu hospodaření s energií. Z „rodiny“ norem systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, ISO 18001). Zahrnuje přezkoumání všech činností, které ovlivňují energetickou náročnost. Při zavádění systému EnMS je důležité povědomí o závažnosti jednotlivých aspektů a faktorů ovlivňujících spotřebu energie, dále pak přidělení kompetencí a odpovědností jednotlivých osob ovlivňujících spotřebu energie.

Dálkové měření a regulace

Díky nasazení moderních řídicích systémů, které měří veškerá data on-line, se zkracuje reakční doba na zjištění nestandardních stavů v energetických soustavách, což vede k nižším ztrátám. (obr. 3).

Obr. 3a, b Příklady výstupů online měření energetické spotřeby budovy

Obr. 3 Příklad výstupů online měření energetické spotřeby budovy

Pravidelnými rozbory facility manager informuje klienta o plnění plánovaných spotřeb a o klíčových událostech v jeho energetických soustavách. Reporty poskytují vysvětlení k reportovaným údajům. Zbavují klienta zkoumání a rozebírání velkých objemů dat. Poskytují mu již vyhodnocené a pro něj důležité informace (obr. 4).

Obr. 4 Porovnání skutečné měsíční spotřeby s vypočtenou podle NKN (v kWh)

Obr. 4 Porovnání skutečné měsíční spotřeby s vypočtenou podle NKN (v kWh)

Případová studie

Je prokázáno, že využíváním moderních technologií, aplikací úsporných opatření a detailním sledováním všech přístrojů v budově se vlastníkům dlouhodobě daří snížit platby za energie. Pojďme se podívat na příklad z praxe – jde o zkušenost z jednoho pražského průmyslového areálu. Jeho majitel chtěl nájemníkům nabídnout výhodnější podmínky pronájmu a zlepšit tak své postavení na trhu. Nejprve bylo nutné zmapovat aktuální stav energetického hospodářství areálu a navrhnout optimální podobu jeho budoucího postupného obsazování. Využití se totiž s příchodem nových nájemníků může měnit, a tak se s investicemi do energetických zařízení vyplatí počkat do okamžiku, kdy jsou známy jejich konkrétní a individuální požadavky. Vzhledem k nízké obsazenosti areálu bylo na počátku třeba zásadně snížit náklady na energie. Logickému požadavku majitele na omezení investičních nákladů šlo snadno vyhovět za pomoci rychlých beznákladových opatření. Patřilo mezi ně snížení fixních plateb za energie, zajištění temperování prostor či regulace vytápění s ohledem na předpověď počasí.

Regulace a měření pro úspory

Aby měl majitel či správce objektu vše pod kontrolou, byl nasazen moderní řídicí systém, umožňující dálkové řízení energetického hospodářství areálu. Jeho velkou výhodou je pravidelné zaznamenávání všech parametrů, včetně stavu měřidel, do rozsáhlé databáze, která umožňuje následně data vyhodnotit a navrhnout další opatření vedoucí k úsporám. Díky tomuto systému se také jednoznačně prokázala spotřeba energií jednotlivých nájemníků. Dalších úspor bylo dosaženo prostřednictvím důsledné tepelné izolace veškerých rozvodů a kompletní rekonstrukcí předávacích stanic, včetně výměny čerpadel za modernější s elektronickou regulací otáček a moderními regulačními prvky.

Nastavení systému

Dále byly podle individuálních požadavků nájemníků nastaveny noční a víkendové útlumy. Tím se zefektivnilo vytápění a ohřev teplé vody a přestalo docházet ke ztrátám ve zbytečně dlouhých rozvodech. Navíc kaž­dý nájemník dostal možnost tyto parametry individuálně upravit, což mu umožnilo aktivně řídit spotřebu energií ve vlastních prostorech a tím dále optimalizovat nejen své vlastní náklady. Jedním z plánovaných opatření bude také instalace kogenerační jednotky na výrobu elektrické a tepelné energie, která zaručí dostupnost elektřiny i v případě výpadku proudu a současně stabilizuje náklady na energie. Majiteli se tak za pomoci moderního řešení prokazatelně podařilo snížit náklady a posílit svou konkurenceschopnost.

Závěr

Energetický management musí splňovat představy klienta, musí poskytovat srozumitelné informace a měl by následně přinášet úspory, nebo minimalizovat rizika ztrát. Aktivní energetický management by měl umožnit klientovi rozhodovat se na základě předaných informací v potřebném čase a s odpovídající kompetencí a odpovědností.

Václav Trávník
Obrázky: OKIN FACILITY

Ilustrační foto: Dano Veselský

Autor je výkonným ředitelem divize OKIN FACILITY.