Truhla plná pokladů

Truhla plná pokladů

Nejedno muzeum řeší problémy nevyhovujících depozitářů a zázemí pro badatele a restaurátory. Chrudimské Regionální muzeum se rozhodlo tento problém vyřešit stavbou nové budovy, která by jeho potřebám vyhovovala co nejlépe.

Oblé tvary a uzavřená forma plánovaného nového depozitáře chrudimského Regionálního muzea mají evokovat truhlu pokladů, ukrývající tajemství vzácných muzejních předmětů a dokumentů. Autorem tohoto projektu je architektonické studio Projektil architekti.
Právě truhla, jako symbol funkce uchovávání vzácností, byla totiž na počátku úvah o podobě nové stavby, která by měla fungovat nejen jako depozitář, ale i jako studijní a badatelské centrum s knihovnou, studovnou nebo například restaurátorskou a konzervátorskou dílnou. Depozitář má ovšem sloužit především k uskladnění sbírkového fondu. Pro tento účel zvolili architekti jednoduchý monoblok bez oken, jehož povrch pokrývá rezavý plech (Atmofix, Corten) evokující stáří. Jak se vyjádřili sami autoři: „Zvolený materiál má schopnost přirozeného stárnutí – proměnlivosti.“ Nicméně fasáda by ještě mohla na realizovaném projektu doznat změn na základě podnětů pracovníků muzea. Výsledkem těchto podnětů by mohl být například reliéf zvětšeného detailu lidové bílé výšivky.

Komunikace uvnitř i ven
Vzhledem k několika funkcím, které má budova umožňovat, je prostor vertikálně členěn na služební, respektive pracovní patro s okny do zeleně a tři a půl patra archivů členěných do bloků, tj. prostor chránících sbírkový fond před negativními vlivy – sluncem, vlhkem – a nevhodnou teplotou.

Vstup je zamýšlen ze severní strany budovy. Pro zásobování bude sloužit boční rampa, která může zároveň poskytovat garážové stání. Na rampu naváže vertikální komunikace, tedy schodiště a nákladní výtah. Služební patro s kancelářemi a dílnami vizuálně propojí s okolím velké prosklené stěny. V posledním patře návrh počítá s technologickým zařízením nutným pro objekt depozitáře.

Příznivé klima
Technologická zařízení jsou nezanedbatelnou součástí depozitáře, protože právě příznivé klima může sbírku chránit před poškozením. Architekti se snažili navrhnout budovu jako kompaktní celek, aby se minimalizoval rozsah technických zařízení k udržení příznivého prostředí díky „akumulační schopnosti stavebních konstrukcí doplněných o velkoplošné systémy vytápění, chladicí systémy a temperování ­obvodových stěn a stropů, při využití nízkopotenciálního tepla a vysokopoten­ciálního chladu“. Takto popisují autoři projektu racionální využití technologií.

Vzduchotechnika je v objektu depozitáře navržena pouze v prostorách, kde to požadují hygienické předpisy a vyhlášky. Důraz je kladen spíše na zařízení regulující vlhkost, jak to vyžaduje depozitář. Také ostatní technická zařízení budou navržena s ohledem na provozní náklady.

Kam s ním?
Původně byl projekt depozitáře koncipován do nemocničního parku a měl nahradit stávající chátrající budovu bývalé léčebny dlouhodobě nemocných. Město Chrudim se však k záměru zbourat tuto budovu vyjádřilo negativně, a tak se začal hledat nový pozemek. Podle ředitelky Regionálního muzea v Chrudimi Ing. Mileny Burdychové byl vytipován náhradní prostor bývalého vojenského depa v Chrudimi, který ale dosud patří Armádě ČR. „Získání tohoto prostoru je složité a řeší se. Proto zůstává vize nové budovy pouze na papíře ve formě architektonické studie a její výstavba naším zbožným přáním,“ odpověděla Ing. Burdychová na otázku, kdy by se mohl začít projekt realizovat.

Název: Depozitář Regionálního muzea v Chrudimi
Účel stavby: depozitář, studijní a restaurátorské prostory
Architekti: Projektil architekti, s. r. o.
    Mgr. akad. arch. Roman Brychta
    Ing. Ondřej Hofmeister
    Ing. arch. Adam Halíř
    Ing. arch. Petr Lešek
Spolupráce: Mgr. Art. Lucia Dúbravcová
Technika prostředí: Ing. Jan Žemlička
Dodavatel:  výběrové řízení zatím neproběhlo
Financování: Pardubický kraj
Rok zahájení stavby (předpokládaný): 2009
Rozsah: obestavěný prostor 12 690 m3

Kateřina Kotalová
Vizualizace: Projektil architekti, s. r. o.