První veřejná budova v ČR s pasivním standardem (1. část)
Galerie(11)

První veřejná budova v ČR s pasivním standardem (1. část)

Centrum Veronica Hostětín je součástí Ekologického institutu Veronica, jehož náplní činnosti je prezentace ochrany přírody, a to i v názorných příkladech pro širokou veřejnost, neboť, jak známo, příklady táhnou. A že jsou cíle institutu opravdu reálné a vážně myšlené, dokazuje i budova vzdělávacího a informačního střediska Centrum Veronica, v němž hostětínské pracoviště institutu sídlí. V roce 2006 bylo postaveno jako první česká veřejná budova, splňující pasivní standard.

Prostory centra jsou využívány pro pořádání vzdělávacích akcí, pobytových i denních výukových programů pro školy, zábavných pobytů pro rodiny s dětmi či rodinné oslavy a akce.

Je tvořeno třemi objekty – budovou se sedlovou střechou, v níž se nachází seminární a současně společenská místnost s knihovnou, a také kancelář v podkroví, dále ubytovacím objektem jednoduchého tvaru, krytým zelenou plochou střechou, a jednopodlažním podlouhlým objektem kuchyně.

 Tyto části propojuje vstupní hala, která zároveň funguje jako tepelný nárazník. Již podle zadání měla budova sloužit nejen k teoretickému vzdělávání, týkajícímu se udržitelného stavění, při stavbě měly být také uplatněny příklady vhodných řešení. Současně měla splňovat pasivní standard, což vzhledem k členitosti objektu, jeho orientaci vůči světovým stranám, účelu a proměnlivému počtu uživatelů nebylo snadné zajistit.

K přípravě projektu byl proto přizván rakouský architekt Georg W. Reinberg, který se specializuje na ekologickou architekturu a solární stavby. Všechny jeho projekty splňují vysoké ekologické parametry.

Izolace slámou

Stavebním materiálem pro přední část centra, konkrétně pro stěny, podlahu a strop kuchyně, je železobeton, zadní úsek je postaven z pálených cihel, vždy v tloušťce do 20 cm. Tloušťka sice mohla být i menší, ovšem tenčí cihelný systém nebyl na trhu dostupný a slabší betonovou zeď nebyl nikdo schopen navrhnout a garantovat. Tloušťka venkovní nadzemní tepelně izolační vrstvy, jíž je zde minerální vlna, je 28 cm, na střechách pak 40 cm. Pouze na západní zdi, obrácené do sadu, a na pultové střeše ubytovacího centra byla použita slaměná vrstva o objemové hmotnosti cca 90 kg/m3 v tloušťce 40 cm.

Slámou měla být původně izolována celá ubytovací část budovy. V době výstavby centra ale nebylo možno doložit požární odolnost konstrukce certifikátem, platným pro ČR. Byla doložena pouze certifikátem rakouským, který ovšem české úřady nechtěly plně akceptovat.

Sláma jako izolační materiál je levná, je však třeba počítat s určitým prostorem, neboť k zateplení je třeba silnější vrstvy, než u běžných izolací. Sláma byla použita jako tepelná izolace i na pultovou střechu nad ubytovací částí, zde byla položena zmíněná 40 cm silná vrstva slámy. Tato izolace je překryta OSB deskami P-D, na nichž je položena vrstva deskové minerální vaty, zakrytá nepromokavou fólií. Tak byl vytvořen bazén, který byl následně vyplněn oblázky a hlínou ve vrstvě 10 cm. Střecha je porostlá teplomilnými rostlinami, travami a sukulenty. Zeleň pomáhá regulovat teplotu v interiéru, omezuje přehřívání střechy a snižuje negativní působení povětrnostních vlivů. Současně také přirozeně zapadá do okolního prostředí.

Vnitřní úpravy a vybavení

Železobetonové i cihelné zdi jsou opatřeny hliněnými omítkami, které kromě funkce praktické (vyrovnávají změny vlhkosti vzduchu) a estetické zabezpečují i těsnost budovy. Ve společenském prostoru jsou využity omítky v přírodních odstínech, v ubytovací části byl navíc použit kaseinový barevný nátěr. Na životní prostředí bylo myšleno i při zařizování interiéru centra. Příkladem jsou již zmíněné hliněné omítky, jako podlahovina bylo zvoleno přírodní linoleum, nábytek byl vyroben místními výrobci z českého dřeva, certifikovaného systémem FSC – šetrné lesní hospodaření. Požadavkem při nákupu elektrických spotřebičů a výpočetní techniky byla nejpřísnější kritéria na energetickou účinnost.

Architektura: Architekt Prof. DI. Georg W. Reinberg, M. Arch. A jeho projekční kancelář
Atelier Zlámal a Stolek
Projektant: Ing. Ivo Stolek
Projekt vytápění a vzduchotechniky: Ing. Michal Havlíček
Zadavatel, investor: ZO ČSOP VERONICA – Ekologický institut, Brno
Dodavatel stavby: Skanska CZ, a.s., Divize Technologie
Datum realizace: 2006

Investiční náklady:
Celkový rozpočet stavby: 23,3 mil. Kč
Seminární objekt – stavební náklady z výběrového řízení: 15,6 mil. Kč
Zdroje: (pokrývají díky programu SROP i část inženýrských služeb a vybavení Centra):
– SROP 13,2 mil. Kč (80 %)
– ČR 1,65 mil. Kč (10 %)
– vlastní (dary, granty) 1,65 mil. Kč (10 %)
Ubytovací objekt – stavební náklady z výběrového řízení: 7,7 mil. Kč
Zdroje:
– SFŽP 5,4 mil. Kč (70 %)
Vlastní 2,3 mil. Kč (30 %)

Technické parametry:
Obestavěný prostor 3 585 m3
Zastavěná plocha: 483 m2
– z toho část seminární 276 m2
– část ubytovací 207 m2
Užitná plocha 713 m2

Konstrukce:
– Skladba stěny seminární budovy: z interiéru hliněná omítka, železobetonová stěna, parozábrana, minerální vata mezi svislé fasádní latě a OSB desky, bednění, vápenná omítka na rákosovou rohož. Celková tloušťka 51 až 55 cm.

– Skladba stěny ubytovací budovy: z interiéru hliněná omítka, zděná nosná stěna z tvarovek Porotherm, vrstvy slámy oddělené papírem kladené mezi svislé fasádní latě a OSB desky, bednění diagonálně, protidešťová zábrana – podstřešní fólie, svislé laťování 25/80 mm (větrací vrstva), modřínový obklad (vodorovně kladený) 30/100 mm, seříznuté hrany. Celková tloušťka 68 cm.

Střešní krytina: Keramická taška, zatravněná plochá střecha
Podlahy: Přírodní linoleum, dlažba cotto, dřevěné parkety
Vytápění: Větrání s rekuperací, další teplo potřebné pro vytápění i ohřev TUV – obecní výtopna a dva solární kolektory – fasádní kolektor s plochou 22 m2 na průčelí budovy a kolektor na střeše sousední budovy Hostětínské moštárny. Systém využívá tepelného zásobníku za moštárnou, který pojme 9 m3 topné vody. Nad ní je 1 m3 dusíku coby expanzní nádrž.
Vodní zdroj: Studna v zahradě centra – pitná voda. Užitková voda – filtrovaná dešťová voda, sváděná ze sedlové střechy seminární části centra do nádrže o objemu 5,6 m3 v technické místnosti v suterénu.

Text byl připraven s využitím materiálů Centra Veronica

Text: Ing. Dana D. Daňková
Foto: Fotoarchiv Centra Veronica