Partneři sekce:

TWINNER – zateplení, které předběhlo svoji dobu

TWINNER - zateplení, které předběhlo svoji dobu

Vývoj tepelných izolací pro zateplovací systémy neustále pokračuje. Jen málokdy se však stane, že nové materiály posunou hranice v některé oblasti takovým způsobem, že nová nalezená cesta dokáže prorazit rozsáhlým normalizačním labyrintem plným protichůdných zájmů i odborných názorů a je zařazena do systému státních norem. Jedním z takových konkrétních případů je unikátní výrobek Isover TWINNER.

Isover TWINNER – první systém, který zvládl ISO 13785-2

Isover TWINNER je sendvičově uspořádaná tepelně a zvukově izolační deska, která je tvořena izolačním jádrem z grafitové izolace Isover EPS GreyWall a krycí vrstvou tvořenou izolační deskou Isover TF PROFI konstantní tloušťky 30 mm.

Izolační desky Isover TWINNER pro účinné zateplení stěn s vysokou požární bezpečností.

Certifikace nového izolantu Isover TWINNER byla dokončena koncem roku 2011. Cílem vývoje bylo logické využití předností obou izolantů a získat tak lehký, pevný a vysoce účinný izolant s výbornými protipožárními vlastnostmi. V roce 2012 výrobek a celý zateplovací systém prošel jako první v ČR velkorozměrovou zkouškou dle ISO 13785-2 (výkon 3MW, 30 minut), která se nyní dostává do kmenových požárních norem.

ČSN 73 0810:2016 – další zpřísnění v oblasti požární bezpečnosti ETICS.

Zavedení nového druhu izolantu v roce 2011 a velkorozměrová požární zkouška dle ISO 13785-2 z roku 2012 tak byly důležitými kroky, které ukázaly novou cestu pro zvyšování požární bezpečnosti zateplení při zachování vynikajícího součinitele tepelné vodivosti 0,032-0,033 W/(m.K).  Pozitivní zkušenosti tak mohly být nyní promítnuty do zcela nové ČSN 73 0810:2016 (s platností od 1.8.), která  zásadním způsobem protipožární požadavky na zateplení mění a v důsledku i zpřísňuje.

Norma nově v článku 3.1.3 rozděluje bytové stavby na 4 kategorie dle jejich požární výšky (PV), konkrétně jednopodlažní objekty, objekty s požární výškou h ≤ 12m, objekty s požární výškou 12 m < h ≤ 22,5 m a výškové objekty nad 22,5m. Základní požadavky na reakci na oheň zateplovacího systému ETICS, samotného izolantu a indexu šíření požáru is jsou pro jednotlivé výškové kategorie uvedeny na obrázku.    

Zásady řešení zateplení dle požární výšky podle ČSN 73 0810:2016.  

Požární pruhy a další požadavky u objektů s požární výškou 12-22,5 m.

U těchto objektů ČSN 730810:2016 v čl. 3.1.3.3. požaduje provést v úrovni založení zateplení a nad okny každého podlaží provedení pruhu nehořlavého zateplení šíře min. 900 mm. Dále pak lokální požární bariéry šíře 250 mm okolo elektrických zařízení, vyústění vzduchotechniky apod. Jako ekvivalentní úpravu k uvedeným vodorovným pruhům a lokálním požárním bariérám je možno použít jiné řešení odzkoušené dle ISO 13 785-1 (100 kW, 30 minut).      
Dle článku 3.1.3.6 je třeba z nehořlavého systému (minerální izolace) provést i další místa:

  • Prostory vnějších únikových cest (vnější schodiště, pavlače) do vzdálenosti 1,5 m (měřeno po obvodu objektu)
  • Průjezdy, průchody (ze všech stran)
  • Podhledy horizontálních částí (při ploše na 1 m2, nebo šířce římsy nad 0,3 m)
  • Mezi jednotlivými objekty svislým pruhem šíře min. 900 mm
  • Okolo otvorů vnitřních schodišť do vzdálenosti 1,5 m (po celé výšce, měřeno po obvodu objektu).
  • V oblasti bleskosvodu min. 250 mm na každou stranu (nebo umístit svod min. 100 mm od fasády)

Alternativou k uvedeným požadavkům čl. 3.1.3.6 je provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785-1 (100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut). Uvedenému požadavku vyhoví např. systémy TWINNER.   

Zateplení na zateplení – objekty do 22,5 m.

V případě, že je třeba zateplovat již zateplený objekt, požadavky stanovuje odst. 3.1.3.6. a 3.1.3.8. Obecně platí požadavky pro běžné zateplení s tím, že požární pruhy je třeba provádět až na nosnou nehořlavou stěnu.  Také pro zateplení na zateplení se považuje za vyhovující provedení zateplení s krycí vrstvou třídy reakce na oheň A1/A2 tloušťky min. 25 mm s požární zkouškou dle ISO 13785- (100 kW, 30 minut) a zároveň ISO 13785-2 (3 MW, 30 minut)- vyhoví např. systémy TWINNER.   

Zjednodušení zateplení objektů s požární výškou 12-22,5 m pomocí zateplení systémy TWINNER.

Zateplovací systémy s izolantem Isover TWINNER při splnění všech protipožárních požadavků výrazně zjednodušují provedení, protože není nutno vkládat vodorovné ani svislé pásy minerální izolace a řešit další předepsaná opatření.

Příklad zjednodušení zateplení pomocí systémů TWINNER.  V rámci ceny celého systému ETICS jsou obě řešení cenově srovnatelná – možno ověřit pomocí kalkulačního programu na www.isover-eshop.cz/twinner-eshop.

Od partnerů ASB

Závěr

Izolační desky Isover TWINNER jsou v současnosti zařazeny mezi systémová řešení BAUMIT, WEBER a dalších výrobců zateplovacích systémů. Provedení velkorozměrové zkoušky dle ISO 13785-2 potvrdilo velmi vysokou úroveň požární bezpečnosti a dle nové ČSN 730810:2016 umožňuje výrazné zjednodušení provedení zateplení při využití všech výhod systému.

Podrobnosti o ucelených systémech BAUMIT TWINNER a Weber Therm Twinner jsou uvedeny na stránkách nositelů systémů, podrobnosti o výrobku Isover TWINNER v katalogu Isover pro fasádní systémy případně na www.isover.cz

Text: Ing. Pavel Rydlo

Autor pracuje jako manažer technické podpory společnosti Saint-Gobain Construction Products CZ a.s divize Isover. Vystudoval ČVUT v Praze, je autorizovaným inženýrem v oboru pozemní stavby. Od roku 1996 se aktivně zabývá vývojem a aplikacemi tepelných izolací a systémů pro stavebnictví.

Zdroj: PR článek společnosti SGCP CZ a.s., Divize ISOVER