Ministr Martin Říman navštívil stavbu Zpracování matečných louhů ve Stráži pod Ralskem

Slavnostním poklepáním základního kamene byla včera za přítomnosti Martina Římana, ministra průmyslu a obchodu ČR, oficiálně zahájena stavba „Zpracování matečných louhů“ ve Stráži pod Ralskem. Projekt je jednou ze staveb realizovaných podle usnesení vlády ČR č. 621 z roku 2005, na jehož základě je postupně budován celý komplex sanačních technologií s cílem sanovat horninové prostředí zasažené chemickou těžbou uranu v areálu odštěpného závodu Těžba a úprava uranu státního podniku DIAMO.

Pokud by byly pro sanaci využívány pouze stávající technologie, čištění horninového prostředí by se značně prodloužilo. Proto je nutné dobudovat komplex sanačních technologií a celý proces sanace tak urychlit. „Naším hlavním cílem je zajistit ochranu vodohospodářsky využívaných zásob pitné vody, což vyžaduje snížení znečišťujících látek v horninovém prostředí pod stanovené limity, “ řekl ředitel odštěpného závodu Těžba a úprava uranu státního podniku DIAMO Ing. Tomáš Rychtařík.

Likvidace následků těžby a úpravy uranu včetně sanace horninového prostředí je financována ze státního rozpočtu.  „Na sanaci následků chemické těžby ve Stráži pod Ralskem přispívají z části také výnosy z těžby uranu, kterou DIAMO provádí na dole Rožná. Prodloužení těžby uranu po dobu její ekonomické výhodnosti bylo rozumné rozhodnutí, které alespoň z části umožní odstranit dědictví nešetrného přístupu k těžbě typické pro období před rokem 1989,“ uvedl ministr Martin Říman.

Budovaná stavba „Zpracování matečných louhů“ přímo navazuje na již fungující technologii „Stanice pro likvidaci kyselých roztoků (SKLR I)“ a řeší likvidaci roztoků zbývajících po krystalizaci kamence. Projekt tvoří několik samostatných objektů v celkem třech lokalitách přímo na území patřícím státnímu podniku DIAMO. Jedná se o objekt, kde se bude provádět vlastní neutralizace na celkem třech linkách s celkovým maximálním průtokem 3 m3/min. a v jeho přístavbě bude umístěna absorpce a úprava amoniaku, který se uvolňuje v průběhu neutralizace. Dále je to objekt filtrace, objekt přípravy vápenného mléka, čerpací stanice a technologie stripování amoniaku vodní parou. Součástí budované etapy jsou také nezbytné administrativní prostory a nutné zázemí pro obsluhu provozu, dílny a laboratoře.

Zhotovitel převzal staveniště v říjnu minulého roku, kdy byl také vypracován harmonogram stavby. Pak probíhalo zpracování detailní dokumentace a v prosinci byly zahájeny demolice a hrubé terénní úpravy v areálu vlečky a odkaliště. V letošním roce byly v lednu a únoru dokončeny bourací práce, odstraněna náletová zeleň a bylo namontováno zařízení staveniště.

V březnu a dubnu 2008 byly vytyčeny podzemní rozvody a kabelové sítě, probíhalo hloubení jam pro základy budoucích objektů neutralizace a filtrace a bylo pro ně také vytvořeno hutněné štěrkové lože. Poté začali stavbaři budovat podkladní betony, hydroizolaci a výztuže základové konstrukce.

Podle harmonogramu bude v květnu dokončena základová desky objektů neutralizace a filtrace a bude zahájena výstavba základů pro objekt vápenného mléka. V dalších měsících pak stavba bude pokračovat úpravami v kotelně, budováním nosných konstrukcí a vyzdívek v budovách filtrace a neutralizace, na které naváží práce na konstrukcích střech.

Zdroj: DIAMO