Industriální estetika: konverze bývalé Kotelny v Libčicích nad Vltavou

Industriální estetika: konverze bývalé Kotelny v Libčicích nad Vltavou

Architekti z ateliéru Hoffman se zhostili projektu konverze bývalé Kotelny v Libčicích nad Vltavou. Podařilo se jim vytvořit osobitý multifunkční prostor, který má ambici stát se srdcem budoucí umělecko-kulturní čtvrti.

Rozsáhlý průmyslový areál nedaleko Prahy dával lidem práci i místo k životu po mnoho generací a stal se nositelem téměř stopadesátiletého řemeslného know-how výroby šroubů a drátů. Po éře rozkvětu však přišel čas úpadku a kdysi slavná šroubárna začala chátrat. Konverze historické kotelny je nyní dalším důležitým projektem v rámci regenerace celého areálu. Kotelna společně s Uhelným Mlýnem, dnes již ikonickým industriálním klenotem, je počátkem nového UM Valley v meandru řeky Vltavy.

Úcta k časům minulým

Brownfield výrobního areálu Drátovny a Šroubárny byl roku 1872 založen Pražským spolkem železných hutí při trati Praha – Dráž­ďany, což výrazně ovlivnilo rozvoj přilehlých obcí a zanechalo znatelnou stopu při formování této lokality. Kdysi zde pracovalo a žilo více než 1600 lidí, nyní necelá stovka. Přitom je tu téměř vše: domy, železnice, silnice, technická infrastruktura, řeka, vzrostlé stromy i nezaměnitelně svébytná atmosféra.

Původní objemové členění Kotelny zůstalo téměř neporušené.

 Původní objemové členění Kotelny zůstalo téměř neporušené.

„Budovy kotelny patří k nejstarším částem výrobního areálu a do značné míry spoluutváří genia loci,“ říká architekt Patrik Hoffnam. „S tím souvisí i naše rozhodnutí chovat se s rozvahou a pokorou, stavby zachovat a výrazně je neměnit, ačkoli dnes už není možné jim vrátit původní funkci.“

Zachovat, očistit, zpřehlednit

Cílem autorů projektu bylo najít nové využití místa, přitom navázat nejen na kvality stávajícího architektonického a urbanistického řešení, ale i samotný fakt, že se nacházíme v historickém výrobním areálu. „Prostorové a urbanistické řešení stávajícího území jsme výrazně neměnili,“ říká Hoffman.

Historická kotelna získala zpět svou původní industriální podobu.

 Historická kotelna získala zpět svou původní industriální podobu.

„Proběhly terénní úpravy, jejichž součástí jsou nové zpevněné cesty doplněné výsadbou stromů a založenými trávníky. Mezi Uhelným mlýnem a Kotelnou vznikla pěší ulice vedoucí od páteřní areálové komunikace směrem k řece. Naší snahou bylo objekt zachovat a očistit od nevhodných stavebních úprav a vrátit mu jeho původní industriální podobu. Vhodnými zásahy zpřehlednit dispoziční řešení a vtisknout objektu čitelnost nově vložených funkcí.“

Symbióza prostorů

Základní tvar a tektonika stavby se výrazně nezměnily, objemové členění zůstalo téměř neporušené. Cihlové konstrukce obvodového pláště rehabilitovali architekti původními cihlami. Architektonické, dispoziční a technické řešení vznikalo s ohledem na nutnou flexibilitu ve využití objektu a jeho dlouhodobou udržitelnost, ale i na fakt, že areál v roce 2002 zasáhly povodně. 

Cihlové konstrukce obvodového pláště rehabilitovali architekti původními cihlami.

 Cihlové konstrukce obvodového pláště rehabilitovali architekti původními cihlami.

Od samého počátku projektu bylo nové využití kotelny definováno jako multifunk­ční reprezentativní prostor navržený v symbióze s tradiční řemeslnou výrobou a technologickými inovacemi. Suterén poskytuje zázemí s možností nahlédnout do doposud nepřístupných kouřovodů, ale i do samotného komína. V další fázi plánují architekti zapojit areálovou vlečku do dopravní obsluhy a také využít stávající energomost jako vyhlídkovou pěší trasu.

Snahou architektů bylo zpřehlednit dispoziční řešení a vtisknout objektu čitelnost nově vložených funkcí.

 Snahou architektů bylo zpřehlednit dispoziční řešení a vtisknout objektu čitelnost nově vložených funkcí.

Kotelna

Místo: Libčice nad Vltavou
Architekt: Atelier Hoffman, Patrik Hoffman, Simona Benátská
Spolupráce: Rudolf Pastor, Tomáš Havlíček, Matyáš Švejdík
Investor: Pelupro
Projekt: 2014–2017
Realizace: 2015–2018

Řez Kotelnou

 Řez Kotelnou

 

TEXT: ATELIÉR HOFFMAN, TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: BOYS PLAY NICE

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2018.