Obrazek 2 min

Diagnostika jednoho z nejvytíženějších mostních objektů v Praze

Partneři sekce:

Sledovaný mostní objekt se nachází na nejvytíženější komunikaci v České republice – Jižní spojce v Praze 10. Denně zde projede zhruba 100 tisíc vozidel, z toho přes 15 tisíc kamionů. Zavěšený most převádí Jižní spojku přes areál čerpací stanice, odtahové parkoviště, Žďánickou ulici, průmyslový areál – Benešov a Dolíneckou ulici.

Trvalý silniční spojitý komorový most železobetonové předpjaté segmentové konstrukce se vzpěrami a monolitickou deskou je devítipolový s konstantní konstrukční výškou. Výškově stoupá v proměnném podélném sklonu. Jedná se o jednu mostní konstrukci pro oba dopravní směry (uspořádání 2 × 3 jízdní pruhy).

Sedmé až deváté pole je zavěšeno na ocelobetonovém pylonu výšky 35,3 m na 28 párech kabelů.
Opěra OP1 a podpěry P2 až P5 jsou založeny na velkoprůměrových vrtaných pilotách průměru 1,5 m. Podpěra P6 je založena plošně a podpěry P7 až P9 a opěra OP10 jsou založeny na podzemních stěnách.
Délka nosné konstrukce mostu činí 400,4 m s devíti poli o rozpětí 26,4 až 101,2 m.

Prvních šest polí tvoří estakádní část, poslední tři pole jsou zavěšena na 2 × 14 párech kabelů na pylonu umístěném na podpěře P8. Hlavní pole je sedmé a má rozpětí 101,2 m. Nosná konstrukce je vytvořena z předpjatého betonu, při výstavbě byla sestavena z prefabrikovaných segmentů s komorovým průřezem. Komora segmentů je uvnitř doplněna prutovými vzpěrami a konzoly jsou podepřeny deskovými vzpěrami (obr. 3).

Obr zek 3 min
Obr. 3 Příčný řez zavěšenou částí mostu | Zdroj: INSET s. r. o.

Most je zavěšen na jedné rovině závěsů v ose mostu, kotvených do pylonu v počtu 2 × 14 ks. Ocelobetonový pylon je umístěn na podpěře P8 a je vetknutý do vodorovné části hlavní nosné konstrukce. Měří 35,3 m a ve spodní části je vyplněný betonem. Závěsy tvoří vždy dvojice kabelů vedoucích ve směru východ – západ. Kabely prvních pěti závěsů na každé straně jsou tvořeny 30 lany LP 15,5 mm, ostatní 36 lany.

Lana jsou umístěna v ocelových obalových trubkách, které jsou injektovány betonem. Při procesu napínání lan a injektáži ocelové chráničky byl injektážní beton uveden do stavu tlakového napětí.

V roce 2012 byl most rekonstruován. Při této příležitosti byla vyměněna ložiska a ztuženy koncové oblasti mostu. Ztužení koncových oblastí bylo provedeno rozšířením opěr, dobetonováním koncových příčníků a přidáním dvojice ložisek na každém konci mostu.

Příprava průzkumu

Předmětný mostní objekt představuje staticky složitou konstrukci s nezanedbatelnou dynamickou složkou odezvy na působící zatížení. Od doby výstavby uplynulo cca 20 let a u mostu se začínají projevovat známky přirozené degradace. Tento dlouhodobý proces zahrnující zejména reologické vlastnosti použitých materiálů, působení okolního prostředí, ale též případné skryté vady a poruchy, bude bezesporu pokračovat i v budoucnu.

Nelze také vyloučit náhlé skokové změny stavu mostu způsobené nenadálými okolnostmi, zejména při rozsáhlejších dopravních nehodách zasahujících především do systému závěsů, případně doprovázených požárem apod.

Z těchto důvodů bylo rozhodnuto provést podrobnější zjištění skutečného aktuálního stavu a spolehlivosti nosné konstrukce mostu (tj. nad rámec prohlídek a klasického diagnostického průzkumu), jehož součástí byly geodetické zaměření, podrobné vizuální prohlídky, ověření stavu závěsného systému a především provedení statické a dynamické zatěžovací zkoušky.

Jak již bylo řečeno, most je velmi důležitou součástí dopravní struktury, proto bylo třeba všechny práce pečlivě naplánovat a připravit, a to především dopravní uzavírky. Velká část prací probíhala na závěsech a na mostovce. Manipulace se zařízením na jednotlivých závěsech byla umožněna vystavěním lešení kolem pylonu a využitím lezecké techniky.

Pro bezpečí pracovníků byl po dobu 10 týdnů vyloučen provoz v levých pruzích a po mostě tak byl provoz veden v režimu 2 + 2 namísto 3 + 3. Pro realizaci zatěžovacích zkoušek bylo třeba dopravu vyloučit úplně. Po mnoha jednáních byly vybrány dva víkendy během letních prázdnin, kdy byl most zcela uzavřen, a to vždy od soboty 11:30 do neděle 14:00 hod.