asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Údržba kotlů před zimní sezónou

29.11.2010
Pomalu se blíží, ale spíše již začala topná sezóna. Právě teď je nejvyšší čas prověřit, zda je správně nastaven a zkontrolován kotel a otopná soustava. Odpovídající údržbou kotle se zajistí bezproblémový chod a předejde se haváriím kotle v nejnevhodnější dobu. Údržba zajišťuje trvalou bezpečnost, provozní spolehlivost kotle a je předpokladem pro hospodárný provoz s nízkou úrovní emisí. Pravidelné každoroční prohlídky kotle zabezpečí nejen jeho bezproblémový chod, ale i optimalizaci zařízení, což přináší očekávané energetické úspory.
Údržbu jsou oprávněny provádět pouze osoby s příslušnou odborností. Výrobci tepelné techniky proto doporučují oslovit autorizovanou servisní firmu a pokud možno s ní uzavřít smlouvu o údržbě tepelného zdroje. S údržbou kotle není vhodné čekat až na nástup topné sezóny. Znečištěný výměník, špatné spalování či nevhodné seřízení snižuje účinnost kotle, jeho provozní spolehlivost i životnost.

Před servisní prohlídkou

Před plánovaným provedením údržby je nutné zajistit ke kotli dostatečný přístup, a tak usnadnit práci servisnímu technikovi. Postup samotné údržby je do jisté míry závislý na konkrétní značce a typu zařízení. Obecně lze říct, že od servisního technika je očekávána kontrola nejvíce exponovaných částí zařízení a následně jejich vyčištění, výměna opotřebených dílů a opětovné seřízení. Součástí servisní prohlídky jsou i další činnosti závislé na druhu otopné soustavy – od kontroly čistoty filtrů přes kontrolu expanzních zařízení, otopné soustavy nebo ochranných anod zásobníků pro přípravu teplé vody.

   
Obr. 1 : Kondenzační kotel může mít mnoho variant provedení a vnitřního uspořádání.


Jednotlivé kroky údržby

Servis začíná odstavením kotle od zdroje napájení, otevřením opláštění a prvotní vizuální kontrolou vnitřních součástí a kabeláží. Po odebrání předního krytu kotle jsou zpřístupněny všechny součásti, které budou při servisu ošetřeny. Po celou dobu provádění servisu je výměník tepla pod tlakem otopné vody. Po odpojení přívodu plynu a uvolnění pérové pojistky vpravo nahoře je možno vyklopit spalovací komoru včetně víka a ventilátoru pod úhlem cca 30° ven z opláštění kotle a poté demontovat veškeré kabelové přípojky (obr. 3). Po demontáži kabelových přípojek lze sejmout víko spalovací komory s ventilátorem. Pro uvolnění matice přívodu plynu a upevňovacích spon víka je doporučeno použití speciálního klíče.

Po demontáži víka spalovací komory a uvolnění pojistky vpravo dole je možno otočit celý výměník okolo vodorovné osy, demontovat vestavby a výměník mechanicky vyčistit (obr. 4). K zajištění čistoty pracoviště se při čištění výměníku na straně spalin navlékne na spalovací komoru plastový pytel. Vše se děje stále pod tlakem otopné vody. Veškeré díly by měly být dobře přístupné, tak aby byl proces čištění jednoduchý a rychlý.
Údržba zpravidla zahrnuje čištění hořáku, výměníku tepla, sifonu, kondenzátní vany, kontroluje se izolace spalovací komory, těsnění, odvod spalin, přezkoušení zapalování a mnoho dalších úkonů. Vymění se opotřebené díly například elektrody, ochranné anody, případně vadné snímače teplot. Úkony jsou vždy stanoveny provozním předpisem výrobce kotlů.

Na závěr provede servisní technik kontrolu nastavení, spalování a krátký zkušební provoz. Poté je zařízení předáno uživateli a je připraveno na další otopnou sezónu. Výrobci kotlů doporučují zpravidla pravidelný servis minimálně jedenkrát ročně a záruky podmiňují pravidelným servisem zařízení. Za bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz zařízení zodpovídají v první řadě sami majitelé.

Znečištěný výměník nebo nesprávně nastavený kotel mohou významně snížit účinnost vytápění. Pravidelná údržba zařízení prováděná odbornou firmou rychle vrací vynaložené prostředky. Existují však i další možnosti, jak během roku šetřit energii, a docílit tak delší životnosti zařízení a větších úspor nákladů.


Zásady správného provozu otopné soustavy

1. Co nejnižší spotřeba elektrické energie
Zařízení s vícestupňovými cirkulačními čerpadly je vhodné provozovat na nejnižším možném stupni. U modulačních čerpadel zpravidla není žádné nastavování zapotřebí, protože u nich dochází k automatickému přizpůsobení. Správné nastavení mezí u modulovaných čerpadel, které odpovídá výkonu a parametrům soustavy, vede k maximální úspoře elektrické energie.

2. Vytápění s nízkou teplotou otopné vody

Se snižující se teplotou vratné vody se u kondenzačních kotlů zvyšuje jejich účinnost. Je proto vhodné systém provozovat při nejnižších možných teplotách otopné i vratné vody.

3. Regulace vytápění snižuje náklady na vytápění
Moderní regulační systémy řízené venkovní teplotou s možností vazby na teplotu referenční místnosti umožňují provoz zařízení při nejnižších teplotách a teplo dodávají jen tehdy, kdy se uživatelé rozhodnou, že je potřebují. Úspory energie jsou dosaženy útlumem systému v době, kdy nejsou obyvatelé domu přítomni v objektu, a termostatickými hlavicemi osazenými na tělesech. Hlavice regulují tělesa přesně podle skutečné teploty v místnosti a zohledňují i malé tepelné zisky v místnosti (např. od počítače nebo většího počtu přítomných osob).

4. Nastavení optimální teploty obytných prostor

Teplota v místnostech by se měla přesně řídit podle typu místnosti. Jinou teplotu vyžadují obývací a dětské pokoje, jinou ložnice. Zvýšení teploty o jeden stupeň znamená přibližně 6 % spotřeby energie navíc. Je dobré využívat prostorové termostaty pro přizpůsobení teploty konkrétnímu účelu místnosti.

5. Zajištění dostatečné cirkulace vzduchu

V blízkosti otopných těles a snímačů prostorové teploty musí mít vzduch možnost cirkulovat, v opačném případě ztrácí vytápění na účinnosti. Dlouhé záclony, parapety nad otopnými tělesy a nesprávně rozestavený nábytek mohou pohltit až 20 % tepla. To platí i o kobercích při podlahovém vytápění.

6. Stálá teplota v místnostech během celého dne
Spouštění rolet a stažení závěsů citelně snižuje tepelné ztráty v místnosti během noci. Izolace výklenků pro otopná tělesa a světlý nátěr uspoří až 4 % nákladů na vytápění. Rovněž dobře utěsněné spáry kolem oken a dveří zadržují teplo v místnosti.

7. Minimalizace spotřeby energie racionálním větráním
Větrání obytných místností je hygienická nutnost. Při dlouhodobém větrání uniká z místností teplo kumulované ve stěnách a předmětech. Příjemné klima v místnosti se obnoví až po delším vytápění. Efektivnější a příjemnější je krátké a vydatné větrání. Ideální možností je instalace úsporné větrací jednotky  se zpětným získáváním tepla.

8. Odvzdušnění otopných těles
Pro správnou funkci systému je třeba pravidelně odvzdušňovat otopná tělesa ve všech místnostech domu nebo bytu. Především v horních patrech obytných domů pro více rodin je odvzdušnění základním předpokladem pro dobrou funkci systému vytápění a termostatů. Otopné těleso tak rychleji reaguje na změnu potřeby tepla.

9. Inteligentní využívání cirkulačních čerpadel

Cirkulační čerpadla je třeba vždy zapínat časovými spínači, které se programují podle běžné potřeby teplé vody. Optimální je použití cirkulačních čerpadel s časovým spínačem a vypínacím termostatem, který vypíná čerpadlo při dosažení žádané teploty cirkulované vody.

10. Optimální teplota a využívání teplé vody

Teplota otopné vody v okruhu systému a teplota v zásobníku teplé vody by měly být nastaveny pouze na hodnotu, které je opravdu potřeba. Každý nadbytečný ohřev zvyšuje spotřebu energie. Šetrným využíváním teplé vody a energií lze docílit úspory nákladů, i delší životnosti a menší poruchovosti zařízení.

Závěr
Kotel je vždy třeba provozovat v souladu s provozními předpisy výrobce. Potřeba pravidelné údržby kotle a jeho správný provoz se dostává do povědomí zvětšujícímu se počtu uživatelů i montážních firem. Takovýto postup omezí poruchovost instalovaného zařízení, prodlouží jeho životnost a může přinést nemalé úspory nákladů na vytápění.

Ing. Pavel Vlach
Autor pracuje ve společnosti KKH Brno, která se zaměřuje na energeticky úsporné systémy TZB.

Foto: KKH Brno, Pavel Vlach

Článek byl uveřejnén v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media