asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Moderní měření parametrů otopných soustav: Analýza systému pro efektivní i bezpečný provoz

25.10.2011
V současné době nevyhovuje drtivá většina zastaralých otopných systémů vysokým nárokům na spotřebu energie a efektivní provoz. Společnost Testo AG vyvinula software pro přesnou a účinnou kontrolu těchto systémů, který kromě zjištění stavu jednotlivých komponentů nabízí i doporučení pro vhodné řešení. Posouzení otopného systému může být pohodlně provedeno na počítači programem Easyheat. Program automaticky navrhne modernizaci zařízení na základě naměřených parametrů. Vyhodnocení lze provést i bez programu Easyheat pomocí běžného programu používaného v oboru.
Nástroje pro optimalizaci otopných soustav
V sousedním Německu jsou s aplikací opatření k ochraně životního prostředí a k zajištění vysokých úspor energie velmi daleko. Bylo zde však zjištěno, že stávající otopná zařízení jsou technicky zastaralá. Pouze každá desátá otopná soustava odpovídá aktuálnímu stavu techniky a legislativním požadavkům. To znamená, že 90 % všech zařízení může být energeticky optimalizováno. Zastaralé kotle jsou navíc i výraznou zátěží pro životní prostředí.

Řešení tohoto problému je nasnadě: optimalizace systémů vytápění nabízí nejen v Německu velký potenciál pro úspory energie. Pokud bude totiž použita, respektive instalována moderní otopná technika, je zde velká pravděpodobnost, že dojde i k výraznému snížení nákladů na energii a ke snížení produkovaných emisí CO2.
Odborníci zabývající se poradenstvím v oblasti otopných soustav potřebují pro analýzu konkrétní informace o potenciálu optimalizace těchto zařízení. Analýza slabých míst systémem Heating Check od společnosti Testo společně se softwarem Easyheat automaticky vygeneruje návrhy pro optimalizaci zařízení a vytvoří tím základ pro následné doporučení modernizace.


Přístroje testo 330 umožňují měření parametrů pro kontrolu topidel, jako je komínová ztráta, ztráta větráním a povrchová ztráta.

Měření veličin přístrojem testo 330 a program Easyheat umožňují:
Návrh modernizace
Po přenosu naměřených hodnot do programu a zadání všech ostatních požadovaných parametrů generuje program automaticky návrhy pro modernizaci otopné soustavy.
Měření dat v místě
Uložení dat o budově a otopné soustavě
Zobrazení celkového stavu otopné soustavy
Bodové hodnocení na stupnici 0 až 100 bodů, přičemž 100 je nejhorší hodnota.
Vyhodnocení výroby tepla
Výsledky měření a výpočet komínové, povrchové ztráty a ztráty větráním se přímo přenesou z měřicího přístroje do počítačového programu.
Vyhodnocení rozvodů a přenosu tepla
Program připraví kompletní zprávu o provedené inspekci.
-->-->
Měření Heating Check
Sonda pro měření nízkých tlaků zaručí přesné výsledky měření. Zjištění komínové ztráty, ztráty větráním a povrchové ztráty jsou hlavní měřicí úlohy při zjištění stavu zařízení. Všechna tato měření je možné provést analyzátorem spalin testo z řady 330 a převést do počítačového programu Easyheat. Zde je následně provedeno posouzení topného zařízení, rozdělení tepla a přenosu tepla. Program automaticky navrhne modernizaci zařízení na základě naměřených a zadaných parametrů.

Analyzátory spalin testo 330 jsou uživatelsky vstřícné a pracují s množstvím různých sond. Výsledky měření se ihned objevují v menu přístroje. Nová sonda pro měření nízkých tlaků podtrhuje univerzálnost této série přístrojů a umožňuje přesná měření pro zjištění stavu otopných zařízení. Srovnání nulového bodu, které probíhá v sekundovém taktu, eliminuje vnější teplotní vlivy. Se sondou pro měření nízkých tlaků může současně probíhat analýza spalin a měření tlaku plynu. Tyto parametry pak umožňují optimální nastavení spalovacího procesu.

Směrnice EU pro energetickou účinnost budov (EPBD 2002)
Směrnice EPBD definuje požadavky na inspekci topidel v budovách, a to inspekce opakované i jednorázové. Opakované inspekce jsou v Německu již běžné, jednorázové inspekce starších zařízení nebyly dosud předpisy požadovány.

Norma EN 15378
Evropská norma EN 15378 – Heating systems in buildings – Inspection of boilers and heating systems upravuje použití směrnice EPB a popisuje postup provádění energetické inspekce topidel. Součástí normy DIN EN 15378 je i národní příloha, která upřesňuje postup provedení inspekce v Německu.

Národní příloha nastiňuje požadavky pro opakované inspekce a popisuje různé průběhy jednorázové inspekce; připouští se okamžité zpracování výstupního protokolu. Tento předpis je základem pro kontrolu topidel podle EN 15378.

V České republice tuto normu najdeme jako ČSN EN 15378 Tepelné soustavy v budovách – Inspekce kotlů a tepelných soustav, která byla převzata bez překladu, v původním anglickém znění (účinnosti nabyla 1. 4. 2008).

Podklad pro získání dotací
Na základě výstupního protokolu inspekce získává žadatel v Německu legitimní možnost přidělení dotace na modernizaci svého otopného zařízení. Dnes tedy u našich sousedů není možné získat dotace bez výsledků z reálného měření stávajícího stavu. Tento měřicí postup je tak objektivním nástrojem pro zjištění opravdového stavu zařízení a zabraňuje eventuálním nepřesnostem nebo zkreslování výsledků.
 
Problematika bezpečnosti
Nezanedbatelným přínosem měření je i zvýšení bezpečnosti uživatelů otopných soustav. V Německu se pohybovaly počty úmrtí v důsledku nedostatečné kontroly spalovacích zařízení v řádu stovek osob ročně. Zavedením povinného měření malých zdrojů během posledních let klesl počet úmrtí na nulovou hodnotu v současnosti.

V České republice se v důsledku chybějící legislativy pohybuje počet zbytečných úmrtí z důvodu otravy CO okolo několika stovek osob ročně. Zmiňovaná technická norma ČSN EN 15378 není právně závazná a povinnost měření malých zdrojů mají v České republice pouze firmy, navíc podle platného návrhu na změny zákona tato povinnost zřejmě skončí v roce 2013… Otázka optimalizace pro efektivní a bezpečný provoz tak zůstává v rukou majitelů a provozovatelů jednotlivých soustav.

Jan Lacina
Foto: Testo

Autor působí ve společnosti Testo, s. r. o.

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media