asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Zajištění kvality pěnového polystyrenu na českém trhu

16.06.2009
Pěnový polystyren (EPS – expandovaný polystyren) si během své padesátileté historie získal přední postavení mezi izolačními materiály. Zásluhu na tom má výhodný poměr užitných vlastností (pevnosti, zpracovatelnosti, tepelného odporu), objemové hmotnosti a ceny. Je ovšem velice důležité hlídat jeho kvalitu.

Kvalitu výrobků zajišťují standardní nástroje, jako jsou certifikační procesy a periodické zkoušky v rámci povinností vyplývajících z ČSN EN 13163.

Členové sdružení EPS ČR se v roce 2007 rozhodli nespoléhat pouze na povinné procesy zajištění kvality a rozhodli se pro aktivní přístup. Vznikl program, jehož cílem je zajistit kvalitu pěnového polystyrenu na českém trhu a tím i rovné podmínky pro všechny subjekty zabývající se výrobou, prodejem či aplikací pěnového polystyrenu (EPS). Jedním z impulsů vedoucích k aktivní­mu přístupu byl i stav kvality EPS v Polsku. V tu dobu začal jeho zvýšený dovoz ohrožovat rovné podmínky na českém trhu.

Program zajištění kvality
Program zajištění kvality je jednou z aktivit Sdružení EPS ČR. Je to národní organizace založená v roce 1998 s cílem podporovat a koordinovat společný vývoj aplikací z pěnového polystyrenu, podílet se na tvorbě norem, kontrolovat kvalitu výrobků z EPS, poskytovat konzultace v oblasti výroby a použití výrobků a aplikací z EPS, zvyšovat bezpečnost výrobků z EPS a podílet se na úsporách energie. Členy sdružení jsou výrobci surovin pro EPS, výrobci EPS a další společnosti a odborníci z oblasti EPS, kteří působí v České a Slovenské republice. Sdru­žení úzce spolupracuje s příbuznými profes­ními organizacemi, školami, výzkumnými pracovišti, státními institucemi a s mnoha dalšími odborníky z různých oborů. Sdružení je také členem EUMEPS, Evropského sdružení výrobců EPS.

Při tvorbě programu vznikla od počátku úzká spolupráce se slovenským sdružením. Společně tyto organizace získaly pomoc mezinárodní federace EUMEPS a zkušenosti jejích členů, které byly pro nastartování celého projektu velice důležité. Bylo nutné prověřit, jak jejich systémy fungují a zda je možné některé dílčí postupy použít i u nás.

Jaké byly první kroky
Prvním krokem bylo zavedení projektu Monitoring kvality EPS. Od počátku bylo jasné, že celý projekt zajištění kvality je potřebný, ale zároveň finančně náročný. Rozpočet v prvním roce činil téměř 1 000 000 Kč.

V průběhu roku 2008 provedly nezávislé certifikované zkušebny (TZUS, VUPS, CSI) čtyři série zkoušek (obr. 1). Výsledky těchto zkoušek sloužily k prvotnímu nezávislému zmapování kvality pěnového polystyrenu na trhu.

Zkoušky byly zaměřeny na fasádní polystyren EPS 70 F a sledovány byly především tyto vlastnosti:
  • objemová hmotnost podle ČSN EN 1602,
  • napětí v tlaku při 10% deformaci podle ČSN EN 826 (obr. 2),
  • pevnost v tahu podle ČSN EN 1607,
  • součinitel tepelné vodivosti podle ČSN EN 12667.

Další, periodické opakování zkoušek slou­ží jako podklad k projektu Zajištění kvality EPS.
 
Výsledky zkoušek
Prvním signálem o neshodném výrobku je objemová hmotnost. Na té v největší míře závisí pevnostní charakteristiky EPS. Na obr. 3 jsou vyjádřeny tři první řady zkoušek na objemovou hmotnost. Na svislé ose jsou tři průměrné hodnoty od jednotlivých výrobců. Podařilo se odebrat vzorky celkem od 20 výrobců (vodorovná osa), a to od devíti členů sdružení a jedenácti nečlenů nebo dovozců (obr. 3 až 5).

První výsledky ukázaly, že výskyt neshodných výrobků je v poměrně malém rozsahu, ale existují výrobci, kteří neshodné výrobky dodávají na trh soustavně. Tento stav potvrzují i výsledky zkoušek napětí v tlaku a v tahu kolmo k rovině desky. Problémy s dodržováním kvality jsou tedy sice výjimkou, ale bude nutné se jimi zabývat.


Obr. 3: Graf s výsledky zkoušek na objemovou hmotnost


Obr. 4: Graf s výsledky zkoušek na napětí při 10% deformaci


Obr. 5: Graf s výsledky zkoušek na pevnost v tahu kolmo k rovině desky

Další kroky
Výrobky, které nemají parametry deklarované výrobcem nebo neodpovídají příslušným normám, jsou označeny jako výrobky neshodné.

V případě zjištění neshodného výrobku se postupuje podle schválených pravidel. Tato pravidla upřesňují typy neshod, odběr a vyhodnocování vzorků, a postup při zjištění neshodného výrobku.

Prvním krokem je dopis obchodníkovi, u kterého byl neshodný vzorek odebrán. Obchodník je seznámen s výsledky zkoušek. Je upozorněn, které parametry výrobku (a podle kterých norem) jsou nevyhovující. Je mu doporučen další postup tak, aby prodejem neshodných výrobků nepodporoval jednání, které může znamenat nekalou soutěž.

Po opakovaném zjištění neshodného výrobku následuje další krok, a tím je předání podkladů příslušným orgánům státní správy, medializace a případně soudní žaloba.

Tyto kroky nejsou rozhodně cílem projektu, ale budou v některých případech prostředkem, jak zkvalitnit trh s EPS. Cílem projektu jsou rovné podmínky na trhu pro všechny zúčastněné subjekty a zajištění kvality pěnového polystyrenu v ČR.

Monitoring kvality nadále pokračuje v pe­riodických zkouškách EPS. Jen v letošním roce proběhne odběr a vyhodnocení pěnového polystyrenu v pěti kolech. Odběry budou provedeny po celé České republice, a to hlavně u obchodníků se stavebninami. V některých případech přímo u výrobce nebo na stavbě.

Výsledky programu Zajištění kvality EPS
Kontroly objevily i neshodné výrobky. Dva výrobci začali na základě výsledků monitorin­gu zvýšeně dbát na kvalitu a jeden výrobce výrobu ukončil. Vzhledem k okamžité nápra­vě nebudou na základě Pravidel při zjištění neshodného výrobku tyto firmy jmenovány.

Pouze firma Terman opakovaně nedodržovala kvalitu. Následovalo její vyloučení ze Sdružení EPS ČR a upozornění obchodníků, u kterých byly vzorky odebrány.

Projekt Zajištění kvality EPS je svým rozsahem, četností, pokrytím celého trhu, a tím, že byl dobrovolně zahájen samotnými výrobci, ojedinělý. Do budoucna bude tento systém garantem dodržování vysoké kvality pěnového polystyrenu v České republice.


Ing. Tomáš Novotný
Foto, grafy: Sdružení EPS ČR

Autor má ve Sdružení EPS ČR na starosti monitoring a zajištění kvality polystyrenu na českém trhu.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media