asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Fasády s vyššími nároky na tepelnou izolaci a vzduchovou neprůzvučnost

06.11.2012
Lehké montované stěny jsou ve stavebnictví oblíbené pro svoji univerzálnost, jednoduchost montáže, díky čemuž se zvyšuje produktivita práce a plnění mnoha dalších požadavků. Současné technologie umožňují jejich využití i beze ztráty nároků na akustickou neprůzvučnost.
Princip izolování klasických stěn s nosnou kazetou je velmi jednoduchý – do nosných kazet upevněných na sloupy se vloží izolační výplň z minerálních vláken, nejlépe ve tvaru desek, a izolované kazety se překryjí prvky povrchové úpravy: v nejlevnějším a „průmyslovém“ provedení se jedná o svisle kladené trapézové plechy, ale také lze montovat kazety nebo lamelové a deskové obklady orientované vodorovně a takto vzniklá fasáda může být pojata s ohledem na vyšší architektonické hledisko.

Co však zůstávalo stále principiálně stejné, je výsledek kombinace lineárních prvků (kazet) a tepelné izolace – vnější obklad se prakticky dotýkal kazetových nosů (vznikaly přímé bodové tepelné mosty, i když s tenkou separační PE nebo pryžovou pěnovou páskou). Dalším místem masivních tepelných mostů je opět kazetový nos jako lineární prvek ochlazovaný studeným větracím vzduchem v mezeře za obkladem – velké množství tepla se ztrácí kvůli tomu, že tepelně velmi dobře vodivý plech kazet má prakticky teplotu interiéru, i když je na straně exteriéru za tepelnou izolací, kterou tím obchází. Zde prouděním a sáláním dochází k největším tepelným ztrátám: těchto tepelných mostů je nejméně 1,67 m/m2 fasády. Není divu, že tepelná izolace vkládaná do takové fasády je využita méně než z poloviny (v porovnání s ideální vrstvou izolace o stejných parametrech bez tepelných mostů).


Oproti výše popsanému klasickému řešení představuje nová kazetová stěna
ROCKPROFIL takový systém, který dovolí kritická místa překrýt tepelnou izolací – izolace je tlustší než hloubka kazety a vyčnívající minerální deska zcela zamezí proudění studeného vzduchu kolem kazetových nosů. Křížové tepelné mosty jsou také vylepšeny – spoj obkladu s kazetovým nosem je proveden pomocí speciálního distančního šroubu a překrytí nosu je narušeno jen v místech spojů tenkým dříkem šroubu (k přímému dotyku dvou plechů – se separací – nedojde). Takováto kazetová stěna dokáže nahradit klasické kazetové stěny nebo jejich vývojový mezistupeň – kazety s přídavným roštem ze Z-profilů a druhou izolační deskou. Oproti klasické kazetě hloubky 160 mm dosáhne úspora tepla při stejné tloušťce izolace (160 mm – Airrock ND) u tohoto systému (s hloubkou kazety 120 nebo 125 mm) cca 46 %, což bylo prokázáno na měřených případech. Důležitý je také fakt, že s tloušťkou 200 mm je možné dosáhnout součinitele prostupu tepla takovou fasádou U = 0,20 W/m2 . K.

Uvedené příznivé tepelné vlastnosti způsobily v posledních letech opětovný příklon ke kazetovým stěnám při realizaci různých průmyslových a obchodních projektů – byly instalovány na mnoha objektech supermarketů TESCO, aktuálně stojí za zmínku rovněž objekt prodejny SCONTO v Hradci Králové, a na výrobních i průmyslových halách s nároky na kratší návratnost investice.


Jak se takové fasády chovají z akustického hlediska? Velmi zjednodušeně lze říci, že v místech tepelných mostů se musí nutně projevit i mosty akustické (se zvýšeným průnikem zvukových vln). Kazetová stěna účinně eliminuje takové uzly, které se negativně projevují u kazetových stěn klasických. Porovnáním se stěnami z totožných kazet a např. svislých trapéz lze konstatovat, že stěny s touto technologií dosahují běžně hodnot v úrovni Rw = 41–45 dB (namísto laboratorní vážené vzduchové neprůzvučnosti 35–37 dB pro klasické kazety). Rozdíl je způsoben jak překrytím nosů kazet, které způsobují zvýšený přenos zvuku, tak homogenní a hustou strukturou izolace Airrock ND pro ROCKPROFIL. Nezanedbatelný vliv, především v oblasti středních frekvencí, má současně i tloušťka celé stěny. Tohoto faktu bylo ve stavební praxi v nedávné minulosti několikrát využito při tlumení hluku z výrobních prostorů (Huisman Konstrukce CZ ve Sviadnově, Narex Česká Lípa a mnohé další reference). Často se tak díky systémově tepelně úsporné stěně tohoto typu podaří zastínit proti hluku přilehlou obytnou zónu a za zmínku stojí i ekonomická stránka věci. Vysoká úroveň tlumení je této stěně vlastní díky použití ideálního izolantu z kamenné vlny na bázi čediče s dostatečnou vlastní hmotností a díky kotvení distančními šrouby (výrobce SFS intec) bez přímého kontaktu plechů.

Vzduchovou neprůzvučnost lze dále zlepšit (oproti základnímu běžnému modelu stěny) zvětšenou tloušťkou plechu jak kazet, tak trapéz a v některých případech ještě vložením o stupeň těžší a tužší izolační výplně – např. pro velké plochy fasád Elektrárny Ledvice byla zvolena nestandardní izolační deska Airrock HD (zde o 40 % větší hmotnost izolace opět pomohla zlepšit akustické vlastnosti). Další možnosti úprav napoví tab. 1.

Tab. 1  Některé vybrané naměřené hodnoty vzduchové neprůzvučnosti.

Pozn.:
*    TRP byl utěsněn na soklu pomocí utěsňovacího profilu (UTP) z pěnového PE
**    v kazetě vložena tlumicí fólie TECSOUND 50 (původně označená RAM 5)
Zkratka FB1 (Airrock ND FB1) znamená izolaci s nakašírovaným jednostranným černým skleněným rounem (strana s rounem je orientována směrem k interiéru).

Akustická absorpce kompletní stěny ROCKPROFIL byla na interiérové straně změřena v základní sestavě, ale s perforovanou kazetou o tloušťce 0,75 mm. Byla provedena celkem 2 měření:
a)    pro stěnu s izolací Airrock ND FB1 o tloušťce 160 mm

    Výsledky: αstřední = 1,02; αNRC = 1,00;
                 αw = 1,00 (–)
b)    pro stěnu s izolací Airrock ND o tloušťce 160 mm a s nalepenou parozábranou
z tenké polyetylenové fólie (tloušťka 0,1 mm) do kazety

    Výsledky: αstřední = 0,71; αNRC = 0,70;
                 αw = 0,40 (L, M) (–)

Modifikace vlastností není nahodilá, při určování cílových hodnot akustického útlumu se používá celá řada měření podle normy ČSN EN ISO (29)140-8 a metoda superpozice účinků jednotlivých dílčích změn, často ve spolupráci s akreditovanou akustickou laboratoří CSI, a. s., Zlín. Možnosti akustického útlumu fasád je vhodné konzultovat – předchozí údaje platily pro plné kazety, ale máme k dispozici i měření na stěnách s perforovanými kazetami, které jsou schopné účinně snižovat úroveň hladiny vnitřního hluku v objektu a zkracovat dobu dozvuku.

TEXT: Ing. Pavel Matoušek
Foto: Archiv ROCKWOOL, a. s.

Autor je produktový manažer společnosti ROCKWOOL, a. s.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Jiří
Nechal jsem si izolovat podlahu garáže proti vlhkosti, spodní vodě SIKKATONEM. Mohu použít váš výrobek na zateplení stěn garáže? Děkuji Jiříhttp://www.realsan.cz/clanek/z...
Odpovědět | 07.11.2012, 10:31

Další z Jaga Media