asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Evropské aktivity českých výrobců a zpracovatelů pěnového polystyrenu (EPS)

26.08.2011
Sdružení EPS ČR, jehož členy jsou výrobci suroviny pro EPS a výrobci aplikací z EPS, realizuje v rámci evropských aktivit několik projektů. Zapojilo se například do projektu Evropské environmentální prohlášení o výrobku (EPD) a s německou IVH spolupracuje při analýze životnosti izolací.
Přední výrobci EPS založili české Sdružení EPS v roce 1998 za účelem vývoje a podpory výrobků z EPS, tvorby norem a kontroly kvality. Dnes má tato asociace deset řádných členů, dva přidružené členy a tři čestné členy a reprezentuje asi 90 % českého trhu. 

V České republice se ročně zpracuje přibližně 55 tisíc tun EPS, což plně pokrývá potřeby domácího trhu. Sdružení EPS ČR je však aktivní nejen u nás, ale i na evropské úrovni v rámci asociace EUMEPS.

Evropská asociace EUMEPS
Sdružení EPS ČR je členem evropské asociace EUMEPS již od roku 2001. Cílem EUMEPS je hájit zájmy výrobců pěnového polystyrenu na evropské úrovni a podílet se mimo jiné na koordinaci řízení EPS průmyslu v oblasti zdraví a bezpečnosti, ochrany životního prostředí, technických standardů a testovacích metod. V roce 2007 zahájilo Sdružení EPS ČR s podporou EUMEPS projekt Monitoring kvality, jehož úkolem je zajistit kvalitu polystyrenu na českém trhu. Záměrem sdružení je do budoucna nastavit takové mechanismy, které u nás nebudou dovolovat prodej polystyrenu těm výrobcům, jejichž výrobky se neshodují s platnými normami (konkrétně ČSN EN 13 163 a ČSN EN 72 7221-2).

Evropská asociace EUMEPS zároveň slouží jako fórum pro výměnu informací mezi národními EPS asociacemi v celé Evropě. Příští jednání členů EUMEPS se bude konat 9. a 10. května 2011 v Praze a jedním z bodů bude i řešení využití a nakládání s odpadními plasty.


Použití ETICS v ČR

Zapojení do projektu EPD
V rámci členství v EUMEPS se Sdružení EPS ČR zapojilo do projektu Evropské environmentální prohlášení o výrobku (EPD). Tento proces, který zahrnuje zpracování, ověření a certifikaci EPS izolací, je vymezen mezinárodní normou ČSN ISO 14025. Jedná se o dobrovolný nástroj ochrany životního prostředí. Cílem je podpořit produkty, které jsou při výrobě a následném užívání šetrnější k životnímu prostředí. Samotné prohlášení zpracovává nezávislá organizace na základě pravidel produktových kategorií.

Prohlášení výslovně určuje používání norem pro posuzování životního cyklu výrobků a rovněž stanovuje zásady pro po­užití dalších environmentálních informací. V rámci analýzy se zkoumají jednotlivá stadia výrobního systému od získávání surovin přes transport, vývoj, výrobu, distribuci, použití až ke konečné likvidaci. Konečným spotřebitelům tento dokument umožňuje výběr optimálního izolačního produktu z hlediska dopadů na životní prostředí. Prohlášení je totiž zpracováno podle jednotné mezinárodní metodiky a parametry produktů z různých částí světa tak lze snadno porovnat. Prohlášení mají navíc širší platnost, jsou tedy určujícím dokumentem i pro výrobce a vydavatele EPD. Problematiku za Českou republiku koordinuje Ministerstvo životního prostředí České republiky. Podrobnější informace k tématu lze tedy získat na jeho internetových stránkách www.mzp.cz.
-->-->
Analýza životnosti EPS
Sdružení EPS ČR při analýze životnosti EPS izolací spolupracuje s německou asociací IVH, která má sídlo v Heidelbergu. V nedávné době byla oběma organizacemi provedena analýza prvního zateplení budovy, které bylo realizováno již v roce 1959 v Berlíně. Cílem analýzy bylo zjistit stav zateplení po dlouhodobé aplikaci, tedy zda je neporušené a stále dobře izoluje. Po odkrytí EPS izolací na tomto domě bylo zjištěno, že ani po půl století nedošlo k jejich poškození a izolace jsou i nadále plně funkční. Životnost EPS izolací tak byla stanovena na minimálně 50 let s tím, že obdobné testy se budou provádět i v budoucnosti a životnost tohoto typu zateplovacích systémů se bude upřesňovat, respektive pravděpodobně i nadále zvyšovat.

Dohoda o přistoupení k mezinárodní úmluvě o recyklaci EPS z roku 2006 Příklad dílčí analýzy polystyrenových izolačních desek

Recyklace odpadů z EPS
Důležitým tématem v rámci asociace EUMEPS je řešení odpadů z EPS izolací. Po demolicích lze totiž EPS recyklovat nebo energeticky využít a zpětně získat až 80 % energie spotřebované na výrobu a zpracování EPS. Sdružení EPS se proto zapojilo do projektu Vznik a využití odpadních EPS v EU a ČR.

V Evropské unii bylo v roce 2009 vytříděno 500 tisíc tun EPS odpadů. Na této produkci se nejvíce podílely Německo, Francie a Itálie. Celých 88 % EPS se spotřebovává ve stavebnictví, kde je požadována životnost na 50 let, zatímco v segmentu obalových materiálů se jedná o životnost do dvou až tří let.

Množství EPS odpadu tak pokrývá především aplikace EPS v obalech, kde bylo produkováno 72,6 % z celkových EPS odpadů. Co se týče zpětného využití, více než 57 % EPS odpadů bylo recyklováno nebo energeticky využito, 43% podíl byl uložen na skládce.

V České republice je situace obdobná, celková „produkce“ činila 8 tisíc tun EPS odpadů za rok. Většina z těchto odpadů i zde připadá na segment obalů. Ze stavebnictví je vytříděna jen třetina. Zpětné využití se tak u nás pohybuje pouze na úrovni 37 %, většina odpadů tak bohužel končí skládkováním.

polystyren,zateplení,rodinný,dům polystyren,zateplení,rodinný,dům

Zateplení jako řešení otázky energetických zdrojů
Na program řady vlád se v poslední době namísto jednostranných diskusí o možných energetických zdrojích dostává pohled na problém z opačného konce – úspor energií. Úspory energie se totiž ukázaly jako nejlepší a zároveň nejlevnější způsob řešení otázky, jak zajistit dostatek energie i pro příští generace. Úspor lze úspěšně dosáhnout zateplením, které je navíc šetrné vůči životnímu prostředí. Aktuálním celoevropským trendem je proto důraz na komplexní renovace starých budov, ve kterých byl definován největší potenciál úspor energie zateplením.

polystyren,zateplení,rodinný,dům polystyren,zateplení,rodinný,dům

polystyren,zateplení,rodinný,důmCílem aktivit EU je snaha zajistit zdvojnásobení podílu renovací v každém následujícím roce v rámci všech členských zemí. EU pro tyto účely již také vyčlenila odpovídající finanční prostředky. V České republice se právě renovace budov staly v loňském roce hlavním motorem pozitivního vývoje spotřeby EPS. Ačkoliv aktivity ve stavebnictví zaznamenaly celkový pokles a došlo k propadu počtu nově zahájených staveb bytů, nárůst spotřeby EPS byl rekordní. Nejpropracovanější systémy renovace objektů má Rakousko, Německo a Švýcarsko. V těchto zemích se krizové roky do spotřeby EPS izolací nijak zásadně nepromítly. Důvodem je i masivní zapojení měst, regionů, velkých firem a médií do aktivní propagace úspory energie.

Do diskuse v posledních letech přispívají také tzv. pasivní domy, jejichž provoz splňuje i ty nejpřísnější požadavky na energetickou náročnost. Jedním ze základních znaků těchto typů budov je přitom schopnost obalových konstrukcí zamezit únikům tepla. Tepelné izolace jsou tak budoucností stavebního oboru.

TEXT: Ing. Pavel Zemene, Ph.D.
FOTO: archiv autora

Autor je předsedou Sdružení EPS ČR a od roku 2010 působí také v řídicím výboru EUMEPS.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media