asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Nové změny v požadavkové stavebněakustické normě

28.04.2010
Od února 2010 platí nové znění požadavkové stavebněakustické normy ČSN 73 0532: 2010 Akustika – Ochrana proti hlu­ku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků – Požadavky, které nahradilo do té doby platné znění ČSN 73 0532: 2000 včetně změny ČSN 73 0532: 2000 – Změna Z1: 2005. Nové znění normy reaguje na zkušenosti a trendy v realizaci staveb v posledních letech, stanovuje a upřesňuje požadavky na zvukovou izolaci dělicích a obvodových konstrukcí a zabývá se podrobněji návrhem a projektovou přípravou staveb z hlediska stavební akustiky.
Nové revidované znění, stejně jako původní znění ČSN 73 0532: 2000 – Změna Z1: 2005, stanovuje požadavky na zvukovou izolaci mezi místnostmi v budovách, na zvukovou izolaci obvodových plášťů budov a na neprůzvučnost oken a dveří. Požadavky jsou stanoveny s ohledem na funkci místností a na hlučnost sousedních prostor. Dále tato norma v přílohách konkretizuje akustické vlastnosti, které charakterizují schopnost stavebních výrobků plnit v budovách funkci ochrany proti hluku ve smyslu základního technického požadavku pro posuzování shody.

Akustické požadavky jsou stanoveny hodnotami ukazatelů užitné hodnoty stavby, vyjádřené tzv. stavební hodnotou veličiny (například stavební neprůzvučností příčky nebo stropu mezi místnostmi). Plnění těchto ukazatelů je nezbytným technickým předpokladem pro dodržení hygienických limitů hluku stanovených směrnicemi ES a nařízením vlády České republiky. V průběhu platnosti uvedené ČSN došlo ke změnám příslušných legislativních dokumentů a také praxe prokázala potřebu změn nebo úprav některých ustanovení této normy. Technická normalizační komise ÚNMZ doporučila revizi této normy, jejímž zpracovatelem bylo Centrum stavebního inženýrství, a. s., Praha. V rámci revize normy byly projednány navrhované změny s výrobci, projektanty, hygieniky a dalšími účastníky řízení ve spolupráci s odborníky na akustiku.

Základní cíle a změny revize
 • Byla zachována původní koncepce normy ČSN 73 0532 z r. 2000. Norma je i nadále navržena jako pomůcka pro navrhování, projektování a posuzování budov a stavebních konstrukcí z hlediska stavební akustiky.
 • Byly aktualizovány základní požadavky na stavební konstrukce, které musejí být vždy splněny. Alternativně byly nově zavedeny doporučené zvýšené požadavky ve dvou třídách zvýšené zvukové izolace TZZI I a TZZI II.
 • Koncepce normy vychází z důsledného ověřování stanovených požadavků měře­ním. Výpočet se připouští pouze ve fázi návrhu a v projektové přípravě. Průkazné a rozhodující jsou však změřené hodnoty.
 • Požadavky na dělicí a obvodové konstrukce jsou důsledně stanoveny ve stavebních hodnotách, tj. včetně vedlejších cest. Pouze u otvorových výplní (okna, dveře, dílčí malé prvky) jsou požadavky stanoveny v laboratorních hodnotách.
 • Stavební požadavky se vztahují přímo k dělicím konstrukcím (stropy, stěny), a ne jako dosud obecně mezi místnostmi (ver­tikálně, horizontálně). Měří a posuzují se konkrétní dělicí konstrukce (R’w, L’nw).
 • Požadavky na bytové příčky se vztahují pouze na obytné místnosti (nikoliv na příslušenství) a byla zavedena jejich platnost i pro rodinné domy (povinnost chránit nejméně jednu obytnou místnost).
 • Mírně se zvýšily požadavky na mezibytové stěny a stropy. Pro starou zástavbu (panelové domy) byla ponechána možnost původních požadavků při běžných opravách a rekonstrukcích.
 • Byly nově zavedeny požadavky na technické místnosti (strojovny TZB, prádelny, kotelny apod.).
 • Zavádí se zjednodušené posouzení vlivu vedlejších cest při hodnocení zvukové izolace dělicích a obvodových konstrukcí.
 • U kombinovaných (složených) stěn s dveřmi byly odděleny zvlášť požadavky na plnou část stěny a na dveře. Dosavadní stav umožňoval různý výklad. Například při současném požadavku na stěnu s dveřmi mezi obytnou místností bytu a domovní chodbou (52 dB) a současně platném požadavku na vstupní dveře (32 dB) nebylo obvykle možné požadavek na neprůzvučnost mezi oběma prostory v případě přímého sousedství splnit. V těchto případech (otevřené dispozice bytů bez předsíní, hotelové a nemocniční pokoje, učebny apod.) se ukazuje potřeba stanovení požadavků na obě části odděleně. Je nutné si ale uvědomit, že vstupní chráněná místnost nebude na stejném stupni ochrany jako ostatní vnitřní místnosti.
 • Z původní normy bylo odstraněno dvojí možné hodnocení podle R’w a DnT, w, popřípadě L’nw a L’nT, w u stěn a stropů, které spolu nesousedí v celé ploše dělicí konstrukce. V souladu s ČSN EN ISO 140-4 a ČSN EN ISO 140-7 budou veličiny DnT, w
 • a L’nT, w používány pro hodnocení pouze v těch případech, kdy neexistuje žádná posuzovaná společná dělicí konstrukce mezi měřenými prostory.
 • V případě celoplošně nebo částečně sousedících (posunutých) místností se vždy použije jednoznačné hodnocení podle veličin R’w a L’nw. Pokud společná dělicí plocha u částečně sousedících místností bude menší než 10 m2, potom se u vzduchové neprůzvučnosti stanoví dělicí plocha jako maximum z hodnot (S; V/7,5) kde V je objem přijímací místnosti (ČSN EN ISO 140-4). Tím se do určité míry omezuje vliv extrémně malých společných dělicích konstrukcí vzhledem k objemu přijímacího prostoru. Netypické situace v budovách se měří a posuzují v souladu s ČSN EN ISO 140-14.
 • Požadavky na obvodové pláště byly upra­veny v souladu s hlukovými limity stanovenými v NV 148/2006 Sb. Způsob předběžného stanovení požadavků na okna v hodnotách Rw byl použit z původní normy. Po konečném návrhu oken a dalších prvků obvodového pláště se ověření požadavků na celý obvodový plášť prová­dí stanoveným výpočtem R’w složené stěny a na stavbě se bude prokazovat měřením.
 • Třídy zvukové izolace oken (0 až 6) byly převzaty beze změn. Mají ale pouze deklarativní účel. Nelze je používat k návrhu obvodového pláště.
 • V případě zvýšených požadavků na ochranu před vnějším hlukem se u obvodových plášťů (oken) umožňuje uplatnění faktorů přizpůsobení spektru C a Ctr.
 • Při posuzování splnění požadavků měřením nebudou do hodnocení započítávány nejistoty měření. Porovnává se vždy soulad zkouškou určené jednočíselné hodnoty s hodnotou požadavku stanovenou v této normě. Nejistotu stavebních měření nelze zatím objektivně stanovit. Je ale doporučeno uvádět ukazatel reprodukovatelnosti měření, zjištěný na základě mezilaboratorních zkoušek.
 • V normě byly dále změněny a doplněny některé přílohy, které mají sloužit k lepší orientaci a práci s normou. Nově se zavádí příloha D (informativní) s výkladem některých pojmů pro účely posuzování zvukové izolace v budovách.

Základní a zvýšené požadavky na ochranu místností bytu před hlukem
Základní (minimální) požadavky norma stanovuje s ohledem na funkci chráněné místnosti a obvyklý hluk v sousedním prostoru. Norma stanovuje tyto požadavky a zásady pro navrhování obytných a občanských budov z hlediska stavební akustiky, zejména pro tyto stavby:
 • bytové domy včetně nástaveb a přístaveb, jimiž vznikají nové byty,
 • občanské budovy (hotely, nemocnice, školy, administrativní budovy),
 • obytné části v budovách jiného účelu,
 • rodinné domy (samostatné i řadové).

V případech, kdy základní normové požadavky nepostačují požadovaným potřebám, uvádí norma doporučené zvýšené požadavky a další opatření pro zlepšení protihlukové ochrany bytů. Je-li třeba kromě základních a zvýšených požadavků kategorizovat kvalitu bytu z hlediska zvýšené zvukové izolace vůči okolí, jsou v normě jako novinka zavedeny tzv. třídy zvýšené zvukové izolace bytu (TZZI).

Třídou bytu TZZI I nebo TZZI II mohou být označovány pouze byty, které kromě základních požadavků splňují i zvýšené požadavky na dělicí konstrukce uvedené v normě. Současně musí obvodový plášť splňovat požadavky na zvukovou izolaci, ale s uplatněním faktorů přizpůsobení spektru C nebo Ctr. Byty dále nesmějí přímo sousedit s hlučnými místnostmi, například s technickými místnostmi (TZB) a provozovnami.

Zvýšené požadavky pro třídu bytu TZZI I a TZZI II mají charakter doporučení a mohou být uplatňovány u nových nebo rekonstruovaných budov pouze na základě dohodnutých smluvních podmínek.
Zvýšené požadavky mohou být uplatňovány u bytů, kde se předpokládá hlučnější provoz, například vícečlenné rodiny, hra na některé hudební nástroje atd. Zvýšenou ochranu pak mohou poskytnout například uživatelům se zdravotními problémy a těm, kteří požadují vyšší standard zachování důvěrnosti informací (právníci, podnikatelé apod.).

Změny v základních požadavcích zhruba vycházejí z německé normy DIN 4109, ale pořád ještě nedosahují její úrovně, zejména v oblasti kročejové neprůzvučnosti. Nejchoulostivější je ale situace u mezibytových příček, kde se na základě řady připomínek z praxe přistoupilo ke kompromisu u zvýšení požadavku R’w o 1 dB (tj. na 53 dB). K tomu vedla řada stížností v nových objektech, kde byl sice těsně splněn požadavek 52 dB, ale uživatelům se situace přesto jevila nedostatečná. Může to být jednak zapříčiněno subjektivním pocitem vnímání kvality akustické izolace bytu versus zaplacené ceny za byt. Objektivní příčinou ale zřejmě je to, že se nyní v bytech často používají tvrdé odrazivé materiály, zejména dlažby a laminátové podlahy, a mnohem méně se používají koberce a jiné textilie. Místnosti jsou rovněž vzájemně více propojené a o větším objemu.

Zvuková pohltivost místností se tím snižuje a při stejné neprůzvučnosti stěn se pak objektivně zvyšuje hladina akustického tlaku jak v místnosti zdroje zvuku, tak i v okolních místnostech příjmu zvuku. Tím se ve skutečnosti snižuje zvuková izolace mezi sousedními byty, i když je vzduchová neprůzvučnost stěn stejná jako před 20 lety. Tyto rozdíly mohou dosahovat hodnot asi 1 dB až 3 dB. Tyto jevy lze kompenzovat nejen zvyšováním kvality dělicích konstrukcí, ale také vhodným dispozičním řešením bytů a celých domů. Je to určitá daň za současný životní styl, vybavení domácností, vyšší nároky na klid pro odpočinek atd.

Byty, které splňují pouze základní stanovené požadavky na zvukovou izolaci dělicích konstrukcí a obvodového pláště jsou sice z hlediska ochrany zdraví a akustické pohody plnohodnotné, nejsou ale zahrnuty do uvedené kategorizace a neoznačují se proto žádnou třídou. V současné době jde o naprostou většinu stavěných bytů a rodinných domů v České republice. Norma má kategorizací zvýšených požadavků vytvořit alternativní technické podmínky a prostředí vedoucí ke zvýšení zvukověizolační kvality bytů a nabídnout tak účastníkům výstavby možnost reagovat na určitou část poptávky po vyšší kvalitě, jejíž součástí je bezesporu i stavební akustika.


Ing. Miroslav Meller, CSc.,
Ing. Jindřich Schwarz, CSc.

Autoři pracují v Centru stavebního inženýrství, a. s., v Praze – Jindřich Schwarz jako vedoucí divize Akustika, Miroslav Meller jako vedoucí zkušební laboratoře akustiky.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media