asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Zateplení fasád - Baumit TWINNER

14.06.2012

Růst požadavků na energetickou šetrnost budov vytváří tlak na co nejintenzivnější vylepšování tradičních materiá­lů, což sice u mnohých odkrývá jejich nejzazší technické meze, ale může i iniciovat spojení hmot a výrobků dříve zcela svébytných, či dokonce antagonistických.

Nejinak tomu je i u tepelných izolantů v zateplovacích systémech. U klasických desek z bílého polystyrenu se po přidání grafitu zlepšuje koeficient tepelné vodivosti z původních 0,040 W/(m . K) až na 0,031 W/(m . K). Potřebné mechanické vlastnosti desek z EPS-F, jako např. pevnost v tahu kolmo k rovině desky, modul pružnosti ve smyku či objemová hmotnost, nejsou tímto vylepšením izolačního výkonu nijak dotčeny, ale při jejich nasazení v praxi se nejeden řemeslník může přesvědčit o platnosti onoho ne zcela milého lidového moudra, že obvykle bývá „něco za něco“. I zde platí, že posílení užitečných vlastností v jednom směru bývá často vykoupeno snížením jiných vhodných parametrů, ať už finančních nebo například akustických či bezpečnostních. U grafitového polystyrenu vyvstává navíc nutnost zvýšené pečlivosti při provádění a používání výhradně spolehlivých a kvalitních lepidel. Nejeden sebejistý řemeslník byl nemile překvapen, když zjistil, že ne všechna cenově nejvýhodnější lepidla drží na deskách z grafitového polystyrenu stejně jako na původním bílém EPS a že šedé desky se na slunci nebezpečně ohřívají a rozpínají, což někdy může vést až k jejich oddělování od nosného podkladu (stěny).

U mnoha desek z minerální vlny dochází k obdobnému zlepšování jejich tepelněizolačního výkonu, když se jejich koeficient tepelné vodivosti snižuje ze stejné startovací hodnoty 0,040 W/(m . K) na limitních 0,036 W/(m . K). Na rozdíl od polystyrenu to zde ale bývá vykoupeno snížením pevnosti těchto desek v tahu kolmo k rovině desky až o 30 % (z původních 15 na 10 kPa).

Požární rizika
Tak, jak v posledních letech roste tloušťka a s tím i výkonnost zateplovacích systémů, dochází i k tragickým požárům, při nichž vychází najevo, jak důležitá je i požární bezpečnost nejen samotného izolantu či omítky v ploše, ale i v jednotlivých detailech – zejména nad okny a v oblasti soklu. U většiny fasád je nyní potřeba nejběžnější polystyrenové izolace doplňovat nad okny a v oblasti soklu dělicími pásy z požárně bezpečnější minerální vlny (obr. 1). Do míst rizikových pro vznik diagonálních trhlin (v rozích oken a těsně nad nimi) je tím vnesena další imperfekce – přechod mezi odlišnými tepelněizolačními materiály. Tyto materiály dilatují každý jiným způsobem a většinou je potřeba vyrovnávat je a stěrkovat každý jiným způsobem. Navíc mají i různou paropropustnost a nasákavost. K riziku dodatečných vodorovných trhlin se tím přidává i nebezpečí nežádoucích výluhů, výkvětů a barevných změn (obr. 2). O nemožnosti sladit po výšce fasády modul tepelněizolačních desek s konstrukční výškou objektu a s požárními dělicími pásy nad okny ani nemluvě.

Kombinace materiálů
Zateplovací systém Baumit TWINNER v sobě jednoduchým způsobem spojuje základní přednosti dvou rozdílných materiálů, z nichž u každého samotného byla již dříve vylepšena jeho tepelněizolační účinnost. K snadné zpracovatelnosti a vynikajícím izolačním vlasnostem grafitového polystyrenu přidává téměř stejně izolačně výkonnou minerální vlnu s její nezpochybnitelnou požární bezpečností. Tepelný izolant Isover TWINNER je na vnější straně tvořen třícentimetrovou vrstvou minerální vlny s podélnou orientací vláken a na vnitřní straně grafitovým polystyrenem, jehož tloušťka může být různá – podle celkové tloušťky této složené tepelněizolační desky. Obě vrstvy jsou slepeny speciálním průmyslovým PUR lepidlem, které zajišťuje vysokou pevnost v tahu i smyku. Pro ušetření času na stavbě a zabezpečení plné funkčnosti a spolehlivosti jsou pro ostění oken, nadpraží, nároží a založení u soklu určeny speciální zakládací a rohové desky (obr. 3).

Výsledný součinitel tepelné vodivosti těchto sendvičových tepelněizolačních desek dosahuje vynikajících hodnot 0,033 až 0,034 W/(m . K), přičemž zateplovaná fasáda nemusí být v oblasti původního používání polystyrenových izolantů (do požární polohové výšky 22,5 m u dodatečného zateplení a 12 m u novostaveb) doplňována nově požadovanými požárně dělicími pásy z minerální vlny nad okny či v oblasti soklu. Stěna s okny může zůstat jednolitá, má v ce­lé své ploše neměnné stavebněfyzikální vlast­nosti, netvoří ji bílé a zelené „kry“ střídajícího se polystyrenu a minerální vlny a z požárního hlediska je nezpochybnitelně bezpečná.

Extrémní požární zkoušky
Zateplovací systém Baumit TWINNER úspěšně prošel nejen povinnými požárními zkouškami, tzv. testem SBI podle EN 13283 a splnil i nadstandardní požadavky nepovinných požárních zkoušek detailů nad okny a v oblasti soklové lišty podle ISO 13785-1 (obr. 4), ale jako dosud jediný zateplovací systém v České republice obstál i při velkorozměrových požárních zkouškách pro fasády podle ISO 13785-2 (obr. 5 a 6) odpovídajícím podmínkám extrémního bytového požáru, kdy byla stěna zateplená tímto systémem vystavena požáru vycházejícímu z okna místnosti 4 × 4 m s účelově poskládanými 400 kg vysušeného řeziva tak, aby vyhořely v průběhu prvních 30 minut zkoušky.

Obr. 4  Zateplovací systém Baumit TWINNER splnil i nadstandardní požadavky nepovinných požárních zkoušek detailů nad okny a v oblasti soklové lišty podle ISO 13785-1. Obr. 5  Jako dosud jediný zateplovací systém v České republice obstál Baumit Twinner i při velkorozměrových požárních zkouškách pro fasády podle ISO 13785-2 odpovídajícím podmínkám extrémního bytového požáru.


Jednoduché a obvyklé zpracování
Zateplovací systém Baumit TWINNER se provádí obvyklým způsobem jako jiné běžné systémy. Tepelněizolační desky se lepí na sraz a ve vrstvách nad sebou střídavě na vazbu. Lepidlo se na grafitový polystyren nanáší ve tvaru obvodové obálky a tří středových terčů tak, aby plocha místa slepení činila nejméně 40 % plochy desky. Stěrkování se provádí postupem obvyklým pro desky z minerální vlny.

Skladba systému
Svým složením se tento zateplovací systém nijak zásadně neliší od ostatních prémiových systémů Baumit:

 • Baumit StarContact (lepidlo),
 • fasádní desky Isover TWINNER,
 • STR U (šroubovací hmoždinky – povrchová nebo zapuštěná montáž, obvykle 6 až 8 ks/m2),
 • Baumit StarContact/ProContact (stěrková hmota),
 • Baumit StarTex (sklotextilní síťovina),
 • Baumit UniPrimer (penetrační nátěr),
 • Baumit NanoporTop (probarvená omítka se samočisticím efektem).
Obr. 6  Skladba systému Baumit Twinner Obr. 7  Stavba realizovaná pomocí systému Baumit Twinner


Podle hesla K čistému vše čisté se pro konečnou povrchovou úpravu jednoznačně doporučuje použít originální omítku s funkčním samočisticím efektem – Baumit NanoporTop. Ta svými vlastnostmi umožní udržet fasádu v dlouhodobě dokonalé estetické kondici. Jako alternativní povrchovou úpravu je samozřejmě možné zvolit kteroukoliv další z řady prvotřídních omítek Baumit (Baumit SilikonTop, StyleTop, GranoporTop nebo SilikatTop) (obr. 6).

Výhody systému Baumit TWINNER

 • standardně v tloušťkách až do 300 mm,
 • bez nutnosti požárně dělicích pásů dle ČSN 73 0810,
 • třída reakce na oheň izolantu i celého systému: B-s1, d0,
 • vynikající hodnoty součinitele tepelné vodivosti: 0,033 až 0,034 W/(m . K),
 • zvýšená bezpečnost proti rizikům oslunění izolantu ve fázi lepení na fasádu,
 • se špičkovými lepicími a stěrkovými hmotami Baumit vhodný i pro extrémní zatížení,
 • dlouhodobě krásný vzhled díky omítkám Baumit NanoporTop se samočisticím efektem.


TEXT: Petr Lorenc
FOTO: archiv Baumit

Autor je produktový manažer BAUMIT, spol. s r. o.

-->-->

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media