asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Realizace obvodových plášťů – Galerie Harfa

22.07.2011
Projekt řešil dodávku obvodových plášťů pro víceúčelové obchodně-zábavní centrum s funkčně oddělenou administrativní budovou s pronajímatelnými kancelářskými plochami.
Galerie Harfa je umístěna v městské části Praha-Vysočany na pozemku trojúhelníkového tvaru, který je vymezen ulicemi Českomoravskou na jihu, Ocelářskou na severozápadě, Kurta Konráda na jihozápadě a objektem O2 Areny na východě.

Víceúčelové centrum má dvě podzemní podlaží, která jsou z převážné části určena k parkování vozidel návštěvníků centra a jeho zaměstnanců i návštěvníků kancelářské budovy. Ve třech nadzemních podlažích jsou nájemní jednotky a sportovně-relaxační zařízení. V samostatné převýšené hmotě vystupující z podnože obchodního centra jsou pronajímatelné kancelářské plochy.

Výtvarné působení stavby je dáno střídáním prosklených a pevných částí fasády a kontrastem přísně pravidelného rastru fasády podnože obchodního centra a nepravidelně se střídajících bloků na fasádě kancelářské budovy. Nepravidelnost fasády je rovněž umocněna nahodile rozmístěnými dvoupodlažními lodžiemi na fasádě kancelářské věže do ulice Kurta Konráda.

Montáž modulové fasády administrativní budovy
a) část s vertikálním rastrováním, b) detail montáže, c) část s horizontálním členěním


Typy fasád

Dodávku obvodových plášťů vyvíjela a realizovala společnost Sipral a. s., která má s individuálním navrhováním na míru a s projekty od významných českých i světových architektů bohaté zkušenosti.
Na projektu Galerie Harfa bylo použito několik typů fasád. V souladu s architektonickým řešením byly navrženy dva základní typy fasádního pláště – průhledné (prosklené) fasády (modulové a rastrové), terčové (fasády hlavních vstupů z ulic Českomoravská a Ocelářská) a fasády neprůhledné skládané s provětrávanou vzduchovou mezerou, které jsou konstruovány jako obložení betonových stěn objektu z různých typů obkladového materiálu. Exteriérovou vrstvu části fasád tvoří fasádní skleněné desky s potiskem – neprůhledné fasádní desky na bázi tepelně vytvrzovaných pryskyřic, zesílené dřevitými vlákny.

Tloušťky tepelných izolací jsou v souladu s požadavkem investora dimenzovány na splnění požadovaných hodnot ČSN 73 0540 Tepelná ochrana budov. To platí pro prosklené stěny i pro provětrávané fasády zateplené minerální vatou na železobetonových stěnách.

Součástí dodávky obvodového pláště byly úpravy instalací, konstrukcí, přístřešků a ostatních dílů stavby procházejících obvodovým pláštěm. Dále dodávka zahrnovala řešení dilatačních celků, veškeré lemování i stykování prvků pláště a veškeré potřebné oplechování – atiky, parapety, sokl, lemování otvorů atd.
Okenní otvory ve fasádách jsou opatřeny okny s hliníkovými pětikomorovými profily s přerušeným tepelným mostem. Jsou použita tepelněizolační dvojskla se zmenšeným prostupem tepla v provedení čirém, matovém, neprůhledném, bezpečnostním a podobně. Okenní křídla jsou zčásti pevná, zčásti otvíravá a sklápěcí. Lokálně jsou použita bezpečnostní skla.

Všechny vnější dveře ve fasádách jsou vyrobeny z hliníkových profilů a jsou vybaveny těžkými zámky a klikami. Vstupní prosklené dveře do objektu jsou celoskleněné, posuvné a automatické. Všechny venkovní dveře jsou vybaveny panikovým kováním podle požadavků požární ochrany a jsou napojeny na EPS a EZS.

   
Potisk skel pomocí technologie Diptech
a) fasáda v ulici Českomoravská, b) fasáda u hlavního vstupu do obchodního centra z ulice Ocelářská

Jednotlivé typy fasád

Modulová fasáda (administrativní budova)
Plášť objektu administrativní budovy, celkem přibližně 12 000 m2, tvoří v převážné většině prosklená (průhledná) fasáda.

Základním prvkem celé fasády je originálně (objektově) navržený modulový skladebný hliníkový systém z dílny firmy Hueck Hartmann, do něhož se uchycují skleněné a další výplně. Typické rozměry elementů pro fasády objektu jsou 2 700 × 3 500 mm a 3 000 × 3 500 mm. Konstrukce elementu se skládá z obvodového rámu, svislých sloupků a vodorovných příčníků.

Jak vyplývá z údajů o rozměrech elementů, na většině fasád administrativní budovy se objevují dva základní typy: typ elementu se svislým členěním, kde okenní výplně jsou až do úrovně podlahy (bez parapetu), a elementy s vodorovným členěním, kde je vodorovná linka zdůrazněna okrasnými předsazenými lištami.

   
Pohled na administrativní budovu s vynechanými prostupy v jednotlivých podlažích pro zásobování materiálem a plášť těsně před dokončením


Výplně elementů

Nejtypičtější výplně elementů jsou izolační dvojsklo, shadowbox a rámové konstrukce oken, vstupních i balkonových dveří. Záměrným střídáním shadowboxů dvou barev (bílá a tmavá) a okenních výplní (bílá a čirá) vznikla náhodná kombinace těchto materiálů, které vytvářejí výtvarné působení stavby v kontrastu s přísně pravidelným rastrem fasád obchodního centra.

Vzhledem k tomu, že zhruba 90 % celkové plochy obvodového pláště administrativy tvoří sklo, bylo velmi náročné splnit nároky na celkový tepelný odpor fasády. Při návrhu fasády bylo proto potřeba najít vhodnou kombinaci různých metod technologického zpracování jednotlivých materiálů použitých na fasádě (například skla) tak, aby měl součinitel prostupu tepla co nejnižší hodnotu. Pro tento účel byla použita skla s tzv. měkkým pokovením na druhé pozici (vnitřní plocha exteriérové části dvojskla). Toto řešení zajišťuje velmi dobré tepelněizolační vlastnosti skla a zároveň jeho velkou světelnou propustnost. Přitom skla jsou pohledově čirá a nevytvářejí zrcadlový efekt. Většina exteriérového skla – izolačního dvojskla – prošla tvrzením (ESG) a heat-soak testem. Vnitřní sklo v prostoru parapetu je vrstvené (VSG) a plní funkci zábradelní výplně. Vrstvením jsou opatřena i skla na ostatních fasádách, montovaná v blízkosti terénu kvůli bezpečnosti. Fasádu na horním líci zakončuje atika z hliníkového plechu. Součástí fasády je i mycí systém od firmy Gomyl.

   
 Terčová fasáda vstupu do obchodního centra Přístupový systém Gomyl na střeše administrativní budovy

Rastrová fasáda (standard Schüco FW50+HI)

Konstrukce je typu sloupek–příčník s viditelnými vnějšími přítlačnými a krycími lištami ve vodorovném i svislém směru. Pohledová šířka profilů nosného roštu z vnitřní a vnější strany je 50 mm. Hlavními nosnými prvky jsou svislé hliníkové sloupky kotvené k betonové nebo ocelové konstrukci pomocí ocelových kotev. Výplně otvorů tvoří dveře a pevné prosklení. Výplně v neprůhledné části jsou tvořeny hliníkovým plechem, tepelnou izolací a zadním ocelovým pozinkovaným plechem. Do 2,5 m nad terénem je bezpečnostní izolační dvojsklo.
Fasádu na horním líci zakončuje atika (hliníkový plech), která je také součástí fasády.
 
Prosklená fasádní stěna terčová (Point fitting system)
Nosnou konstrukci tvoří svislá ocelová konstrukce (svislé ocelové sloupky). Na tuto konstrukci jsou osazeny kotvicí nerezové prvky, které slouží jako bodové nosníky skla (šest terčů na jedno sklo). Pohledové spáry mezi skly 20 mm jsou tvořeny černým těsněním z interiéru a černým tmelem z exteriéru.

Do této fasády je vsazena prosklená stěna s automatickými prosklenými dveřmi a nadsvětlíkem. Fasádu vstupu z Ocelářské ukončuje předvěšená markýza obložená bondovými deskami, nahoře zakončená atikou. Vstup z ulice Českomoravská je bez markýzy, atika je v rovině fasády. Součinitel prostupu tepla podle ČSN 730540 – UN = 1,1 W/(m2 . K). Solární faktor skla g = 0,3.

Prosklená fasádní stěna terčová (provětrávaná, zateplená)
Nosnou konstrukci této fasády tvoří nerezové terče (čtyři kusy na jedno sklo). Pohledové spáry mezi skly jsou 20 mm. Prosklená fasáda je kotvena ocelovými nerezovými kotvami do betonové stěny. Stěna je zateplena kašírovanou tepelnou izolací o tloušťce 120 mm. Do této fasády jsou vsazena pevně zasklená hliníková okna a neprůhledné hliníkové dveře obložené sklem. Použité jednoduché sklo je na zadním líci potištěno pomocí technologie Diptech. Tato technologie umožňuje digitální potisk skel velkých pohledových ploch (fasád) libovolnými obrazy. Jednotlivé potištěné tabule skla jsou následně složeny do obrazu libovolných rozměrů. V tomto rozsahu byla v České republice tato technologie použita poprvé.

Fasádu na horním líci zakončuje atika. Součinitel prostupu tepla u oken, dveří a pevného prosklení podle ČSN 730540 – UN = 1,3 W/(m2 . K). Solární faktor skla u oken a pevného prosklení – g = 0,3.

Obklad deskami Trespa (provětrávaná fasáda)

Nosnou konstrukci tvoří hliníkový rošt (svislý a vodorovný). Na tuto konstrukci jsou pomocí viditelných nýtů po celém obvodu osazeny desky Trespa (základní rozměr desek je 3 050/1550 mm a 3 050/1620 mm). Obklad na horním líci zakončuje bondová atika. Zateplení je provedeno pomocí kašírované tepelné izolace o tloušťce 120 mm. Součástí fasády jsou například hliníková vzduchotechnická mřížka, bezpečnostní přepady ze střech a hliníkové plné dvoukřídlové dveře.

Čištění obvodového pláště

Na obě křídla administrativní budovy jsou navržena čisticí zařízení s pojezdovým střešním vozíkem a zavěšenou gondolou. Střešní vozík pojíždí po betonové desce a je veden profilem ve tvaru L. Gondola je zavěšena na lanech a vertikální pohyb zajišťuje naviják umístěný ve střešním stroji. Vodicí L-profil je umístěn na betonové desce po obvodu střechy přibližně 200 mm od atiky. Na každém křídle výškové budovy je umístěn jeden stroj. Dráhy jsou dlouhé přibližně 129 a 125 m.

Víceúčelové centrum Galerie ­Harfa – Praha 9 – Vysočany
Architekt: Moshe Zur Architects – Tel-Aviv, Izrael
Zástupce architekta: Ing. arch. Daniel Ohana, HELIKA, a. s.
Generální projektant: HELIKA, a. s.
Stavebník: C & R Developments, s. r. o., člen skupiny Lighthouse Groupe
Dodavatelé stavby: Sdružení Harfa – Metrostav, a. s. ; PORR (Česko) a. s.
Zahájení stavby: červen 2008
Dokončení stavby: listopad 2010
Doba výstavby: 28 měsíců


Ing. Tomáš Jeník
FOTO: archiv SIPRAL

Autor je vedoucí projektu ve firmě Sipral a. s., která je předním českým dodavatelem obvodových plášťů a atypických konstrukcí ze skla a lehkých kovů.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media