asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Vývoj výroby stavebních materiálů v České republice

11.11.2010
Podobně jako celá česká ekonomika i obory průmyslu výroby stavebních hmot pocítily v loňském roce významné změny v důsledku probíhající celosvětové hospodářské krize. Při hodnocení vývoje průmyslu výroby stavebních hmot je potřeba mít na zřeteli jeho bezprostřední vazbu na sektor stavebnictví. Loňský a předpokládaný pokles stavební produkce v letošním roce a případná změna její struktury významně ovlivňují i průmysl výroby stavebních hmot.
Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v roce 2009 proti předchozímu roku poklesl o 5,1 % (nově za firmy s 50 a více zaměstnanci). Pro srovnání: v roce 2008 byl zaznamenán pokles (za firmy s 20 a více zaměstnanci) o 6,3 %. Největší relativní i absolutní pokles v loňském roce zaznamenaly obory výroba žáruvzdorných výrobků (39,8 %, resp. –2,8 mld. Kč) a výroba betonových výrobků pro stavební účely (26,7 %, resp. –4,8 mld. Kč).

Objemy tržeb se naopak zvýšily jen nepatrně u oborů ostatní těžba a dobývání (+275 mil. Kč), výroba malt (+124 mil. Kč) a výroba vápna a sádry (+34 mil. Kč), a to v důsledku pokračující inženýrské výstavby (výstavba dálnic a železničních koridorů) a probíhajícího zateplování stavebních objektů.
-->-->
Tab. 1: Objem ročních tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci**za organizace s 50 a více zaměstnanci
Zdroj: ČSÚ

Počet a struktura subjektů na trhu
Tvrdší konkurenční boj na trhu se projevil i koncentrací některých výrobních kapacit a vytlačováním menších výrobců. Nižší poptávka po výrobcích a krize donutila i některé velké výrobce radikálně omezit výrobu a uzavřít úplně nebo jen na čas (přes zimu) menší výrobní závody. Tak tomu bylo zejména u oborů výroba betonových výrobků pro stavební účely či výroba pálených zdících materiálů, tašek, dlaždic a dalších. V těchto oborech se počty firem nepatrně snížily. Do loňského roku počty podniků byly vykazovány ve statistickém výkaznictví pouze v kategorii za 20 zaměstnanců a více (tab. 2).

Tab. 2: Počet podniků výroby stavebních hmot podle oborů*    s 20 a více zaměstnanci
**  s 50 a více zaměstnanci    

Zdroj: ČSÚ

Přetrvávající hospodářský pokles
V roce 2009 pokračoval pokles poptávky a poprvé byl zaznamenán i ve výrobě cementu. Výroba cementu je takovým nepsaným barometrem nejpřesvědčivěji vypovídajícím o vývoji stavebnictví a investiční výstavby.
Z nejnovějších údajů Svazu výrobců cementu ČR vyplývá, že výroba cementu v Česku se v roce 2009 snížila meziročně o 23 % na 3,64 mil. tun.

Podle poznatků společnosti Českomoravský cement:
  • pokles výroby cementu byl způsoben nižší poptávkou po betonu a betonových produktech. V roce 2009 byly zastaveny či odloženy téměř všechny projekty financované soukromými prostředky,
  • při výstavbě bytů se pokles spotřeby cementu snížil o třetinu,
  • v oblasti inženýrského stavitelství byl pokles spotřeby stavebnin jen nepatrný, protože se dokončovaly velké dopravní projekty v okolí Prahy a na Moravě,
  • ani letošní rok nebude pravděpodobně růstový, lze čekat ještě pokles. Na produkci cementu bude mít vliv poptávka po nemovitostech k bydlení i podnikání. Velký vliv na stavebnictví jako celek bude mít dostupnost financování, zvláště potom ochota finančních ústavů financovat projekty developerských společností. Infrastrukturní stavby budou přímo závislé na čerpání prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie.

Že tomu tak opravdu zatím je, vyplývá z údajů o produkci průmyslu stavebních hmot v ČR za 1. pololetí letošního roku, které uvádíme níže. Údaje jsou převzaty ze statistiky ČSÚ ve finančním vyjádření.
Objem tržeb za prodej vlastních výrobků a služeb v 1. pololetí roku 2010 proti předchozímu roku poklesl za firmy s 50 a více zaměstnanci o 8,4 %, resp. 2,839 mld. Kč. Na letošním poklesu se výrazně projevila pokračující krize hospodářství a poměrně chladná a dlouhá zima.

Největší relativní i absolutní pokles v 1. pololetí roku 2010 zaznamenaly obory výroba pálených zdících materiá­lů (25,5 %, resp. –408 mil. Kč), výroba betonových výrobků pro stavební účely (21,9 %, resp. –1 479 mil. Kč) a výroba betonu připraveného k lití (21,7 %, resp. –710 mil. Kč). Objem tržeb se naopak zvýšil jen nepatrně u oborů výroba vápna a sádry (+208 mil. Kč), výroba žáruvzdorných výrobků (+97 mil. Kč) a výroba vláknitých cementů (+61 mil. Kč).

Tab. 3: Objem tržeb a podíl jednotlivých oborů na celkové produkci* za leden–červen2010*za organizace s 50 a více zaměstnanci   
Zdroj: ČSÚ

Příčiny poklesu výroby stavebních hmot
České stavebnictví v roce 2009 zaznamenalo ve srovnání s předchozím rokem pokles o 1,0 % (v s. c.). Uvedený index vychází z vývoje ukazatele ZSV. Dlouhodobý vývoj indexu stavební produkce znázorňuje graf na obr. 1. Při použití ukazatele S (stavební práce podle dodavatelských smluv) je podle propočtu ÚRS Praha, a. s., dynamika stavebních prací v roce 2009 oproti roku 2008 nižší o 6 až 7 %.

Obr. 1: Stavební výroba (meziroční změna v %, s. c.)


Během celého roku procházel index stavební produkce značnými výkyvy. Do meziročně růstových hodnot se index výrazněji přehoupl až v listopadu, kdy již byla stavební produkce porovnávána se slabými výsledky posledních měsíců roku 2008 ovlivněnými krizí. Jistý vliv měly také příznivé klimatické podmínky. V listopadu stavebnictví zaznamenalo růst ve výši 5,9 % a v prosinci si polepšilo o 3,5 %.

První polovina roku 2010 však přinesla další pokles stavební produkce. V 1. pololetí 2010 poklesla stavební produkce meziročně (2009 = 100) o 12,2 %, z toho pozemní stavitelství o 14,6 % a inženýrské stavitelství o 6,7 %.

Pokles poptávky na stavebním trhu zřejmě ještě nedosáhl svého dna. Problematickým může být propad poptávky v inženýrském stavitelství, zejména staveb dopravní infrastruktury, kde rozhodující roli mají veřejné zakázky a vtažení soukromého sektoru formou PPP projektů je teprve v začátcích. Aktuálně diskutované zastavení financování rozestavěných staveb dopravní infrastruktury (dálnice, železnice) může celou situaci dramaticky zkomplikovat.

Rovněž se v nejbližší době nedá očekávat výrazný nárůst poptávky soukromého sektoru a obyvatelstva po produkci pozemního stavitelství.

Hodnota nových stavebních zakázek klesla o více než čtvrtinu
Během roku 2009 uzavřely české stavební firmy s 50 a více zaměstnanci celkem 33 720 nových stavebních zakázek, což je o 7,3 % více než v roce 2008 (obr. 2). Objem (celková hodnota) zakázek však klesl meziročně o 26,4 % na 183,6 mld. Kč. Pokles hodnoty nových stavebních zakázek v oblasti pozemního stavitelství dosáhl 35,7 % (na 76,0 mld. Kč) a v oblasti inženýrského stavitelství 18,1 % (na 107,6 mld. Kč).
Při rostoucím počtu zakázek a současném poklesu jejich hodnoty klesla průměrná hodnota jedné zakázky na 5,4 mil. Kč (snížení o 31,4 %).

Obr. 2: Nové zakázky stavebních firem v roce 2009


Stav nasmlouvaných zakázek se snížil o pětinu

Celková hodnota zásoby zakázek u stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci klesla na konci roku 2009 na 173,7 mld. Kč (meziročně o 19,3 %).

Domácí zakázky realizované v tuzemsku, jejichž objem se snížil o 24,0 %, představují 154,6 mld. Kč. Nejvýraznější pád postihl domácí zakázky soukromých subjektů, jejichž propad sahal (s výjimkou prvního kvartálu) za hranici 30 %. Více je uvedeno v tab. 4.

Tab. 4: Stav stavebních zakázek (u podniků nad 50 zaměstnanců)
Objem klíčových veřejných zakázek u stavebních firem nadále klesá
Veřejné zakázky představovaly z celkového objemu domácích zakázek 116,8 mld. Kč. Na soukromé zakázky potom připadá 37,8 mld. Kč. Veřejných zakázek meziročně ubylo 20,6 %, soukromých 32,8 %.
V poklesu veřejných zakázek se odráží skutečnost, že v roce 2009 nebyly uzavírány žádné další smlouvy na zhotovení projektové dokumentace ani na realizaci staveb dopravní infrastruktury.

Stavební podniky ztrácejí i v 1. pololetí 2010 zásobu práce. Ke konci 1. pololetí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tis. zakázek. Tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč. Z tohoto objemu připadlo na práce v tuzemsku 142,7 mld. Kč a na práce v zahraničí 15,6 mld. Kč. V porovnání s 1. pololetím 2009 poklesla hodnota zásoby práce (uzavřených zakázek) ke konci 1. pololetí 2010 o cca 40 mld. Kč, což představuje měsíční produkci odvětví stavebnictví.

Tab. 5: Objem veřejných zakázek a investic v letech 2008–2009Hodnota nově zadaných veřejných zakázek na stavební práce v roce 2009 meziročně poklesla o 6,9 %, z 208,308 mld. Kč na 194,011 mld. Kč.

Pokles zadaných veřejných zakázek, které se podílejí více než 50 % na poptávce po stavební produkci, pokračoval i v 1. pololetí 2010. Ve srovnání se stejným obdobím minulého roku klesla v 1. pololetí 2010 celková hodnota zadaných veřejných zakázek o 43,6 %, z toho u zakázek na pozemní stavby o 20,9 % a u zakázek na inženýrské stavby o 51,7 %, z toho u zakázek na stavby dopravní infrastruktury klesla o 74,7 %.


Obr. 3: Vývoj zakázek stavebních podniků ke konci čtvrtletí 2002–2009

Prognóza vývoje

Výrobci stavebních materiálů musejí ­reagovat nejen na zpomalení ekonomického růstu a na pokles dolaru vůči euru, ale zároveň i na další rizika. Mezi ně patří zvyšující se cena lidské práce, vysoká energetická náročnost, často absence silné značky a slabá vyjednávací pozice vůči ­odběratelům.

ČR již dávno nepatří mezi nejlevnější destinace, v regionu střední a východní Evropy se dnes naopak řadí mezi nejdražší lokality. Pro zvýšení konkurenceschopnosti je třeba se více zaměřit na kvalitní výrobky a služby s vyšší přidanou hodnotou. Nezbytná je inovace výrobků, zvyšování přidané hodnoty lidské práce, budování silné image značky a další necenové konkurenční výhody.

Stavební firmy se budou muset kvůli zpomalení stavební výroby více zaměřovat na provádění rekonstrukcí, oprav, modernizací a údržby. Tyto činnosti se dnes na výkonu stavebnictví podílejí přibližně z 15 %, v příštích letech by to však mělo být až 35 %.

Pokroky, kterých bylo v poslední době dosaženo v oblasti nanotechnologií, modelování, v analytických disciplínách a mnohých dalších technologiích, přinášejí naději na objevení důležitých informací týkajících se výroby, vlastností a použití stavebních materiálů.

Jakákoliv strategie sloužící k dosažení ekonomických, ekologických a sociálních cílů v Evropě musí počítat i s opatřeními směřujícími ke zlepšení funkčnosti, trvanlivosti a efektivitě materiálů používaných ve stavebnictví. Nové technologie a analytické nástroje nabízejí široké spektrum možností pro další zlepšování. Jednou z hlavních překážek brzdících efektivní vývoj znalostí je roztříštěnost výzkumných aktivit, a to na průmyslové i akademické úrovni. Zdokonalování koordinace aktivit výzkumu a vývoje a spolupráce mezi všemi zainteresovanými stranami může tedy znamenat rozvoj vzájemné komunikace a porozumění, což v sobě nese i potenciál pro průlomová inovační řešení.

Rozvoj je nakonec také nezbytným prostředkem k udržování a posilování konkurenceschopnosti evropských výrobců stavebních materiálů a celého stavebnictví vůbec.


Ing. Pavel Malinský, MPO České republiky
Ing. Zdeněk Kunc, CSc., ÚRS Praha, a. s.

Článek byl uveřejnén v časopisu ASB.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media